Tình Hình Dư Nợ Theo Chương Trình Cho Vay Giai Đoạn 2018-2021

Trình tín dụng đã giúp cho trên 117 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 79.000 lượt khách hàng vay vốn chương trình GQVL, góp ...

Cơ Cấu Tổ Chức Của Chi Nhánh Nhcsxh Thành Phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH Ban Tổng Giám đốc, Hội sở chính NHCSXH Ban Giám đốc, Hội sở NHCSXH Tp Hà Nội Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố Phòng giao dịch cấp quận/huyện Ban đại diện HĐQT NCSXH quận/huyện Uỷ ban nhân dân, Ban giảm ...

Cho Vay Giải Quyết Việc Làm Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Nó giúp ổn định cuộc sống gia đình, mặt khác nó giúp xã hội được duy trì và phát triển thoát khỏi những mâu thuẫn nội sinh trong mỗi gia đình, giảm thiểu các tiêu cực, không tạo ra tệ nạn trong xã hội, con người được dần ...