Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 24Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SEP

<-->

CDO

,216

,031

7,081

***

SEP

<-->

UBS

,302

,036

8,363

***

HBS

<-->

VLD

,075

,027

2,747

,006

HBS

<-->

HDO

,008

,023

,331

,740

HBS

<-->

SED

,127

,028

4,487

***

HBS

<-->

ISD

,146

,032

4,492

***

HBS

<-->

BIC

,139

,027

5,121

***

HBS

<-->

CDO

,211

,031

6,708

***

HBS

<-->

UBS

,185

,035

5,308

***

VLD

<-->

HDO

-,008

,019

-,432

,666

VLD

<-->

SED

,077

,023

3,411

***

VLD

<-->

ISD

,189

,028

6,779

***

VLD

<-->

BIC

,089

,022

4,092

***

VLD

<-->

CDO

,017

,024

,712

,476

VLD

<-->

UBS

,130

,028

4,639

***

HDO

<-->

SED

-,034

,019

-1,758

,079

HDO

<-->

ISD

-,006

,022

-,286

,775

HDO

<-->

BIC

,001

,018

,077

,939

HDO

<-->

CDO

,038

,021

1,840

,066

HDO

<-->

UBS

,033

,023

1,406

,160

SED

<-->

ISD

,216

,029

7,344

***

SED

<-->

BIC

,165

,024

6,940

***

SED

<-->

CDO

,151

,026

5,857

***

SED

<-->

UBS

,319

,034

9,450

***

ISD

<-->

BIC

,127

,026

4,951

***

ISD

<-->

CDO

,131

,029

4,555

***

ISD

<-->

UBS

,294

,036

8,131

***

BIC

<-->

CDO

,112

,024

4,695

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 234 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt NamEstimate

S.E.

C.R.

P

Label

BIC

<-->

UBS

,239

,030

8,085

***

CDO

<-->

UBS

,160

,031

5,182

***Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

COS

,741

,052

14,140

***

PRT

,503

,042

12,006

***

LMD

,531

,046

11,586

***

SEP

,595

,051

11,599

***

HBS

,672

,052

12,889

***

VLD

,435

,037

11,776

***

HDO

,313

,028

11,053

***

SED

,421

,043

9,670

***

ISD

,547

,056

9,773

***

BIC

,373

,036

10,275

***

CDO

,507

,043

11,908

***

UBS

,640

,056

11,430

***

e59

,212

,018

11,701

***

e60

,121

,019

6,238

***

e61

,248

,026

9,699

***

e1

,070

,008

9,121

***

e2

,144

,011

12,619

***

e3

,111

,010

11,488

***

e4

,223

,016

13,786

***

e5

,189

,013

14,336

***

e6

,142

,014

10,111

***

e7

,158

,015

10,840

***

e8

,212

,018

12,000

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e9

,241

,018

13,159

***

e10

,177

,017

10,554

***

e11

,188

,019

9,782

***

e12

,281

,023

12,342

***

e13

,337

,025

13,623

***

e14

,188

,020

9,660

***

e15

,280

,022

12,735

***

e16

,331

,027

12,379

***

e17

,254

,021

12,326

***

e18

,108

,017

6,300

***

e19

,307

,023

13,373

***

e20

,275

,022

12,403

***

e21

,343

,025

13,808

***

e22

,130

,013

9,695

***

e23

,142

,013

10,506

***

e24

,186

,016

11,481

***

e25

,400

,027

14,551

***

e26

,118

,012

9,773

***

e27

,167

,015

11,330

***

e28

,177

,014

12,311

***

e29

,191

,015

12,448

***

e30

,269

,023

11,793

***

e31

,193

,019

10,202

***

e32

,305

,024

12,500

***

e33

,292

,022

13,307

***

e34

,324

,029

11,107

***

e35

,277

,025

11,042

***

e36

,276

,024

11,590

***

e37

,427

,031

13,705

***

e38

,169

,018

9,185

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e39

,267

,023

11,792

***

e40

,340

,027

12,663

***

e41

,296

,021

13,810

***

e42

,119

,017

6,872

***

e43

,230

,021

11,067

***

e44

,347

,028

12,570

***

e45

,208

,023

9,204

***

e46

,287

,024

11,785

***

e47

,241

,020

11,844

***

e48

,369

,026

14,349

***

e49

,158

,018

8,818

***

e50

,212

,019

11,046

***

e51

,302

,024

12,358

***

e52

,293

,020

14,546

***

e53

,039

,008

5,219

***

e54

,220

,016

14,016

***

e55

,106

,010

11,029

***

e56

,087

,010

8,643

***

e57

,057

,009

6,273

***

e58

,231

,016

14,309

***Iteration

Negative eigenvalues


Condition #

Smallest eigenvalue


Diameter


F


NTries


Ratio

0

e

47


-,920

9999,000

21451,932

0

9999,000

1

e*

44


-,701

4,764

12286,861

20

,493

2

e

26


-,579

1,022

9824,936

6

,953

3

e*

9


-,278

1,279

7015,799

5

,929

4

e*

1


-,039

,806

5612,906

4

,831

5

e

0

2886,060


,967

4393,777

5

,896Iteration

Negative eigenvalues


Condition #

Smallest eigenvalue


Diameter


F


NTries


Ratio

6

e

0

448,362

1,198

4121,674

3

,000

7

e

0

274,801

1,041

3819,012

1

1,012

8

e

0

259,013

,336

3762,677

1

1,132

9

e

0

384,715

,206

3757,194

1

1,115

10

e

0

469,436

,065

3756,913

1

1,051

11

e

0

472,576

,008

3756,911

1

1,008

12

e

0

473,112

,000

3756,911

1

1,000


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

218

3756,911

1493

,000

2,516

Saturated model

1711

,000

0Independence model

58

21655,457

1653

,000

13,101


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,027

,793

,763

,692

Saturated model

,000

1,000Independence model

,160

,239

,212

,231Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2


CFI

Default model

,827

,808

,888

,875

,887

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000


Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,903

,747

,801

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000


Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

2263,911

2087,157

2448,261

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

20002,457

19530,908

20480,453


Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

7,794

4,697

4,330

5,079

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

44,928

41,499

40,521

42,491


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,056

,054

,058

,000

Independence model

,158

,157

,160

,000


Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

4192,911

4253,724

5104,155

5322,155

Saturated model

3422,000

3899,300

10574,008

12285,008

Independence model

21771,457

21787,636

22013,898

22071,898


Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

8,699

8,332

9,081

8,825

Saturated model

7,100

7,100

7,100

8,090

Independence model

45,169

44,191

46,161

45,203Model

HOELTER HOELTER

.05 .01

Default model

Independence model

204 209

39 40


Minimization:

,168

Miscellaneous:

3,757

Bootstrap:

,000

Total:

3,925


Phụ lục 4: Kết quả kiểm định CFA

CFA các cấu trúc ngoại sinh (12 cấu trúc)


Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 1


Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

COS3

<---

COS

1,000
COS2

<---

COS

,966

,025

38,400

***

COS4

<---

COS

,993

,024

42,178

***

COS1

<---

COS

,941

,029

32,260

***

COS5

<---

COS

,720

,026

27,921

***

PRT4

<---

PRT

1,000
PRT2

<---

PRT

,974

,039

25,126

***

PRT1

<---

PRT

,986

,042

23,727

***

PRT3

<---

PRT

,873

,041

21,422

***

LMD3

<---

LMD

1,000
LMD2

<---

LMD

1,114

,045

24,478

***

LMD1

<---

LMD

1,023

,047

21,812

***

LMD4

<---

LMD

,874

,047

18,795

***

SEP2

<---

SEP

1,000
SEP4

<---

SEP

,834

,042

19,940

***

SEP1

<---

SEP

,967

,046

20,833

***

SEP3

<---

SEP

,842

,041

20,528

***

HBS3

<---

HBS

1,000
HBS2

<---

HBS

,781

,038

20,672

***

HBS4

<---

HBS

,873

,038

23,080

***

HBS1

<---

HBS

,747

,039

19,241

***

VLD4

<---

VLD

1,000
VLD1

<---

VLD

,966

,041

23,842

***

VLD2

<---

VLD

1,000

,044

22,937

***

VLD3

<---

VLD

,734

,051

14,458

***

HDO2

<---

HDO

1,000
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số