Hoạt Động Sử Dụng Vốn (Chủ Yếu Là Hoạt Động Cho Vay)

Điều này được giải thích là do các hoạt động, sản phẩm cho vay chủ yếu của Chi nhánh là phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước nên Chi nhánh vẫn tập trung vào hoạt động huy động vốn bằng VNĐ hơn huy động vốn bằng ngoại tệ. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí