Thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia đang phát triển - 23

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Tạp chí khoa học 1. Tác động của chính sách 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

Tạp chí khoa học

1. Tác động của chính sách thuế đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia ASEAN. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing số 61 - Tháng 02/2021.

2. Mối quan hệ giữa cơ sở thuế TNDN và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tạp chí Tài chính Kỳ 1 – Tháng 6/2021.

3. Mối quan hệ nhân quả giữa thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing số 64 - Tháng 08/2021.

Đề tài nghiên cứu khoa học

Chủ nhiệm đề tài: Tác động của thuế đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia Asean, năm 2020, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Chủ nhiệm đề tài: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến xói mòn thuế tại các quốc gia đang phát triển, năm 2021, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Hội thảo khoa học

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 193 trang: Thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia đang phát triển

1. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Tác động của chính sách thuế đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển bền vững: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia ASEAN và khuyến nghị cho Việt Nam, năm 2019, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2. Hội thảo khoa học Quốc tế: Multiple taxes and Foreign direct investment: Evidence from Asean countries. CIEMB, năm 2019, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

3. Hội thảo khoa học quốc tế: Macroeconomic environment and FDI: evidence from developing countries in Asian. Sustainable economic development and business management in the context of globalisation (SEDBM), năm 2020. Học viện Tài Chính và trường ĐH Tài chính Marketing.

4. Hội thảo khoa học quốc tế: The impacts of FDI on profit taxes of developing countries. Finance – Accounting for promoting Sustainable in Private Sector (FASPS), năm 2020. Học viện Tài Chính và trường ĐH Tài chính Marketing.

5. Hội thảo khoa học quốc tế. Non-linear effect of corporate income tax on FDI in developing countries. The International Conference on Accounting and Finance – ICOAF 2022 (tháng 6, 2022). Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nằng.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số