Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20


KẾT LUẬN

Luận án nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở Ngân hàng thương mại Việt Nam với mục tiêu xác định được các nhân tố cảm nhận, đặc điểm nhân khẩu của khách hàng cá nhân đang có giao dịch ở ngân hàng tới ý định/mức độ sử dụng Internet Banking. Qua đó gợi ý một số giải pháp giúp các ngân hàng trong chiến lược phát triển dịch vụ Internet Banking ở Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, luận án được thực hiện theo mười bước qua hai giai đoạn: giai đoạn một tổng quan nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu, thang đo, phát triển bảng hỏi; giai đoạn thứ hai phân tích dữ liệu kiểm định giả thuyết bằng công cụ hệ số tin cậy (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết gốc UTAUT với bốn nhân tố (Hiệu quả kỳ vọng, Nỗ lực kỳ vọng, Điều kiện thuận lợi, Ảnh hưởng xã hội), bổ sung thêm hai nhân tố mới (An toàn/bảo mật, Tiện lợi) với các biến kiểm soát (giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nơi ở, kinh nghiệm Internet), biến điều tiết (giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm Internet) và biến phụ thuộc (ý định/mức độ sử dụng Internet Banking). Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, tác giả đã xây dựng được thang đo, đưa ra các giả thuyết và kiểm định thang đo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các nhân tố có ảnh hưởng tích cực tới ý định/mức độ sử dụng Internet Banking, các biến điều tiết có ảnh hưởng trong mối quan hệ của mô hình cấu trúc xây dựng và các biến kiểm soát có ảnh hưởng, có sự khác biệt về việc sử dụng Internet Banking giữa các nhóm khách hàng ở NHTM Việt Nam.

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả luận án đã đề xuất một số giải pháp cho các NHTM và NHNN trong việc phát triển dịch vụ Internet Banking ở Việt Nam. Về mặt lý luận, nghiên cứu đã xây dựng được mô hình nghiên cứu, thang đo, giả thuyết nghiên cứu và kiểm định thang đo, xác định được nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở NHTM Việt Nam. Về mặt thực tiễn, đã khái quát được thực trạng Internet Banking ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp khuyến nghị với NHTM, NHNN trong chiến lược phát triển dịch vụ Internet Banking ở Việt Nam.


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

1.Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Giờ G đã điểm”, Báo nhân dân, số 27, tr3

2. Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Nguy cơ tiềm ẩn rủi ro thanh khoản của NHTM Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Công nghiệp, số 50, tr 28-29

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

3. Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Trao đổi về cơ chế áp dụng lãi suất trần trong huy động vốn của NHNN hiện nay”, Tạp chí Ngân hàng, số 50, tr 27-28

4. Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp-nông thôn”, Tạp chí Ngân hàng, số 23, tr 41-45

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20

5. Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Áp dụng lãi suất trần cho vay- Tại sao không?”, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 30, tr 7

6. Đỗ Thị Ngọc Anh (2015), “Thúc đẩy phát triển Internet banking”, Tạp chí Tin học ngân hàng, số 4, tr 10-11

7. Đỗ Thị Ngọc Anh (2015), “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 16, tr 30-33

8. Đỗ Thị Ngọc Anh (2015), “Triển khai Internet banking ở NHTM Việt Nam”, Tạp chí Công thương, số 7, tr 74-79

9. Hoàng Việt Trung và Đỗ Thị Ngọc Anh (2015), “Nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet banking ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập cộng đồng ASEAN”, Kỷ yếu hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2015 Hội nhập kinh tế Đông Á và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam, tr 382-401

10. Đỗ Thị Ngọc Anh (2015), “Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng Internet banking ở ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng ASEAN, tr 399- 418.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1 Abdulrahman, A., Abbas, N. (2008) ‘Examining a theory of reasoned action (TRA) in internet banking using SEM among Saudi consumer’ http://www.aabri.com/OC2013Manuscripts/OC13040.pdf, truy cập ngày 9/9/2014

2 Ahhlaq, A., and Ahmed, E., (2013), ‘The effect of motivation on trust in the acceptance of internet banking in a low income country’, The International of bank marketing.

3 Ajzen, I. (1991), ‘The theory of planned behaviour’. Organisational Behaviour and Human Decision Processes, số 50, tập 2, tr. 179-211.

4 Ajzen, I. (1985), ‘From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior’, in Action Control: From Cognition to Behavior, J. Kuhl and J. Beckmann (eds.), New York: Springer-Verlag, tr.11-39.

