Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 26Estimate

UBS

<-->

LMD

,160

SEP

<-->

HBS

,196

SEP

<-->

VLD

,295

SEP

<-->

HDO

,036

SEP

<-->

SED

,354

SEP

<-->

ISD

,344

SEP

<-->

BIC

,379

SEP

<-->

CDO

,393

UBS

<-->

SEP

,483

HBS

<-->

VLD

,139

HBS

<-->

HDO

,017

HBS

<-->

SED

,238

HBS

<-->

ISD

,239

HBS

<-->

BIC

,278

HBS

<-->

CDO

,361

UBS

<-->

HBS

,279

VLD

<-->

HDO

-,022

VLD

<-->

SED

,181

VLD

<-->

ISD

,388

VLD

<-->

BIC

,221

VLD

<-->

CDO

,036

UBS

<-->

VLD

,241

HDO

<-->

SED

-,093

HDO

<-->

ISD

-,015

HDO

<-->

BIC

,004

HDO

<-->

CDO

,095

UBS

<-->

HDO

,071

SED

<-->

ISD

,451

SED

<-->

BIC

,416

SED

<-->

CDO

,328

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 234 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt NamEstimate

UBS

<-->

SED

,612

ISD

<-->

BIC

,282

ISD

<-->

CDO

,249

UBS

<-->

ISD

,490

BIC

<-->

CDO

,258

UBS

<-->

BIC

,488

UBS

<-->

CDO

,278


Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

COS

,741

,052

14,139

***

PRT

,506

,042

12,056

***

LMD

,529

,046

11,534

***

SEP

,603

,052

11,707

***

HBS

,677

,052

12,972

***

VLD

,435

,037

11,766

***

HDO

,314

,028

11,060

***

SED

,421

,044

9,664

***

ISD

,542

,056

9,703

***

BIC

,370

,036

10,151

***

CDO

,508

,043

11,867

***

UBS

,664

,057

11,725

***

e1

,070

,008

9,120

***

e2

,144

,011

12,620

***

e3

,111

,010

11,474

***

e4

,223

,016

13,789

***

e5

,188

,013

14,330

***

e6

,139

,014

9,897

***

e7

,162

,015

10,952

***

e8

,213

,018

11,997

***

e9

,239

,018

13,091

***

e10

,179

,017

10,572

***

e11

,187

,019

9,675

***

e12

,280

,023

12,278

***

e13

,337

,025

13,592

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e14

,180

,019

9,288

***

e15

,284

,022

12,769

***

e16

,327

,027

12,281

***

e17

,262

,021

12,460

***

e18

,102

,017

5,953

***

e19

,311

,023

13,445

***

e20

,276

,022

12,420

***

e21

,346

,025

13,860

***

e22

,130

,014

9,624

***

e23

,142

,014

10,458

***

e24

,185

,016

11,413

***

e25

,401

,028

14,549

***

e26

,118

,012

9,751

***

e27

,167

,015

11,311

***

e28

,177

,014

12,320

***

e29

,192

,015

12,462

***

e30

,269

,023

11,773

***

e31

,190

,019

10,078

***

e32

,309

,025

12,562

***

e33

,291

,022

13,272

***

e34

,329

,029

11,182

***

e35

,275

,025

10,972

***

e36

,275

,024

11,521

***

e37

,426

,031

13,686

***

e38

,172

,019

9,104

***

e39

,268

,023

11,664

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e40

,330

,027

12,362

***

e41

,300

,022

13,814

***

e42

,118

,018

6,600

***

e43

,235

,021

11,061

***

e44

,342

,028

12,399

***

e45

,183

,023

8,117

***

e46

,309

,025

12,168

***

e47

,237

,020

11,668

***CR

AVE

MSV

ASV

SQRTAVE

CDO

COS

PRT

LMD

SEP

HBS

VLD

HDO

SED

ISD

BIC

UBS

CDO

0,867

0,686

0,154

0,066

0,828

0,828
COS

0,954

0,806

0,018

0,006

0,898

0,070

0,898PRT

0,908

0,712

0,092

0,029

0,844

-0,303

-0,008

