Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Cho Vay Tiêu Dùng

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay tiêu dùng 1.2.4.1. Các nhân tố vi mô Những nhân tố vi mô ảnh hưởng đến hoạt động CVTD nằm trong phạm vi ngân hàng bao gồm: các nhân tố khách quan từ phía khách hàng và nhân tố chủ quan ...

Tình Hình Hoạt Động Cho Vay Tại Nh Tmcp Ct Vn – Cn Hmhn

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của NHTMCP CT VN – CN HMHN Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng nguồn vốn huy động 2.893 100 3.572 100 4.125 100 I. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí