Quan Hệ Phi Tuyến Giữa Thuế Suất Thuế Tndn Và Fdi

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Books . OECD, 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ISBN 978-92-64- 04573-6 OECD, 2015. OECD/G20 Base Erosion and ProTit Shing Project: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy , 2015 Final Report. s.l., s.n. Ourvashi ...

Hạn Chế Của Đề Tài Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Giá, không chỉ có ý nghĩa đối với quản lý thuế thu nhập công ty mà còn liên quan đến quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên.; (ii) Có quy định pháp lý cụ thể về các khoản chi từ ngân sách nhà ...

Hợp Tác Quốc Tế Về Thuế Chống Xói Mòn Cơ Sở Thuế

Thuế suất mà các quốc gia phát triển đề nghị (15%) hiện nay, vì vậy, mức thuế suất TNDN xoay quanh ngưỡng 23,5% có thể mang lại hàm ý chính sách cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình thu hút FDI. 5.2.1.3 Hài hòa chính sách thuế Theo ...

Tổng Hợp Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Trò chính của FDI thông qua các OFC trong mạng lưới FDI toàn cầu, từ 30% tổng vốn FDI song phương lên đến gần 50%. Nghiên cứu cũng đo lường mối liên hệ giữa FDI và thuế, tính toán tác động kinh tế của việc tránh thuế do FDI tạo ra. ...

Tác Động Của Số Thu Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đến Fdi

Thuế kép, tác giả cho rằng không có kết luận rõ ràng về ảnh hưởng của thuế suất quốc gia đối với dòng vốn FDI. Sau đó, Wolff (2007), Razin & ctg (2005) theo cách tiếp cận thực nghiệm cho rằng thuế không tác động mạnh mẽ đến FDI. ...

Yếu Tố Điều Kiện “Đẩy – Kéo” Của Fdi

Nhuận cân biên không cao hơn. Lý thuyết chênh lệch lợi nhuận cận biên cũng cho thấy quốc gia nào mang lại lợi nhuận cận biên cao hơn sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư.  Lý thuyết kéo đẩy Xuất phát từ quá trình thu thút FDI của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số