0,844


LMD

0,896

0,683

0,161

0,038

0,827

0,142

0,064

-0,140

0,827

SEP

0,883

0,655

0,233

0,091

0,809

0,393

0,134

-0,228

0,164

0,809
HBS

0,882

0,653

0,161

0,057

0,808

0,361

0,037

-0,092

0,401

0,196

0,808VLD

0,877

0,645

0,151

0,046

0,803

0,036

-0,045

-0,132

0,300

0,295

0,139

0,803


HDO

0,878

0,643

0,009

0,003

0,802

0,095

0,093

-0,042

0,043

0,036

0,017

-0,022

0,802

SED

0,850

0,587

0,375

0,103

0,766

0,328

0,034

-0,172

0,159

0,354

0,238

0,181

-0,093

0,766
ISD

0,839

0,568

0,240

0,086

0,754

0,249

-0,065

-0,141

0,111

0,344

0,239

0,388

-0,015

0,451

0,754BIC

0,818

0,532

0,238

0,080

0,729

0,258

0,051

-0,154

0,162

0,379

0,278

0,221

0,004

0,416

0,282

0,729


UBS

0,865

0,682

0,375

0,127

0,826

0,278

0,126

-0,225

0,160

0,483

0,279

0,241

0,071

0,612

0,490

0,488

0,826


CFA các cấu trúc nội sinh (3 cấu trúc)


Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label BE2 < BE 1,000 1


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

BE2

<---

BE

1,000
BE4

<---

BE

,952

,023

41,175

***

BE3

<---

BE

,874

,031

28,437

***

BE1

<---

BE

,830

,034

24,185

***

CE2

<---

CE

1,000
CE1

<---

CE

,991

,030

33,095

***

CE3

<---

CE

,758

,035

21,696

***

AE2

<---

AE

1,000
AE3

<---

AE

,928

,054

17,280

***

AE4

<---

AE

,939

,059

15,891

***

AE1

<---

AE

,649

,051

12,800

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

BE2

<---

BE

,973

BE4

<---

BE

,916

BE3

<---

BE

,826

BE1

<---

BE

,770

CE2

<---

CE

,954

CE1

<---

CE

,921

CE3

<---

CE

,745

AE2

<---

AE

,856

AE3

<---

AE

,795

AE4

<---

AE

,739

AE1

<---

AE

,570

Intercepts: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

BE2

3,818

,037

103,305

***

BE4

3,807

,037

101,889

***

BE3

3,799

,038

99,778

***

BE1

3,733

,039

96,199

***

CE2

3,781

,034

110,453

***

CE1

3,793

,035

107,972

***

CE3

3,741

,033

112,678

***

AE2

3,988

,035

115,410

***

AE3

3,996

,035

115,636

***

AE4

3,957

,038

105,394

***

AE1

3,983

,034

118,321

***


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

BE

<-->

CE

,308

,031

10,045

***

AE

<-->

BE

,022

,026

,838

,402

AE

<-->

CE

,032

,024

1,343

,179Estimate S.E. C.R. P LabelCorrelations: (Group number 1 - Default model)Estimate

BE <--> CE AE <--> BE

AE <--> CE

,544

,042

,068

Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

BE

,623

,043

14,525

***

CE

,514

,038

13,681

***

AE

,421

,040

10,579

***

e1

,035

,007

4,852

***

e2

,108

,009

12,156

***

e3

,222

,016

13,669

***

e4

,296

,021

14,377

***

e5

,051

,010

4,859

***

e6

,090

,011

7,936

***

e7

,236

,016

14,329

***

e8

,154

,020

7,602

***

e9

,212

,021

10,338

***

e10

,308

,026

11,828

***

e11

,369

,026

14,169

***CR

AVE

MSV

ASV

SQRTAVE

CE

BE

AE

CE

0,909

0,771

0,296

0,150

0,878

0,878BE

0,928

0,765

0,296

0,149

0,875

0,544

0,875


AE

0,832

0,559

0,005

0,003

0,748

0,068

0,042

0,748

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số