5 Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980), ‘Understanding attitudes and predicting social behaviour’, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

6 Akinci, S., Aksoy, S. and Atilgan, E. (2004), ‘Adoption of internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country’, International Journal of Bank Marketing, số 22, tập 3, tr. 212-32.

7 Alam, Khatibi, Santhapparaj, and Talha (2006), ‘Development and prospects of internet banking in Bangladesh’, Competitiveness Review, Tập. 17, Số 1/2, tr. 56- 66.

8 Ali Saleh, A. and Khalil, MN. (2013), ‘Customers Adoption of Internet Banking Service: An Empirical Examination of the Theory of Planned Behavior in Yemen’, International Journal of Business and Commerce, số 2, tập 5, tr.44-58

9 Al-Majali. M., and N., Ph., (2010), ‘Application of Decomposed Theory of Planned Behavior on Internet Banking Adoption in Jordan’, Journal of Internet Banking and Commerce, số 15, tập 2, tr..1-7

10 Al-Somali, Gholami, Clegg (2008), ‘Internet Banking Acceptance in the Context of Developing Countries: An Extension of the Technology Acceptance Model’, Operations &Information Management Group, tr.1-16

11 Amin Saedi, Noorminshah, A. I. (2011), ‘A Sustainable Internet Banking Model in Developing Countries: A Case Study of Iran’, journal of information systems research and innovation, tr. 20-27

12 An Nhiên (2013), Internet banking tiện nhưng chưa lợi, truy cập ngày14/3/2013 từ http://thoibaokinhdoanh.vn/news-detail

13 Andrew, M. and Malinga, R. (2011), ‘Internet banking, consumer adoption and customer satisfaction’, African Journal of Marketing Management số 3, tập 10,

tr.261-269.

14 Apostolos, G. (2006), Internert banking and the law in Europe, Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce, University Cambrige, tr.8

15 Apostolos, N., S., and George, P. (2012) ‘An extension of TAM model with IDT and security/privacy risk in the adoption of internet banking services in Greece’, EuroMed Journal of Business, tập 7, số 1, tr. 24-53

16 Aslam, H.D., Khan, M. And Tanveer, A. (2011), ‘Perceive Barriers Towards Adoption Of Internet Banking Among Non-Metropolitan Internet Users of Pakistan’, International Business & Economics Research Journal, tập10, số 4, tr. 45-55

17 Bill Schlich (2014), ‘Advancing service in a digital age’, Global Commercial Banking survey 2014, EY Buiding a better working world

18 Bradley L. and Stewart K (2003), ‘Delphi Study of Internet banking’, MCB UP Limited, tr. 272-281.

19 Bùi Quang Tiên (2016), ‘Những kết quả nổi bật trong quản lý hoạt động thanh toán giai đoạn 2011-2015’, Tạp chí Ngân hàng, số 1, tr.10-13

20 Bussakorn, J., B. and Fink, D. (2005), ‘Internet Banking adoption strategies for a developing country: the case of Thailand’, Internet Research, tập 15, số 3, tr. 295- 311.

21 Cigdem, A., G. (2008), ‘Internet banking versus other banking chanels: Young consumers’ view’, International journal of information Manegement, tập 28, tr. 215-221

22 Corrocher (2002), ‘Does Internet Banking Substitute Traditional Banking?’

Empirical Evidence from Italy Working Paper (ESPR), số 134

23 Chang, Y.T. (2003) ‘Dynamics of Banking Technology Adoption: An Application to Internet Banking, Department of Economics’, Workshop Presentation.

24 Cheng, Davis, Andy (2006), ‘Adoption of Internet banking: an empirical study in Hong Kong’, Decis Support Syst, tập 42, số.3, tr.1558-72.

25 Chung-Hung, T. (2013), ‘A study on the consumer adoption behaviors of internet bank’, journal of networks, tập 8, số 12

26 Daniel, E. (1999), ‘Provision of electronic banking in the UK and the republic of Ireland’, International Journal of Bank Marketing, tập 17, số 2, tr. 72-82.

27 Davis, F.D. (1985), ‘A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End - User Information Systems: Theory and Results’, unpublished Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

28 Davis, F.D., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989), ‘User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models’, Management

Science, tập 35, số 8, tr. 982-1003.

29 De Young, J. (2001), ‘The Internet’s place in the banking industry’, Chicago Fed Letter, số 163, tập 10, tr. 250-264.

30 Denzin and Lincoln (1998), The fifth movement. In the Landscape of Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage.

31 Donnelie, K., M. and Rangarirai, M. (2013), ‘An analysis of factors that influence internet banking adoption among intellectuals: case of chinhoyi university of technology’, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, tập 4 số 11, tr.350-370

32 Dong, C. (2009), ‘User acceptance of internet banking: an extension of the UTAUT model with trust and quality constructs’, Int. J. Services Operations and Informatics, tập 4, số 4, tr.378-393

33 Đức Nam (2014), Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phát triển dịch vụ ngân hàng, truy cập ngày 7/1/2015 lúc 14h từ http://baodientu.chinhphu.vn,

34 Emad, A. and Michael, P. (2009), ‘Internet Banking in Jordan: An Arabic Instrument Validation Process’, The International Arab Journal of Information Technology, tập 6, số 3, tr. 235-247

35 Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975), ‘Belief, Attitudes, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research’

36 Foon, Y., and F., B., (2011), ‘Internet Banking Adoption in Kuala Lumpur: An Application of UTAUT Model’ International Journal of Business and Management . Tập 6, số 4, tr. 161-167.

37 Furst, K., and William., D., (2002), ‘Internet banking’, Journal of Financial Services Research, tập 22, số 1, tr.95-117

38 Gang Liu, G., Su-Ping, H., Xin-Kai, Z. (2008) ‘User acceptance of Internet banking in an uncertain and risky environment’, The International Conference on Risk Management & Engineering Management, tr.381-386

39 Global Banking & Finance Review Awards- 2014, truy cập 7h ngày 28/12/2014 từ http://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-review- awards-2014

40 Giglio (2002), ‘Privacy in the world cyberbanking emerging legal issues and how you are protected’, The secured lander, March/April, tr. 48-60

41 H.San (2014), Người Việt ngày càng thích Internet banking, truy cập 10/1/2014 từ http://dantri.com.vn,

42 Heanaey, Joo-Gim (2007), ‘Analysis paper genarations X and Y’ Internet banking

usage in Autralia’, Journal of financial services marketing, sô 11, tr.196-210

43 Heikki, K., M., T., (2002), ‘Factors underlying attitude formation towards online banking in Finland’, The International Journal of banking Marketing, tr.261-272.

44 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Ngọc Mộng (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức

45 Honei, Nasim, Z. (2009), ‘Internet banking: An Empirical study of odoption rates among midwest community bank’, Journal of Buisiness and Economics Reseach, tập7, số11, tr.51-72

46 Howcroft, B., Hamilton, R. And Hewer, P. (2002), ‘Consumer attitude and the usage and adoption of home-based banking in the United Kingdom’, International Journal of Bank Marketing, tập 20, số 3, tr. 111-121.

47 Hội thảo- Triển lãm Banking Việt Nam 2013, ‘Đẩy mạnh đổi mới công nghệ ngân hàng; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại’ lần thứ 16, ngày 15/5/2013

48 Hurana, Sunayna (2009), ‘Managing Service Quanlity: An Empirical study on Internet Banking’, IUP Journal of Marketing Management, tập 8, số 3, tr.96-113

49 Hutchinson, D., and Warren, M., (2003), ‘Security for Internet banking: A framework’, Logistics Information Management, tập 16, số 1, tr.64-73

50 Ibok, N.I, Itoro M.I, (2010), ‘Determinants of Customers Satisfaction with Internet Banking Services’, British Journal of Arts and Social Sciences, tr.178-186

51 ‘Internet banking’ (2014), wikipedia, truy cập ngày 2 tháng 1, từ

52 Ingoo and Bomil, (2002), ‘Effect of trust on customer acceptance of Internet banking’, Electronic Commerce Research and Applications, tập 1, tr. 247–263

53 Jayarman, M., J., S., and Shankar, C., (2012), ‘A study of Users and non-Users of IB in Malaysia’, International Journal of innovation, Management and Technology, tập 4, số 3, tr. 452-458

54 Jayawardhena, C. and Floy, P. (2000), ‘Changes in the banking sector – the case of Internet banking in the UK’, Internet Research , tập 10, số 1, tr. 19-30.

55 Jenkins, Hatice, (2007), ‘Adopting internet banking services in a small island state: assurance of bank service quality’, Managing Service Quality, tập 17, số 5, tr.523- 537.

56 Joseph F.Hair, Multivivariate Data Analysis, 5th Edition, Prentice- Hall

International, Inc

57 Jun Wu (2005), ‘Factors that influence the adoption of internet banking by South Africans in the Ethekweni metropolitan region’, The thesis of Master, Durban Institute of Technology

58 Jun, Minjoon, Cai, Shoahan (2001), ‘The key interminants of internet banking service quanlity: a content analysis’, The International Jounal of Bank Marketing, tập 19, sô 7, tr.276- 291

59 Karen, F., William, W., L., and Daniel, E. (2000), ‘Internet Banking: Developments and Prospects’, Office of the Comptroller of the Currency, Economic and Policy Analysis Working, tr.9

60 Karen, F., William,W., L., and Daniel, E. (2001), ‘Internet banking in the US: landscape, prospects, industry implication’, Impact of new technology on individuals

61 Karjaluoto, H. (2002), ‘Electronic banking in Finland: Consumer Beliefs, Attitudes, Intentions, and Behaviors’, Journal of Financial Services Marketing, tập 6, số 4, tr. 346-361.

62 Kent, E., Katri, E., Daniel, N. (2005), ‘Customer acceptance of internet banking in Estonia’, The International Journal of banking Marketing, Tập 22, số 3, tr. 200- 216.

63 Kesharwani, Ankit, Shailendra (2012), ‘The impact of trust and perceived risk on internet banking adoption in India’, The International Journal of Bank Marketing, tập 30, số 4, tr. 303-322.

64 Koedrabruen, P., and Raviwongse, R. (2002), ‘A Prototype of a Retail Internet Banking for Thai Customers’, Scuola Superiore Guglielmo Reissi Romoli (SSGRR)

65 Koloud and Ghaith (2013), ‘Internet Banking Adoption in Jordan: A Behavioral Approach’, International Journal of Marketing Studies, Tập 5, số 6, tr.84-109

66 Khalil, M.N., and Pearson, J.M. (2007), ‘The influence of trust on internet banking acceptance’, Journal of Internet banking and Commerce, Tập 12, số 2, tr.1-10

67 Kholoud, I., A. Q, (2009), ‘Analyzing the Use of UTAUT Model in Explaining an Online Behaviour: Internet Banking Adoption’, The thesis of Master, Brunel University

68 Lee, M. (2009), ‘Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit’ Electronic Commerce Research and Adoptions, Tập 8, Số 3, tr.130-141

69 Lê Chung (2014), ‘Vinh danh ngân hàng điện tử được yêu thích tại Việt Nam- My Ebank 2014’, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 23 (416), tr. 7

70 Lê Phan Thị Diệu Thảo, Ngô Mỹ Liên (2013), ‘Nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn sử dụng Internet banking của khách hàng ở khu vực Tây Nam Bộ’, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 91, tr.29-37

71 Lê Thị Kim Tuyết (2008), ‘Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị trường Việt Nam’, Tuyển tập báo cáo Hội nghị

sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6, Đà Nẵng, tr.19-23

72 Liao, Z., and Cheung, M.T. (2002), ‘Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study’, Information & Management, Tập 39, số 4, tr. 283- 95.

73 Littler, Dale and Melanthiou, Demetris (2006), ‘Consumer Perceptions of Risk and Uncertainty and The Implications for Behavior towards Innovative Retail Services: The Case Of Internet Banking’, Journal of Retailing and Consumer Revices, tập 10, số 13, tr.431-443

74 Loudo, D. and Della Bitta, A (1993), Consumer Behavior, Singapore: McGraw Hill.

75 Loyd, G. G. (2007), ‘Internet banking adoption by Chinese American: an empirical study on Banks customers from Chinese and American’, tr. 79-102.

76 Malhotra (2010), ‘An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India’, Internet Research, Tập 20, số 1, tr. 87-106.

77 Ming- Chi, L. (2009), ‘Factor influencing the adoption of internet baning: an intergration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit’, Electronic commerce research and application, Số 8, tr.130-141.

78 Nabil, H., A. (2012), ‘Factors Affecting the Adoption of Internet Banking Amongst IIUM’ students: A Structural Equation Modeling Approach (SEM)’, Journal of Internet Banking and Commerce, tập 17, số 3, tr.1-14

79 Ndubisi, N.O., and Sinti, Q. (2006), ‘Consumer attitude, system’s characteristics and internet banking adoption in Malaysia’, Management Research News, Tập 29, tr.16-27

80 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư Số: 29/2011/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet, ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2011.

81 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh- Thiết kế và thực hiện, NXB Lao động xã hội, Hà nội

82 Nguyễn Mạnh Hà, Bùi Hải Yến (2013), ‘Yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ IB của khách hàng cá nhân’, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 6 tr 34-38

83 Nguyễn Duy Thanh, Cao Hào Thi (2011), ‘Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam’, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 14, số 2, tr 97- 105

84 Nguyễn Trường Giang (2008), Internet banking là gì, truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2013 từ http://www.thamdinhgia.org

85 Như Trang (2014), Thời đại ngân hàng số và sức bật của những ngân hàng trẻ, truy cập 8h ngày 5/8/2015 từ http://www.tienphong.vn.

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *