Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Llct Cho Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Theo Định Hướng Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng LLCT cho CBQL cấp cơ sở là tập trung vào quản lý lập kế hoạch kiểm tra đánh giá; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá trong xếp loại học viên, cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khóa bồi dưỡng; làm sao để bồi dưỡng LLCT cho CBQL cấp cơ sở thấm sâu vào từng CBQL, GV, nhân viên và từng học viên như một nhu cầu, hoạt động ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức, chiếu lệ.

1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực

1.6.1. Những nhân tố khách quan

1.6.1.1. Biến đổi của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội

Đặc thù của quản lý hoạt động BD LLCT gắn bó chặt chẽ với những biến động chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và của đất nước trong từng giai đoạn. Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu, kinh nghiệm rất quan trọng, đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình,

ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.

Những năm tới là giai đoạn kinh tế nước ta sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm; nước ta sẽ thực hiện nhiều hơn các hiệp định thương mại tư do song phương, đa phương, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mặc dù vậy, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức to lớn, đan xen, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu cơ sở hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng; những biểu hiện xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp.

Những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức tác động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, đồng thời, tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ thống chính trị, từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý hoạt động BD LLCT của Đảng bộ.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở tỉnh nào kinh tế tăng trưởng nhanh, tình hình chính trị, xã hội ổn định thì việc tổ chức học tập, bồi dưỡng LLCT của Đảng bộ tỉnh đó cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Kinh tế tăng trưởng nhanh không chỉ tác động về mặt tư tưởng mà còn trực tiếp tạo điều kiện về vật chất giúp cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Ngược lại, nếu nơi nào kinh tế gặp khó khăn, đời sống nhân dân thiếu thốn, tỷ lệ nghèo đói cao, xã hội không ổn định, nảy sinh nhiều vấn đề an ninh, chính trị, trật tư, an toàn xã hội hoặc những vấn đề phức tạp khác,… thì việc tổ chức quản lý hoạt động BD LLCT cũng sẽ kém hiệu quả.

1.6.1.2. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và công tác tư tưởng, lý luận chính trị

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 6

Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã và đang thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ mang lại hiệu quả thiết thực.

Các nghị quyết trung ương như: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Nghị quyết Trung ương 9 khóa X là những nghị quyết chuyên sâu về công tác cán bộ và về hệ thống chính trị cơ sở. Tiếp tục các

quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ… Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” [11] [2] [12].

Triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện như: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05-3-2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư 03/2011/TT- BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… đây là những văn bản mang tính pháp lý quan trọng để các cấp ủy đảng và chính quyền, các cơ sở đào tạo lý luận chính trị - hành chính trong tỉnh xây dựng mục tiêu, phương hướng và đề ra những giải pháp cụ thể cho hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên [5] [7] [8].

1.6.2. Những nhân tố chủ quan

1.6.2.1. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành hoạt động BD LLCT cho các bộ cấp cơ sở. Nếu thiếu điều kiện này thì quá trình bồi dưỡng không thể diễn ra và càng không thể nói tới nâng cao chất lượng.

Chất lượng công tác bồi dưỡng phụ thuộc rất lớn vào các điều kiện cụ thể: như điều kiện về chỗ ăn, ở, sinh hoạt, các phòng học đạt tiêu chuẩn, đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ. Ngoài ra phải có môi trường sư phạm thuận lợi, có hệ thống các phương tiện cung cấp thông tin như tivi, radio, máy tính, thư viện để có thể cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thời sự của địa phương, của ngành và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.6.2.2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt

động bồi dưỡng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng mang tính thiết thực, phù hợp sẽ kích thích, động viên học viên tham gia.

Phương pháp, hình thức bồi dưỡng thích hợp sẽ góp phần phát huy vai trò tích cực chủ động, sáng tạo của học viên, huy động họ tham gia vào quá trình bồi dưỡng, tự nghiên cứu để nâng cao bản lĩnh chính trị

Hình thức tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBQL cấp cơ sở phù hợp với đối tượng CBQL sẽ phát huy vai trò cá nhân học viên, khai thác tiềm năng và trí tuệ của họ, giúp họ hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và đạo đức cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

1.6.2.3. Năng lực và phẩm chất sư phạm của giảng viên

Nhiệm vụ quan trọng của việc bồi dưỡng LLCT là giúp học viên hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức cách mạng và trang bị kiến thức, phương pháp làm việc cho người làm công tác chính trị. Từ đó, khơi dậy ở học viên ý thức, trách nhiệm trước sự nghiệp cách mạng của đảng, Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, vai trò của đội ngũ GV - những người trực tiếp truyền đạt kiến thức đến học viên là vô cùng quan trọng.

Kết luận chương1

Hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Lý luận chính trị là hệ thống các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của một Đảng, một giai cấp để giành, giữ và thực thi quyền lực Nhà nước. Lý luận chính trị là lý luận trong lĩnh vực chính trị. Lý luận chính trị ra đời khi xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp để đại diện cho một lợi ích của một Đảng, một giai cấp nhất định trong xã hội.

Hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị là quá trình phổ biến, truyền bá một cách cơ bản, có hệ thống chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực là sự tác động có mục đích, hợp quy luật của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm nâng cao năng lực lý luận chính trị và việc vận dụng lý luận vào thực tiễn quản lý nhà nước của đội ngũ CBCC cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nội dung quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực là: (1) Quản lý công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, (2) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị (3) Chỉ đạo thực hiện hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị (4) Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị.

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực bao gồm những nhân tố khách quan (biến đổi của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và công tác tư tưởng, lý luận chính trị) và những nhân tố chủ quan (cơ sở vật chất, nội dung, chương trình bồi dưỡng, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng, năng lực và phẩm chất sư phạm của giảng viên).

Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC


2.1. Khái quát khảo sát thực trạng

2.1.1. Vài nét về khách thể khảo sát

Tỉnh ủy Tuyên Quang hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, hay Đảng ủy tỉnh Tuyên Quang. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang hiện nay là Chẩu Văn Lâm.

Ngày 18/10/1997 Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã ra Quyết định số 196/QĐ-TU về việc thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Tuyên Quang.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kĩ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đặc điểm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang:

- Cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có lập trường quan điểm chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết gắn bó với tổ chức, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của pháp luật của nhà nước. Một số được đào tạo cơ bản có trình độ lý luận chính trị,

chuyên môn, nghiệp vụ công tác chuyên sâu về Tài chính, kinh tế, đáp ứng được những yêu cầu cao về kỹ năng xử lý trong công việc thực tiễn.

Tuy nhiên có hiện tượng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ chủ chốt trong cơ quan và từng đơn vị trong nhiều năm qua, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu giải quyết, khắc phục, thường là đối tượng có năng lực hạn chế, đã lớn tuổi, có quá trình công tác, khó điều chuyển hoặc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Bên cạnh, có đơn vị có chỉ tiêu biên chế nhưng chưa chọn được người đủ tiêu chuẩn để bổ sung. Đặc biệt thiếu những chuyên gia giỏi, đầu ngành trong những lĩnh vực chuyên môn.

Trình độ quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên môn tuy được nâng lên nhưng nhìn chung trình độ, năng lực chưa ngang tầm, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ trong lộ trình hội nhập giai đoạn hiện nay.

Số cán bộ trẻ chưa qua thực tiễn, thiếu kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu tổng hợp về các hoạt động của cơ quan.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thành phố Tuyên Quang không đồng đều, hơn nữa chế độ chính sách cho cán bộ chậm đổi mới hoặc chưa đủ sức thu hút, động viên và khuyến khích, như cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, bộ máy tổ chức chưa ổn định, thu nhập chưa đáp ứng, chưa chú trọng vào việc tạo động lực cho cán bộ chủ chốt… từ đó ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, độ tin cậy, chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ.

Khối lượng công việc nhiều, tính chất yêu cầu cao, phạm vi công tác rộng, trong khi số lượng cán bộ có kỹ năng làm việc tốt lại rất ít. Do vậy những cán bộ giỏi gặp nhiều khó khăn khi vừa đảm nhận nhiệm vụ vừa tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tự học. Số ít còn ngại học tập, nhất là học tập theo phương pháp học tập tích cực; còn thiếu tính năng động, linh hoạt, mang dấu ấn của tư duy cũ, hành chính sự vụ, chưa sâu sát cơ sở, người lao động.

Chính từ những đặc thù trên của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thành phố Tuyên Quang cho thấy những yêu cầu cấp bách để đưa ra một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt theo định

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí