Kết Quả Phân Tích Thống Kê Mô Tả

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 27


Phụ lục 5: Kết quả phân tích thống kê mô tảDescriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Variance

CE1

483

2,00

5,00

3,7930

,77204

,596

CE2

483

2,00

5,00

3,7805

,75223

,566

CE3

483

2,00

5,00

3,7412

,72970

,532

AE1

483

2,00

5,00

3,9834

,73989

,547

AE2

483

2,00

5,00

3,9876

,75935

,577

AE3

483

1,00

5,00

3,9959

,75944

,577

AE4

483

1,00

5,00

3,9565

,82503

,681

BE1

483

1,00

5,00

3,7329

,85280

,727

BE2

483

1,00

5,00

3,8178

,81221

,660

BE3

483

1,00

5,00

3,7992

,83681

,700

BE4

483

1,00

5,00

3,8075

,82126

,674

Valid N (listwise)

483


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 234 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 27


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Variance

LMD1

483

1,00

5,00

3,6936

,91399

,835

LMD2

483

1,00

5,00

3,7723

,91885

,844

LMD3

483

1,00

5,00

3,8240

,84240

,710

LMD4

483

1,00

5,00

3,8116

,86165

,742

CDO1

483

1,00

5,00

3,8571

,91228

,832

CDO2

483

1,00

5,00

3,9648

,79208

,627

CDO3

483

1,00

5,00

3,9006

,82897

,687


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Variance

SEP1

483

1,00

5,00

3,8758

,94512

,893

SEP2

483

1,00

5,00

3,9689

,88619

,785

SEP3

483

1,00

5,00

3,9586

,83140

,691

SEP4

483

1,00

5,00

4,1159

,83927

,704

HDO1

483

1,00

5,00

4,1698

,69985

,490

HDO2

483

1,00

5,00

4,2340

,65780

,433

HDO3

483

1,00

5,00

4,3209

,66517

,442

HDO4

483

1,00

5,00

4,3064

,68270

,466

VLD1

483

1,00

5,00

3,9503

,74121

,549

VLD2

483

1,00

5,00

3,9048

,78843

,622

VLD3

483

2,00

5,00

3,9586

,79830

,637

VLD4

483

1,00

5,00

3,9110

,75283

,567

BIC1

483

2,00

5,00

4,0621

,69099

,477

BIC2

483

2,00

5,00

4,0207

,73698

,543

BIC3

483

1,00

5,00

4,0124

,78090

,610

BIC4

483

1,00

5,00

3,9876

,82483

,680

SED1

483

2,00

5,00

3,9731

,75486

,570

SED2

483

2,00

5,00

3,9669

,79086

,625

SED3

483

2,00

5,00

3,9896

,83112

,691

SED4

483

1,00

5,00

3,9441

,83429

,696

ISD1

483

1,00

5,00

3,8219

,85540

,732

ISD2

483

2,00

5,00

3,8716

,83249

,693

ISD3

483

1,00

5,00

3,8033

,86700

,752

ISD4

483

1,00

5,00

3,7578

,93420

,873


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Variance

HBS1

483

1,00

5,00

3,8778

,85189

,726

HBS2

483

1,00

5,00

3,8654

,85245

,727

HBS3

483

1,00

5,00

3,7888

,88376

,781

HBS4

483

1,00

5,00

3,8282

,89110

,794

UBS1

483

1,00

5,00

3,6170

,89968

,809

UBS2

483

1,00

5,00

3,7205

,92147

,849

UBS3

483

1,00

5,00

3,7992

,81927

,671

PRT1

483

1,00

5,00

2,1967

,84027

,706

PRT2

483

1,00

5,00

2,1573

,80202

,643

PRT3

483

1,00

5,00

2,1884

,79136

,626

PRT4

483

1,00

5,00

2,1801

,80369

,646

COS1

483

1,00

5,00

3,6294

,93864

,881

COS2

483

1,00

5,00

3,6377

,91506

,837

COS3

483

1,00

5,00

3,8054

,90148

,813

COS4

483

1,00

5,00

3,8157

,91846

,844

COS5

483

1,00

5,00

3,8654

,75706

,573

Valid N (listwise)

483
Giới tính

Phụ lục 6: Kết quả phân tích ANOVA


Group Statistics


Sex

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC1_BE

Nam

170

-,0739364

1,02709587

,07877466

Nữ

313

,0401571

,98430546

,05563623


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

FAC1_BE

Equal variances assumed


,089


,765


-1,198


481


,231


-,11409351


,09523156


-,30121477


,07302776

Equal variances not assumed
-1,183


334,560


,238


-,11409351


,09644085


-,30380037


,07561336


Group Statistics


Sex

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC2_AE

Nam

170

-,0988746

1,07689463

,08259405

Nữ

313

,0537019

,95314214

,05387478


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

FAC2_AE

Equal variances

assumed

5,386

,021

-1,604

481

,109

-,15257649

,09511947

-,33947752

,03432454

Equal variances not

assumed-1,547

312,738

,123

-,15257649

,09861171

-,34660275

,04144978


Group Statistics


Sex

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC3_CE

Nam

170

-,0485730

1,04657568

,08026869

Nữ

313

,0263815

,97446876

,05508023


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

FAC3_CE

Equal variances assumed

,051

,821

-

,786

481

,432

-,07495448

,09531229

-,26223437

,11232542

Equal variances

not assumed-

,770

326,421

,442

-,07495448

,09734934

-,26646576

,11655680


Học vấn


Descriptives

FAC1_BEN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Chưa TN THPT

29

-,0252491

,60892435

,11307441

-,2568715

,2063734

-1,05093

1,23598

TN Trung học phổ thông

157

-,0591024

,94364442

,07531102

-,2078633

,0896585

-2,81415

1,87481

Cao đẳng/Đại học

190

,0426417

1,07456074

,07795683

-,1111356

,1964189

-3,82328

2,05044

Sau Đại học

107

,0178447

1,03488347

,10004596

-,1805062

,2161955

-2,91295

2,22831

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-3,82328

2,22831


ANOVA

FAC1_BESum of Squares


df


Mean Square


F


Sig.

Between Groups

,946

3

,315

,314

,815

Within Groups

481,054

479

1,004Total

482,000

482

Descriptives

FAC2_AEN


Mean


Std. Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Chưa TN THPT

29

-,2302686

,86873784

,16132057

-,5607188

,1001816

-1,57210

1,65066

TN Trung học phổ thông

157

-,0215001

,99415955

,07934257

-,1782245

,1352243

-2,36701

1,68639

Cao đẳng/Đại học

190

-,0319787

,99644380

,07228963

-,1745769

,1106195

-2,36009

1,65076

Sau Đại học

107

,1507408

1,04064160

,10060262

-,0487137

,3501953

-2,77301

1,66367

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-2,77301

1,68639


ANOVA

FAC2_AESum of Squares


df


Mean Square


F


Sig.

Between Groups

4,236

3

1,412

1,416

,237

Within Groups

477,764

479

,997Total

482,000

482

Descriptives

FAC3_CEN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Chưa TN THPT

29

-,1078464

,75784240

,14072780

-,3961142

,1804215

-1,96800

1,50323

TN Trung học phổ thông

157

,0710606

1,09635986

,08749904

-,1017752

,2438964

-3,06947

2,76774

Cao đẳng/Đại học

190

-,0538154

,92368817

,06701138

-,1860017

,0783709

-2,99164

1,51704

Sau Đại học

107

,0205230

1,04351523

,10088042

-,1794823

,2205283

-3,43312

2,46642

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-3,43312

2,76774ANOVA

FAC3_CE


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,725

3

,575

,574

,633

Within Groups

480,275

479

1,003Total

482,000

482

Tuổi tác


Descriptives

FAC1_BEN


Mean


Std. Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Từ 18 -25

204

,1569431

,76244248

,05338165

,0516895

,2621967

-1,25788

1,93626

Từ 25 đến 30

115

,2142210

,87508857

,08160243

,0525672

,3758748

-1,28096

2,22831

Từ 31 đến 40

133

-,0252616

,99800138

,08653769

-,1964417

,1459186

-2,54470

1,93872

Trên 40

31

-1,7190976

1,20026771

,21557444

-2,1593594

-1,2788359

-3,82328

1,00146

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-3,82328

2,22831


ANOVA

FAC1_BE


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

102,001

3

34,000

42,859

,000

Within Groups

379,999

479

,793Total

482,000

482

Multiple Comparisons

Dependent Variable: FAC1_BE(I) Age


(J) Age


Mean Difference (I-J)


Std. Error


Sig.

95% Confidence Interval


Lower Bound

Upper Bound

Tukey HSD

Từ 18 -25

Từ 25 đến 30

-,05727785

,10386152

,946

-,3250403

,2104846

Từ 31 đến 40

,18220470

,09926528

,258

-,0737083

,4381177

Trên 40

1,87604076*

,17169646

,000

1,4333949

2,3186866

Từ 25 đến 30

Từ 18 -25

,05727785

,10386152

,946

-,2104846

,3250403

Từ 31 đến 40

,23948255

,11341603

,151

-,0529121

,5318772

Trên 40

1,93331861*

,18024781

,000

1,4686268

2,3980104

Từ 31 đến 40

Từ 18 -25

-,18220470

,09926528

,258

-,4381177

,0737083

Từ 25 đến 30

-,23948255

,11341603

,151

-,5318772

,0529121

Trên 40

1,69383606*

,17763911

,000

1,2358697

2,1518025

Trên 40

Từ 18 -25

-1,87604076*

,17169646

,000

-2,3186866

-1,4333949

Từ 25 đến 30

-1,93331861*

,18024781

,000

-2,3980104

-1,4686268

Từ 31 đến 40

-1,69383606*

,17763911

,000

-2,1518025

-1,2358697

LSD

Từ 18 -25

Từ 25 đến 30

-,05727785

,10386152

,582

-,2613583

,1468026

Từ 31 đến 40

,18220470

,09926528

,067

-,0128445

,3772539

Trên 40

1,87604076*

,17169646

,000

1,5386694

2,2134121

Từ 25 đến 30

Từ 18 -25

,05727785

,10386152

,582

-,1468026

,2613583

Từ 31 đến 40

,23948255*

,11341603

,035

,0166281

,4623370

Trên 40

1,93331861*

,18024781

,000

1,5791445

2,2874927

Từ 31 đến 40

Từ 18 -25

-,18220470

,09926528

,067

-,3772539

,0128445

Từ 25 đến 30

-,23948255*

,11341603

,035

-,4623370

-,0166281

Trên 40

1,69383606*

,17763911

,000

1,3447878

2,0428843

Trên 40

Từ 18 -25

-1,87604076*

,17169646

,000

-2,2134121

-1,5386694

Từ 25 đến 30

-1,93331861*

,18024781

,000

-2,2874927

-1,5791445

Từ 31 đến 40

-1,69383606*

,17763911

,000

-2,0428843

-1,3447878

Dunnett t (2-sided)b

Từ 18 -25

Trên 40

1,87604076*

,17169646

,000

1,4900108

2,2620707

Từ 25 đến 30

Trên 40

1,93331861*

,18024781

,000

1,5280624

2,3385748

Từ 31 đến 40

Trên 40

1,69383606*

,17763911

,000

1,2944451

2,0932270

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

b. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số