Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------O0O---------


LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN 1


LUẬN VĂN THẠC SĨ


PHÁT TIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI


Ngành: Tài chính - Ngân hàng


ĐẶNG THANH HUYỀN


Hà Nội, tháng 02 năm 2022


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------O0O---------


LUẬN VĂN THẠC SĨ


PHÁT TIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI


Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201


Họ và tên học viên

: Đặng Thanh Huyền

Người hướng dẫn

: PGS.TS Nguyễn Thị Quy

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội


Hà Nội, tháng 02 năm 2022


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan luận văn “Phát tiển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội" là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu độc lập của tác giả dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Quy.

Nội dung, các số liệu và tài liệu trong luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Việc xử lý phân tích và đánh giá các số liệu được thực hiện một cách trung thực và khách quan.

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022


Tác giả luận văn


LỜI CẢM ƠN


Xin chân thành cảm ơn Ban Ban Giám hiệu, Khoa đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Ngoại thương và các thầy cô, giảng viên đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua.

Chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Quy, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, tác giả cũng xin cám ơn Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ để tác giả tiếp cận tìm hiểu thực tiễn và cung cấp các số liệu cần thiết cho luận văn.

Trân trọng cảm ơn!


Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022


Tác giả luận văn


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC VIẾT TẮT vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 8

1.1. Tổng quan về việc làm và giải quyết việc làm 8

1.1.1. Khái niệm việc làm trong nền kinh tế - xã hội 8

1.1.2. Khái niệm giải quyết việc làm trong nền kinh tế - xã hội 9

1.1.3. Vai trò của giải quyết việc làm trong xã hội hiện nay 10

1.2. Cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội 12

1.2.1. Khái niệm cho vay giải quyết việc làm 12

1.2.2. Mục tiêu cho vay giải quyết việc làm 14

1.2.3. Đặc điểm cơ bản về cho vay giải quyết việc làm 15

1.2.4. Các phương thức cho vay giải quyết việc làm 17

1.3. Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội 19

1.3.1. Khái niệm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm 19

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm 20

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng chính sách 27

1.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 27

1.4.2. Nhóm nhân tố khách quan 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 33

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI 34

2.1. Khái quát về Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 34

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 35

2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 39

2.2. Tổng quan về hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 47

2.2.1. Thực trạng cơ chế, chính sách cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 47

2.2.2. Điều kiện cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 48

2.2.3. Thủ tục và quy trình cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 49

2.2.3.2. Kết quả thực hiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2018-2021 53

2.3. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021 55

2.3.1. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội theo chỉ tiêu định lượng 55

2.3.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội theo chỉ tiêu định tính 63

2.3.3. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI 76

3.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 76

3.1.1. Đối với người lao động 76

3.1.2. Đối với xã hội 77

3.1.3. Đối với sự phát triển của kinh tế đất nước 77

3.1.4. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 78

3.1.5. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội các cấp

............................................................................................................................78

3.2. Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 78

3.2.1. Mục tiêu của Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2025 78

3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 80

3.3. Các giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội 83

3.3.1. Tăng nguồn vốn cho vay 83

3.3.2. Thúc đẩy phát triển dư nợ cho vay trực tiếp và mở rộng đối tượng khách hàng 85

3.3.3. Cải thiện thủ tục, hồ sơ và quy trình cho vay 86

3.3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát về thực trạng sử dụng vốn vay 87

3.3.5. Tích cực tuyên truyền chính sách vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm 88

3.3.6. Hiện đại hoá công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, nhận diện của ngân hàng

............................................................................................................................89

3.3.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 90

3.4. Các kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm ...93

3.4.1. Đối với Chính phủ 93

3.4.2. Đối với UBND thành phố Hà Nội, các sở ngành và chính quyền địa phương các cấp 93

3.4.3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận dịch vụ ủy thác 94

3.4.4. Đối với Hội sở chính 94

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 96

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

PHỤ LỤC 100

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *