Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 25Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

HDO1

<---

HDO

1,013

,050

20,090

***

HDO3

<---

HDO

,917

,049

18,907

***

HDO4

<---

HDO

,933

,050

18,691

***

SED3

<---

SED

1,000
SED2

<---

SED

1,016

,056

18,291

***

SED4

<---

SED

,957

,059

16,348

***

SED1

<---

SED

,813

,053

15,245

***

ISD4

<---

ISD

1,000
ISD3

<---

ISD

,936

,054

17,269

***

ISD2

<---

ISD

,877

,052

16,881

***

ISD1

<---

ISD

,749

,054

13,843

***

BIC2

<---

BIC

1,000
BIC3

<---

BIC

,960

,059

16,165

***

BIC4

<---

BIC

,971

,063

15,498

***

BIC1

<---

BIC

,690

,053

12,982

***

CDO2

<---

CDO

1,000
CDO3

<---

CDO

,943

,046

20,506

***

CDO1

<---

CDO

,980

,051

19,185

***

UBS2

<---

UBS

1,000
UBS1

<---

UBS

,866

,043

20,075

***

UBS3

<---

UBS

,807

,039

20,698

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 234 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 25


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

COS3

<---

COS

,956

COS2

<---

COS

,910

COS4

<---

COS

,932

COS1

<---

COS

,864

COS5

<---

COS

,819

PRT4

<---

PRT

,886Estimate

PRT2

<---

PRT

,864

PRT1

<---

PRT

,835

PRT3

<---

PRT

,786

LMD3

<---

LMD

,864

LMD2

<---

LMD

,882

LMD1

<---

LMD

,815

LMD4

<---

LMD

,738

SEP2

<---

SEP

,877

SEP4

<---

SEP

,772

SEP1

<---

SEP

,796

SEP3

<---

SEP

,788

HBS3

<---

HBS

,932

HBS2

<---

HBS

,755

HBS4

<---

HBS

,807

HBS1

<---

HBS

,722

VLD4

<---

VLD

,877

VLD1

<---

VLD

,861

VLD2

<---

VLD

,837

VLD3

<---

VLD

,608

HDO2

<---

HDO

,852

HDO1

<---

HDO

,812

HDO3

<---

HDO

,773

HDO4

<---

HDO

,767

SED3

<---

SED

,781

SED2

<---

SED

,834

SED4

<---

SED

,745

SED1

<---

SED

,699

ISD4

<---

ISD

,789

ISD3

<---

ISD

,795

ISD2

<---

ISD

,776Estimate

ISD1

<---

ISD

,645

BIC2

<---

BIC

,826

BIC3

<---

BIC

,749

BIC4

<---

BIC

,717

BIC1

<---

BIC

,608

CDO2

<---

CDO

,901

CDO3

<---

CDO

,811

CDO1

<---

CDO

,767

UBS2

<---

UBS

,885

UBS1

<---

UBS

,786

UBS3

<---

UBS

,804


Intercepts: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

COS3

3,805

,041

92,772

***

COS2

3,638

,042

87,367

***

COS4

3,816

,042

91,304

***

COS1

3,629

,043

84,979

***

COS5

3,865

,034

112,212

***

PRT4

2,180

,037

59,617

***

PRT2

2,157

,036

59,116

***

PRT1

2,197

,038

57,455

***

PRT3

2,188

,036

60,775

***

LMD3

3,824

,038

99,765

***

LMD2

3,772

,042

90,225

***

LMD1

3,694

,042

88,814

***

LMD4

3,812

,039

97,219

***

SEP2

3,969

,040

98,428

***

SEP4

4,116

,038

107,781

***

SEP1

3,876

,043

90,125

***

SEP3

3,959

,038

104,641

***

HBS3

3,789

,040

94,220

***

HBS2

3,865

,039

99,656

***

HBS4

3,828

,041

94,414

***

HBS1

3,878

,039

100,042

***

VLD4

3,911

,034

114,173

***

VLD1

3,950

,034

117,129

***

VLD2

3,905

,036

108,845

***

VLD3

3,959

,036

108,980

***

HDO2

4,234

,030

141,457

***

HDO1

4,170

,032

130,943

***

HDO3

4,321

,030

142,764

***

HDO4

4,306

,031

138,631

***

SED3

3,990

,038

105,498

***

SED2

3,967

,036

110,236

***

SED4

3,944

,038

103,897

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SED1

3,973

,034

115,674

***

ISD4

3,758

,043

88,402

***

ISD3

3,803

,039

96,409

***

ISD2

3,872

,038

102,210

***

ISD1

3,822

,039

98,194

***

BIC2

4,021

,034

119,900

***

BIC3

4,012

,036

112,924

***

BIC4

3,988

,038

106,247

***

BIC1

4,062

,031

129,198

***

CDO2

3,965

,036

110,009

***

CDO3

3,901

,038

103,411

***

CDO1

3,857

,042

92,921

***

UBS2

3,720

,042

88,735

***

UBS1

3,617

,041

88,355

***

UBS3

3,799

,037

101,914

***


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

COS

<-->

PRT

-,005

,030

-,170

,865

COS

<-->

LMD

,040

,031

1,303

,193

COS

<-->

SEP

,089

,033

2,693

,007

COS

<-->

HBS

,026

,034

,753

,451

COS

<-->

VLD

-,026

,028

-,930

,353

COS

<-->

HDO

,045

,024

1,864

,062

COS

<-->

SED

,019

,028

,687

,492

COS

<-->

ISD

-,041

,032

-1,289

,197

COS

<-->

BIC

,027

,027

1,011

,312

COS

<-->

CDO

,043

,030

1,423

,155

UBS

<-->

COS

,089

,035

2,529

,011

PRT

<-->

LMD

-,072

,026

-2,761

,006

PRT

<-->

SEP

-,126

,029

-4,391

***

PRT

<-->

HBS

-,054

,029

-1,833

,067

PRT

<-->

VLD

-,062

,024

-2,600

,009Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PRT

<-->

HDO

-,017

,020

-,826

,409

PRT

<-->

SED

-,079

,024

-3,270

,001

PRT

<-->

ISD

-,074

,027

-2,679

,007

PRT

<-->

BIC

-,067

,023

-2,911

,004

PRT

<-->

CDO

-,154

,027

-5,700

***

UBS

<-->

PRT

-,130

,030

-4,289

***

LMD

<-->

SEP

,093

,029

3,182

,001

LMD

<-->

HBS

,240

,033

7,371

***

LMD

<-->

VLD

,144

,026

5,647

***

LMD

<-->

HDO

,018

,021

,850

,396

LMD

<-->

SED

,075

,025

3,027

,002

LMD

<-->

ISD

,060

,028

2,125

,034

LMD

<-->

BIC

,072

,024

3,050

,002

LMD

<-->

CDO

,074

,027

2,758

,006

UBS

<-->

LMD

,095

,031

3,079

,002

SEP

<-->

HBS

,126

,033

3,817

***

SEP

<-->

VLD

,151

,027

5,521

***

SEP

<-->

HDO

,016

,022

,709

,478

SEP

<-->

SED

,178

,028

6,266

***

SEP

<-->

ISD

,197

,032

6,095

***

SEP

<-->

BIC

,179

,027

6,622

***

SEP

<-->

CDO

,218

,031

7,087

***

UBS

<-->

SEP

,306

,037

8,354

***

HBS

<-->

VLD

,075

,028

2,741

,006

HBS

<-->

HDO

,008

,023

,334

,738

HBS

<-->

SED

,127

,028

4,470

***

HBS

<-->

ISD

,145

,032

4,472

***

HBS

<-->

BIC

,139

,027

5,116

***

HBS

<-->

CDO

,211

,032

6,697

***

UBS

<-->

HBS

,187

,035

5,274

***

VLD

<-->

HDO

-,008

,019

-,432

,666

VLD

<-->

SED

,077

,023

3,406

***

VLD

<-->

ISD

,188

,028

6,774

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

VLD

<-->

BIC

,089

,022

4,090

***

VLD

<-->

CDO

,017

,024

,714

,475

UBS

<-->

VLD

,130

,028

4,551

***

HDO

<-->

SED

-,034

,019

-1,771

,077

HDO

<-->

ISD

-,006

,022

-,292

,771

HDO

<-->

BIC

,001

,018

,078

,938

HDO

<-->

CDO

,038

,021

1,838

,066

UBS

<-->

HDO

,032

,024

1,359

,174

SED

<-->

ISD

,215

,029

7,346

***

SED

<-->

BIC

,164

,024

6,922

***

SED

<-->

CDO

,152

,026

5,865

***

UBS

<-->

SED

,323

,034

9,489

***

ISD

<-->

BIC

,126

,026

4,939

***

ISD

<-->

CDO

,131

,029

4,553

***

UBS

<-->

ISD

,294

,036

8,084

***

BIC

<-->

CDO

,112

,024

4,697

***

UBS

<-->

BIC

,242

,030

8,111

***

UBS

<-->

CDO

,162

,031

5,168

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

COS

<-->

PRT

-,008

COS

<-->

LMD

,064

COS

<-->

SEP

,134

COS

<-->

HBS

,037

COS

<-->

VLD

-,045

COS

<-->

HDO

,093

COS

<-->

SED

,034

COS

<-->

ISD

-,065

COS

<-->

BIC

,051

COS

<-->

CDO

,070

UBS

<-->

COS

,126

PRT

<-->

LMD

-,140

PRT

<-->

SEP

-,228

PRT

<-->

HBS

-,092

PRT

<-->

VLD

-,132

PRT

<-->

HDO

-,042

PRT

<-->

SED

-,172

PRT

<-->

ISD

-,141

PRT

<-->

BIC

-,154

PRT

<-->

CDO

-,303

UBS

<-->

PRT

-,225

LMD

<-->

SEP

,164

LMD

<-->

HBS

,401

LMD

<-->

VLD

,300

LMD

<-->

HDO

,043

LMD

<-->

SED

,159

LMD

<-->

ISD

,111

LMD

<-->

BIC

,162

LMD

<-->

CDO

,142

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số