Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 1


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


TRƯƠNG THỊ THU THỦY


QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG,

TỈNH TUYÊN QUANG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC


Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 1

Người hướng dẫn khoa học: TS. PHÍ THỊ HIẾU

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan rằng, luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phí Thị Hiếu.

Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu có xuất xứ rõ ràng, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này trung thực và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào. Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghiên cứu của mình.


Tác giả luận văn


Trương Thị Thu Thủy

LỜI CẢM ƠN


Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, các thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại Học sư phạm - ĐH Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS. Phí Thị Hiếu - người đã luôn tâm huyết và nhiệt tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Xin gửi tấm lòng tri ân tới gia đình của tôi. Những người thân yêu trong gia đình luôn là những nguồn động viên lớn lao, luôn dành cho tôi sự quan tâm, giúp đỡ trên mọi phương diện để tôi yên tâm học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả luận văn


Trương Thị Thu Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG v

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

6. Phạm vi nghiên cứu 3

7. Phương pháp nghiên cứu 4

8. Cấu trúc luận văn 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

................................................................................................................... 6 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................................ 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản 7

1.2.1. Quản lý 7

1.2.2. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã, hay cấp cơ sở) 9

1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực 12

1.2.4. Bồi dưỡng lý luận chính trị 15

1.2.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị 19

1.3. Lý luận về bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực 20

1.3.1. Vai trò, chức năng bồi dưỡng 20

1.3.2. Nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ

chủ chốt cấp cơ sở 21

1.3.3. Phương pháp bồi dưỡng và hình thức bồi dưỡng lý luận chính trị cho

đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 24

1.3.4. Định hướng phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới 25

1.4. Bí thư đảng bộ với hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực 28

1.5. Lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ

cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực .. 29

1.5.1. Nội dung quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ

chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực 29

1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho

cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực .. 32 1.6.1. Những nhân tố khách quan 32

1.6.2. Những nhân tố chủ quan 34

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

THEO

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 38

2.1. Khái quát khảo sát thực trạng 38

2.1.1. Vài nét về khách thể khảo sát 38

2.1.2. Tổ chức khảo sát 40

2.2. Thực trạng bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở

Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 40

2.2.1. Thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động bồi dưỡng 41

2.2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng

iv

các lớp lý luận chính trị 41


2.2.3. Thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị 42

2.2.4. Kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị 46

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định

hướng phát triển nguồn nhân lực 49

2.3.1. Thực trạng quản lý kế hoạch bồi dưỡng LLCT 49

2.3.2. Quản lý tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho

cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 52

2.3.3. Chỉ đạo thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ

chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực 54

2.3.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân

lực 57

2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt dộng bồi dưỡng lý luận chính trị 59

2.4. Đánh giá chung về khảo sát thực trạng 61

2.4.1. Kết quả đạt được 61

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 62

Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 66

3.1. Các nguyên tắc đề xuất 66

3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa 66

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống 66

3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả 67

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ

chủ chốt cấp cơ sở theo định hướng phát triển nguồn nhân lực 67

3.2.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dựa trên định hướng phát triển nguồn nhân lực 67

3.2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng LLCT cho CBCC cấp cơ sở tại các Trung tâm

bồi dưỡng chính trị 69

3.2.3. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBCC cấp cơ sở theo định hướng phát

triển nguồn nhân lực 71

3.2.4. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên 75

3.2.5. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khóa học và kết quả bồi dưỡng của CBCC cấp cơ sở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị 77

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 80

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 82

Kết luận chương 3 85

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86

1. Kết luận 86

2. Khuyến nghị 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC 95

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT


BDCT : Bồi dưỡng chính trị BDLLCT : Bồi dưỡng lý luận chính trị CBCC : Cán bộ chủ chốt CBCCCCS : Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở CBCS : Cán bộ cơ sở

CBQL : Cán bộ quản lý

CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất

LLCT : Lý luận chính trị

QLGD : Quản lý giáo dục

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí