Khảo Nghiệm Tính Cần Thiết Và Tính Khả Thi Của Các Biện Pháp Đề Xuất

điển hình.

*Điều kiện thực hiện biện pháp

- Căn cứ vào Quyết định số 1853, ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT.

- Nhân lực: Bố trí giảng viên có trình độ lý luận sâu, có kinh nghiệm thực tiễn công tác phụ trách kiểm tra, đánh giá.

- Xây dựng các hình thức đánh giá phù hợp với từng khóa bồi dưỡng LLCT đối với CBCC cấp cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp đưa ra ở trên tuy mỗi biện pháp đều có thế mạnh riêng nhưng chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, hỗ trợ nhau, thúc đẩy nhau để thực hiện tốt các nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang thời gian tới, trong đó có thể xác định:

Biện pháp thứ nhất, Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dựa trên định hướng phát triển nguồn nhân lực là biện pháp cơ bản, then chốt. Đây là bước đi đầu tiên và tiên quyết để lãnh đạo thành phố nắm được nhu cầu, cũng như tâm tư, nguyện vọng, định hướng phát triển của các đơn vị từ đó đưa ra chương trình đào tạo.

Biện pháp thứ hai, hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị là biện pháp quan trọng. Việc tham gia chương trình đào tạo thường kéo dài, mất nhiều thời gian và công sức. Do vậy lãnh đạo đơn vị cần có cơ chế quản lý, ưu tiên và chính sách hỗ trợ phù hợp để người học có thêm động lực phấn đấu cũng như yên tâm công tác, tập trung cho công việc học hành.

Biện pháp thứ ba, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở là biện pháp nền

tảng. Tình hình thực tế luôn luôn biến động không ngừng, đòi hỏi nội dung và phương pháp đào tạo cần phải đổi mới liên tục để theo kịp sự thay đổi của thực tiễn. Đây là một trong những biện pháp nền tảng để giúp cho hoạt động bồi dưỡng chính trị đạt được hiệu quả tốt nhất.

Biện pháp thứ tư, tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên là biện pháp quyết định. Có thể nói, việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt là cực kỳ cần thiết và có tính chất quyết định đối với hiệu quả công tác cũng như quản lý. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, người học sẽ được nâng cao hơn về kỹ năng, kiến thức quản lý, cũng như trình độ lý luận chính trị vững vàng để đối phó với biến động không ngừng của thực tiễn công tác.

Biện pháp thứ năm, Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khóa học và kết quả bồi dưỡng của CBCC cấp cơ sở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị là BP hỗ trợ, phối hợp. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả khoá học là chìa khoá quan trọng đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đây là biện pháp phối hợp vô cùng quan trọng giúp những người tổ chức nắm được những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình đào tạo, từ đó đưa ra những thay đổi phù hợp để chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngày càng hiệu quả và phù hợp hơn.

Vì vậy, không thể thực hiện đơn điệu một hoặc vài biện pháp mà phải thực hiện đồng thời mới thu được kết quả tốt. Trong từng điều kiện, thời điểm và hoàn cảnh cụ thể, mỗi biện pháp được sử dụng với những tính chất và mức độ khác nhau; có thể biện pháp này mang tính cấp thiết, biện pháp kia mang tính cơ bản

, có tính bao trùm xuyên suốt,… các nhà quản lý cần nghiên cứu, cân nhắc để tổ chức thực hiện ở đơn vị mình cho đồng bộ, phù hợp và đúng định hướng, mang lại hiệu quả cao trong công tác.

Bên cạnh việc thực hiện phối hợp công tác giáo dục lý luận chính trị với công tác cán bộ ở cơ sở, một điều cần thiết nữa là phải gắn với việc thực hiện nội

dung Nghị quyết trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc của cả chủ thể và đối tượng tham gia hoạt động giáo dục lý luận chính trị. Đồng thời, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị cho cả người dạy và người học góp phần khắc phục tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực

Tác giả đã tiến hành khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp nêu trên bằng cách lấy phiếu hỏi ý kiến của các đồng chí lãnh đạo thành phố; lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo và giảng viên Trung tâm BDCT cấp tỉnh và các đồng chí giảng viên kiêm chức tại Trung tâm.

