Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Cho Vay Giải Quyết Việc Làm Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Chi Nhánh Hà Nội


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI

3.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội

Thông qua những phân tích, đánh giá về kết quả đạt được trong quá trình triển khai hoạt động cho vay GQVL tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội, có thể thấy đây là chương trình cho vay có kết quả hoạt động tốt, mang nhiều ý nghĩa đối với người lao động, xã hội, sự phát triển kinh tế đất nước, cũng như đối với chính chi nhánh.

3.1.1. Đối với người lao động


Đối với người lao động, việc vay vốn GQVL có tác động làm thay đổi nhận thức về việc làm, khuyến khích người lao động làm việc có kế hoạch và nâng cao ý thức sản xuất kinh doanh. Chính sách tín dụng ưu đãi còn có vai trò là "đòn bẩy", kích thích và hỗ trợ kịp thời cho người lao động để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Chính nhờ vốn vay ưu đãi, các cơ sở sản suất doanh, người lao động mạnh dạn vay vốn để mua máy móc thiết bị, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng năng suất sản suất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Thông qua chương trình đã xuất hiện rất nhiều mô hình sản xuất điển hình về làm ăn kinh tế giỏi, giải quyết vấn đề việc làm không chỉ ở thành thị mà còn có cả ở nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa….Bên cạnh đó, nguồn vốn vay GQVL của NHCSXH giúp các đối tượng chính sách không phải vay từ các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi với mức lãi suất quá cao so với khả năng tài chính của mình, tạo điều kiện tiếp cận vốn làm ăn đối với những người không tiếp cận được với nguồn tín dụng thương mại đòi hỏi các yêu cầu khắt khe về hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, tài sản bảo đảm…

Trong tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch, nhiều người lao động mất việc, không có việc làm, họ không đủ điều kiện về kinh tế, chứng minh thu nhập, không có tài sản bảo đảm để vay các Ngân hàng thương mại thì nguồn vốn vay giải quyết việc làm với mức lãi suất ưu đãi tại NHCSXH là chiếc phao cứu sinh cho người lao động


có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, nuôi trồng cây cảnh, cây nông nghiệp và vật nuôi…. tùy đặc điểm điều kiện tự nhiên mỗi vùng, mỗi địa bàn, từ đó tạo ra công ăn việc làm và có thu nhập để phục vụ đời sống, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

3.1.2. Đối với xã hội


Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội - 12

Về mặt xã hội, hoạt động cho vay giải quyết việc làm phản ánh rõ nét sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Với sự tham gia của cả bộ máy các cấp, Ban, Ngành, Đoàn thể vào hoạt động cho vay, thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với việc cung cấp nguồn vốn nhằm GQVL cho người lao động. Hoạt động cho vay này tạo điều kiện tốt để thu hút lao động, nhờ vậy tình trạng thiếu việc làm sẽ được giải quyết, góp phần nâng cao đời sống. Đồng thời khi người lao động có việc làm, thu nhập tốt, tạo ra của cải, vật chất, họ hướng tới những điều tốt đẹp trong xã hội, giúp làm giảm các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ phát triển, làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

3.1.3. Đối với sự phát triển của kinh tế đất nước


Về mặt kinh tế, cho vay giải quyết việc làm đóng vai trò quan trọng giúp Nhà nước hoàn thiện, khắc phục những ưu, nhược điểm ở các vùng kinh tế khác nhau, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển cân đối, ổn định và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ phát triển. Cho vay giải quyết việc làm theo dự án nhỏ còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Ngoài ra, vấn đề giải quyết việc làm luôn là công việc trọng tâm trong việc phát triển nền kinh tế thị trường. Người lao động có công ăn việc làm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp người lao động có thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển đất nước. Chính vì vậy phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là ở thành phố lớn như Hà Nội.


3.1.4. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội


Chương trình cho vay GQVL là một chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về tạo việc làm. Đối với Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội, phát triển hoạt động vay GQVL là thực sự cần thiết hiện nay, khi mà các chương trình khác không còn đối tượng đủ điều kiện để vay vốn thì ngân hàng cần nắm bắt xu hướng phát triển, nhu cầu, thị hiếu của người vay để hoạt động và phát triển hội nhập với các ngân hàng khác.

Bên cạnh đó, việc phát triển tốt hoạt động cho vay giải quyết việc làm chứng tỏ NHCSXH Chi nhánh Hà Nội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước chính phủ giao cho NHCSXH. Vừa truyền tải nguồn vốn đến người dân, vừa bảo toàn nguồn vốn, tích cực phát triển, tăng trưởng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

3.1.5. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội các cấp


Chính quyền địa phương và đặc biệt là tổ chức CT-XH giữ một vai trò quan trọng trong việc truyền tải nguồn vốn cho vay chính sách tạo việc làm đến với người dân. Càng nhiều lao động được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm, chứng tỏ hoạt động tích cực của chính quyền địa phương và các tổ chức CT-XH, tổ TK&VV, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của toàn thể xã hội đối với người lao động sinh sống tại địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2. Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội

3.2.1. Mục tiêu của Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2025


NHCSXH triển khai mục tiêu phát triển hoạt động đến năm 2025: “Hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công công tác nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.”


Cụ thể, đến năm 2025, NHCSXH có đủ năng lực để thực hiện chính sách về tín dụng, phát triển các sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác hiệu quả hơn thông qua việc mở rộng hoạt động cho vay nguồn vốn chính sách. Phấn đấu đủ nguồn lực tài chính và đa dạng hóa các kênh cho vay chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn chính sách, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển thị trường tài chính nông thôn, cho vay chính sách ưu đãi của Chính phủ cho người nghèo. Đối với vùng dân tộc thiểu số chưa có điều kiện vay vốn tín dụng thương mại, nguồn vốn của NHCSXH giúp họ nỗ lực làm chủ cuộc sống và góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH theo hướng bền vững, đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển các chính sách về vay vốn phù hợp với đường lối của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, định hướng Phát triển Kinh tế xã hội đến năm 2025, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói giảm nghèo đến năm 2025.

Một là, hướng tới sự phát triển bền vững, ổn định, ngày càng thể hiện vai trò, năng lực là một trung gian tín dụng đặc biệt, thực hiện tốt chính sách về vay vốn của Nhà nước, gắn liền với việc nghiên cứu, đổi mới, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đối tượng chính sách.

Hai là, luôn xác định đối tượng khách hàng vay vốn của NHCSXH là người nghèo, các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nhà nước và các đối tượng được các tổ chức, cá nhân ủy thác cho NHCSXH trực tiếp cho vay.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hoạt động, tổ chức, điều hành ở ba cấp: Trung ương, cấp tỉnh (Thành phố) và cấp huyện, phát triển theo hướng thống nhất sự quản lý ở Trung ương, giảm thiểu các khâu trung gian, tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch ở xã, phường.

Bốn là, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban đại diện HĐQT các cấp. Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội với sự tham gia chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của


NHCSXH. Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức và hoạt động. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực bằng cách chú trọng đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ của NHCSXH, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp. Tiêu chuẩn hóa viên chức chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở quy định của Nhà nước có tính đến đặc thù của NHCSXH, đảm bảo phù hợp với điều kiện và môi trường hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có chế độ ưu tiên trong công tác tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, có chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút cán bộ đến làm việc tại các vùng khó khăn, đặc biệt là các huyện nghèo. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm ủy thác, cán bộ TK&VV có kiến thức cơ bản về: Quản lý tín dụng, kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa rủi ro, tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa tin học, áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai các mặt hoạt động nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện các công tác quản lý, điều hành.

Tiếp tục duy trì và hoàn thiện mô hình tổ chức, mạng lưới giao dịch hiện có; nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm giao dịch nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm chi phí cho ngân hàng. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách vay vốn, khuyến khích tính năng động sáng tạo cải tiến quy trình nghiệp vụ đơn giản dễ tiếp cận đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn đảm bảo cho vay đúng đối tượng quy định của chính phủ.

Triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý theo hướng xây dựng ngân hàng hiện đại trong tương lai, thay thế quy trình công nghệ thủ công năng suất lao động thấp, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu giảm chi phí giao dịch tối thiểu cho khách hàng và ngân hàng.

3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội


Ngày 01/7/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH- UBND về nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của thành phố, giai đoạn 2021-2025.

Định hướng phát triển hoạt động cho vay GQVL là tiếp tục triển khai kế hoạch tín dụng, tham mưu cho UBND thành phố, quận, huyện xây dựng kế hoạch chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai cho vay nhằm giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố xây dựng mục tiêu cụ thể từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố năm 2021 đã được bổ sung sang Ngân hàng Chính sách thành phố là 550 tỷ đồng và sẽ bổ sung giai đoạn 2022-2025 là 2.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm bổ sung 500 tỷ đồng. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm của thành phố được triển khai thực hiện theo nguyên tắc đối tượng cho vay là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Về việc làm, nguồn vốn tín dụng giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội từ nguồn ủy thác của ngân sách thành phố sẽ góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định bình quân cho 31.000 lao động/năm, tương đương 19% chỉ tiêu giải quyết việc làm của thành phố hằng năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2021, thu hút, tạo việc làm ổn định cho khoảng 25.100 lao động; năm 2022 là 28.000 lao động; năm 2023 là 31.000 lao động; năm 2024 là 34.000 lao động; năm 2025 là

37.000 lao động.


Phấn đấu về chất lượng tín dụng, tỷ lệ thu nợ/nợ đến hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tối thiểu đạt 98%; nợ quá hạn duy trì ở mức dưới 0,05%.

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững,


hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025 cơ bản thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan liên quan và mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa hoạt động cho vay trở thành công cụ hữu hiệu cho cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Huy động, tập trung các nguồn lực xã hội về một đầu mối là NHCSXH, đảm bảo nguồn vốn vay ổn định, bền vững. UBND Thành phố và quận, huyện, thị xã quan tâm bố trí ngân sách hằng năm chuyển qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay giải quyết việc làm của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách tín dụng của Chính phủ và Thành phố Hà Nội để mọi người dân trên địa bàn đều hiểu và tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi nếu có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động các điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường, thị trấn, đảm bảo chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

Gắn việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, an sinh xã hội cũng như các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết những vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách, tạo điều kiện


thuận lợi để các đối tượng thụ hưởng tiếp cận được với nguồn vốn chính sách...


Tập trung huy động, khai thác các nguồn lực tài chính không phải trả lãi hoặc lãi suất thấp, tranh thủ các nguồn tài trợ nhân đạo trong và ngoài nước để lập Quỹ hỗ trợ Cho vay giải quyết việc làm, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, đặc biệt coi trọng thu hồi nợ đến hạn để tái đầu tư quay vòng vốn.

3.3. Các giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội

3.3.1. Tăng nguồn vốn cho vay


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác về vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà nội, cũng như phát huy hiệu quả của các nguồn vốn được khai thác, NHCSXH chi nhánh Hà Nội cần tập trung vào một số điểm chính như sau:

Thứ nhất, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cần phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu cho UBND các cấp thực hiện trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH, tạo nguồn vốn cho vay GQVL. Để nguồn vốn ngân sách được bổ sung thường xuyên và định kỳ hàng năm, Ban đại diện phối hợp với phòng Tài chính của UBND các cấp xây dựng kế hoạch trích nguồn vốn ngân sách cho vay GQVL ngay từ đầu năm, để nguồn vốn kịp thời chuyển sang NHCSXH triển khai cho người lao động và các đối tượng chính sách sớm được tiếp cận. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn vốn cho vay từ ngân sách địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng và là nhân tố chính yếu trong việc triển khai cho vay chương trình GQVL. Thành phố Hà Nội hiện đang là địa bàn có nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương lớn nhất trên toàn quốc và điều này cần phải tiếp tục quan tâm phát huy trong những năm tiếp theo.

Thứ hai, để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và tạo tính chủ động cho địa phương trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn GQVL của nhân dân trên địa bàn, Chi nhánh cần nỗ lực trong việc tăng trưởng nguồn vốn từ huy động tiết kiệm cá nhân, huy động vốn từ các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở kế hoạch do địa phương lập. Với thực trạng huy động tiền gửi của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội trong thời gian qua, ta nhận thấy ngân hàng đã

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 25/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí