Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quản Lí Phát Triển Ctđt

Bảng 2.14: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển CTĐT Stt Yếu tố ảnh hưởng Điểm Thứ bậc 1 Xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế 208 2 2 Cơ chế chính sách của nhà nước, của ngành 205 5 3 Tác động của nhu cầu xã hội 229 ...