Với 100 phiếu hỏi kết quả thu được như sau:

Bảng 3.1. Tính cần thiết và tính khả thi của các biện phápTT


Các biện pháp

Mức độ cần thiết (%)

Tính khả thi (%)

Rất cần

thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

Rất khả thi

Khả thi

Không khả thi


1

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dựa trên định hướng phát

triển nguồn nhân lực


100


0


0


65


35


0


2

Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở tại các Trung tâm bồi

dưỡng chính trị


40


60


0


50


50


0


3

Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho

CBCC cấp cơ sở


75


25


0


85


15


0


4

Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo

viên


90


10


0


50


50


0


5

Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khóa học và kết quả bồi dưỡng của CBCC cấp cơ sở tại Trung tâm bồi dưỡng

chính trị


60


40


0


50


50


0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 12

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của tác giả

Như vậy, đại đa số các ý kiến đều cho rằng 5 biện pháp nêu trên là rất cần thiết và rất khả thi để làm tốt công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT tại cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành Phố Tuyên Quang. Nhưng mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp không giống nhau. Sở dĩ có sự khác nhau giữa cách đánh giá tính cần thiết và tính khả thi bởi vì các đối tượng khảo sát ở vị trí công tác, làm việc khác nhau nên có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.

Kết luận chương 3

Dưa

vào cơ sở lý luân

về biên

pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luân

chính tri ̣cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, phân tích thưc

traṇ g về quản lý

bồi dưỡng lý luân

chính tri ̣cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nhân lực, để nâng

cao chất lươn

g bồi dưỡng lý luân

chính tri ̣cho cho đội ngũ cán bộ ch chốt cấp

cơ sở đat

đươc

kết quả thiết thưc, tác giả đã xây dưn

g 05 biên

pháp quản lý bồi

dưỡng lý luân

chính tri cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nhân lực như sau:

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dựa trên định hướng phát triển nguồn nhân lực.

Biện pháp 2: Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở.

Biện pháp 4: Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên.

Biện pháp 5: Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khóa học và kết quả bồi dưỡng của CBCC cấp cơ sở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Các biện pháp đã đươc

khảo nghiêm

tính cần thiết và tính khả thi. Kết qua

khảo nghiêm

cho thấy các biên

pháp đưa ra phù hơp

́ i thưc

tiên

hoaṭ đôṇ g quản

lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nhân lực.

Các biên

pháp đưa ra nằm trong tổng thể thống nhất, không tách rờ i nhau,

cần thưc

hiên

toàn diên

các biên

pháp. Trong từ ng thờ i điểm cần lưa

chon và

thưc

hiên

những biên

pháp nào trướ c, có tron

g tâm, những biên

pháp nào đồng

thờ i có tác đông bổ trơ ̣ để đaṭ kết quả cao nhất.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận

Kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động bồi dưỡng và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho thấy: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực đã đạt được một số thành tựu nhất định:

- Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cũng như công tác khai thác sử dụng máy chiếu projector ở các lớp bồi dưỡng đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học.

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị tất cả được đào tạo cơ bản, có trình độ LLCT, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công tác.

- Phương pháp bồi dưỡng được thường xuyên sử dụng là phương pháp trực quan; kết hợp các phương pháp; phương pháp thuyết trình được đánh giá là có hiệu quả sử dụng tốt.

- Việc bồi dưỡng LLCT cho CBCC được tiến hành với nhiều hình thức khác nhau.

- Hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cáp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang tương đối ổn định; hằng năm, đều mở được các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các chương trình bồi dưỡng LLCT, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể được quan tâm duy trì thường xuyên. Số lớp và số học viên tham gia các lớp luôn chiếm tỷ lệ cao trong toàn bộ chương trình, nội dung đào tạo.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng phản ánh những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực, đó là:

- Khâu xác định mục tiêu bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở chưa khoa học, chưa sát với yêu cầu thực tế của cơ sở, chưa đảm bảo tính quy hoạch trong BD, còn bị động dẫn đến khi tổ chức thực hiện phải điều chỉnh, làm cho quản lý hoạt động bồi dưỡng có những khó khăn nhất định.

- Nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng cho CBCC cấp cơ sở còn nhiều bất cập: Chương trình BD chưa thành hệ thống, còn nặng về lý thuyết và chưa gắn với thực tiễn của địa phương.

- Việc đánh giá khóa học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của CBCC cấp cơ sở còn mang tính hình thức, chưa thực chất. Công tác tổng kết thực tiễn chưa được thực hiện.

- Các hình thức và phương thức bồi dưỡng ít được cải tiến, chương trình bồi dưỡng về nghiệp vụ và cập nhật kiến thức quản lý kinh tế, thông tin thời sự trong nước, quốc tế và khu vực chưa thực hiện thường xuyên.

- Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm còn hạn chế.

Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực:

- Hằng năm, Cấp uỷ thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết để nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS. Từ đó đã mang lại thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác lập kế hoạch bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS, những nội dung bồi dưỡng, chương trình bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực đã được Bí thư Đảng bộ quan tâm. Trong kế hoạch hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS đã có đề cập đến các yếu tố con người, cơ sở vật chất, nội dung, phương pháp bồi dưỡng. Tuy nhiên chưa quan tâm đến nhu cầu bồi dưỡng LLCT của CBCC ở nội dung nào, những nội dung nào cần được bồi dưỡng cho CBCC hiện nay.

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí