Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 14

Câu 2: Đồng chí hãy cho biết thực trạng sử dụng hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang?

TT

Các hình thức bồi dưỡng

Phù hợp

Chưa phù hợp

1

Tổ chức các khóa học bồi

dưỡng tập trung2

Tổ chức các khóa học bồi

dưỡng bán tập trung3

Tổ chức BD theo các chuyên đề

hàng năm4

Bồi dưỡng theo chức danh,

nhiệm vụCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 14

Câu 3: Đồng chí hãy đánh giá công tác lập Kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực?

STT

Các nội dung

Tốt

Khá

Trung

bình

Yếu

1

Cụ thể hóa yêu cầu về trình độ LLCT của cán bộ

chủ chốt cấp cơ sở trong kế hoạch


2

Nghiên cứu kỹ định hướng phát triển nguồn nhân lực trước khi lập kế hoạch bồi dưỡng

CBCC CCS

3

Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của CBCC CCS

trước khi lập kế hoạch bồi dưỡng LLCT


4

Lập kế hoạch xây dựng nội dung bồi dưỡng

LLCT cho CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực

5

Lập kế hoạch đổi mới phương pháp bồi dưỡng

LLCT cho CBCC CCS

6

Chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng hình thức bồi

dưỡng LLCT cho CBCC CCS

7

Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động bồi

dưỡng cho CBCC CCS

8

Lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt

động bồi dưỡng

9

Lập kế hoạch lựa chọn ngũ báo cáo viên; mời

báo cáo viên cấp tỉnh và trung ương

Câu 4. Đồng chí hãy đánh giá công tác tổ chức thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực?

TT

Nội dung công việc

Mức độ

Tốt

Khá

TB

Yếu

1

Lựa chọn và giao nhiệm vụ cho các giảng viên thực

hiện bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS

2

Xác lập cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia

bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS


3

Thống nhất về mục tiêu, nội dung, chương trình, cách

thức tiến hành bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực


4

Phổ biến yêu cầu cho đội ngũ giảng viên về hoạt động bồi dưỡng CBCC CCS theo định hướng phát triển

nguồn nhân lực

5

Tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên thực hiện

nhiệm vụ

6

Có cơ chế phối hợp cụ thể giữa GV và các ban ngành

đoàn thể trong bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS

7

Thẩm định tài liệu bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS

theo định hướng phát triển nguồn nhân lực


Câu 5: Xin đồng chí cho biết thực trạng chỉ đạo bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực?


TT


Các biện pháp chỉ đạo của Bí thư đảng ủy

Mức độ

thực hiện

TX

ĐK

CBG

1

Chỉ đạo nghiên cứu định hướng phát triển nguồn nhân lực trước

khi lập kế hoạch bồi dưỡng CBCC CCS
2

Chỉ đạo khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của CBCC CCS trước khi

lập kế hoạch bồi dưỡng LLCT
3

Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS

theo định hướng phát triển nguồn nhân lực
TT


Các biện pháp chỉ đạo của Bí thư đảng ủy

Mức độ

thực hiện

TX

ĐK

CBG

4

Chỉ đạo đổi mới phương pháp bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS
5

Chỉ đạo xây dựng hình thức bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS
6

Chú trọng đến việc tăng cường khả năng tương tác của các học

viên tham gia bồi dưỡng
7

Chú trọng đến khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên và

khả năng phát triển năng lực riêng của từng học viên
8

Tôn trọng tính sáng tạo của cá nhân của học viên tham gia bồi dưỡng

9

Coi trọng trách nhiệm và quyền hạn của GV; đề cao tinh thần

làm việc tập thể khi tổ chức hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS
10

Chỉ đạo khảo sát, đánh giá hiệu quả của từng phương pháp bồi

dưỡng sau mỗi đợt tổ chức bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS
11

Chỉ đạo lựa chọn phương pháp bồi dưỡng phù hợp với nội dung

bồi dưỡng


Câu 6: Xin đồng chí cho biết thực trạng việc quản lý kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động bồi dưỡng CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực?

TT

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Mức độ thực hiện

TX

ĐK

CBG

1

Đảng bộ tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động bồi dưỡng LLCT cho

CBCC CCS theo định hướng phát triển nguồn nhân lực
2

Lồng ghép nội dung kiểm tra hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC

CCS với các nội dung kiểm tra khác
3

Chỉ đạo kiểm tra những nội dung bồi dưỡng liên quan đến phát

triển nguồn nhân lực
4

Tổ chức các buổi họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm

tra hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC CCS
5

Đề ra biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động bồi dưỡng LLCT

cho CBCC CCS sau mỗi đợt kiểm tra
Câu 7: Đồng chí cho biết thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang?

TT

Các yếu tố ảnh hưởng

Thứ bậc quan trọng

(từ 1 đến 8)

1

Sự lãnh đạo của Đảng


2

Năng lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng của GV


3

Sự tự giác, tích cực của học viên


4

Nội dung chương trình tổ chức bồi dưỡng


5

Phương pháp bồi dưỡng


6

Hình thức tổ chức bồi dưỡng


7

Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí


8

Yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương


Xin cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!

Phụ lục 2. PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho 110 học viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang)


Để có thể đưa ra các biên

pháp nhằm nâng cao chất lươn

g bồi dưỡng lý

luân chính tri ̣cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực. Xin ông (bà) cho

biết ý kiến của mình về các nôi dung dưới đây (đánh dấu X vào ô phù hơp):

Câu hỏi 1: Đồng chí vui lòng cho biết sự quan tâm của cấp uỷ Đảng bộ nơi đồng chí đang công tác đối với hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở? (Một phương án trả lời)

Quan tâm Ít quan tâm Không quan tâm

Ý kiến khác:………………………………………………………

Câu hỏi 2: Đồng chí đánh giá về kế hoạch BD LLCT của Đảng bộ được xây dựng hằng năm như thế nào? (Một phương án trả lời)

+ Về việc xác định nhu cầu bồi dưỡng:

Rất tốt Tốt Tương đối tốt Trung bình Kém Ý kiến khác:………………………………………………………

+ Lập kế hoạch các lớp:

Rất tốt Tốt Tương đối tốt Trung bình Kém Ý kiến khác:………………………………………………………

+ Lập kế hoạch giảng viên:

Rất tốt Tốt Tương đối tốt Trung bình Kém Ý kiến khác:………………………………………………………

Câu hỏi 3: Theo đồng chí phương pháp giảng dạy hiện nay của các giảng viên, báo cáo viên tại Đảng bộ thành phố? (Một phương án trả lời)

Rất tốt Tốt Tương đối tốt Trung bình Kém Ý kiến khác:………………………………………………………

Câu hỏi 4: Theo đồng chí kiến thức lý luận và thực tiễn của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tại Đảng bộ thành phố hiện nay? (Một phương án trả lời).

Rất tốt Tốt Tương đối tốt Trung bình Kém Ý kiến khác:………………………………………………………

Câu hỏi 5: Theo đồng chí sự phù hợp về độ dài thời gian của mỗi khóa bồi dưỡng LLCT tại Đảng bộ thành phố? (Một phương án trả lời)

Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp

Ý kiến khác:………………………………………………………

Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết việc áp dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả hiện nay đối với các khóa BD tại Đảng bộ thành phố? (chọn một phương án trả lời)

Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp

Ý kiến khác:………………………………………………………

Xin cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!

Phụ lục 3. PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho các cán bộ quản lý, báo cáo viên, cán bộ, chuyên viên của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang; giảng viên kiêm chức của tỉnh được mời tham gia giảng dạy và một số lãnh đạo của các chi, đảng bộ trực thuộc)

Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về tính cần thiết và tính khả thi của những biện pháp đã đề xuất dưới đây để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang ? (Chỉ đánh dấu vào 1 đáp án)


TT


Các biện pháp

Mức độ cần thiết

Tính khả thi

Rất

cần thiết

Cần thiết

Không

cần thiết

Rất

khả thi

Khả thi

Không

khả thi


1

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dựa trên định

hướng phát triển nguồn nhân lực
2

Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở tại các Trung tâm bồi

dưỡng chính trị
3

Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho

CBCC cấp cơ sở
4

Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập

huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên
5

Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khóa học và kết quả bồi dưỡng của CBCC cấp cơ sở tại

Trung tâm bồi dưỡng chính trịNgoài những biện pháp trên, theo đồng chí cần có thêm những biện pháp gì? Xin đồng chí vui lòng cho biết:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xin cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí