Chất Lượng Cho Vay Đối Với Người Nghèo Tại Nhcsxh

- Cho vay ưu đãi tác động trực tiếp vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trong nông nghiệp để chuyển đổi từ một nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu lên một nền sản xuất hàng hóa lớn thì vấn đề quan trọng ...

Thu Lãi Từ Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Giai Đoạn 2010 - 2014

Bảng 3.8: Kết quả cho vay hộ nghèo giai đoạn 2010-2014 Đơn vị: hộ, triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1. Doanh số cho vay 263.548 144.846 141.454 106.362 56.845 2. Doanh số thu nợ 228.257 143.655 113.567 123.697 98.919 3. Dư nợ ...

Giải Pháp Về Nghiệp Vụ Cho Vay Đối Với Người Nghèo

Để từng bước thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, UBND tỉnh cần phải dành một tỷ lệ nhất định trong các khoản chi ngân sách hàng năm để lập các quỹ tài trợ cho chương trình quốc gia như: Quỹ giải quyết việc làm, quỹ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí