Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ GIAI ĐOẠN 2013-2015


Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn

Lê Hữu Phương Th.S Bùi Thành Công Lớp: K46 Ngân hàng

Niên khóa: 2012 - 2016


Huế, tháng 5/2016


i

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


Đề tài là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế về hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế. Mục tiêu của đề tài này là nhận định ưu điểm, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn trong hoạt động cho vay mua ô tô của ngân hàng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài tiến hành tập trung nghiên cứu về các chỉ tiêu như dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ xấu… trong hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng TMCP TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế, phân tích, kết hợp với cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Cuối cùng, đề tài đã đi đến được những kết luận chung như sau:

Chất lượng thông tin khách hàng cung cấp còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc phân tích và đánh giá thực trạng của khách hàng.

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tín dụng có trình độ chuyên môn chưa cao.

Các cán bộ tín dụng vẫn xem nhẹ thẩm định rủi ro trong hoạt động cho vay.

Việc quản lý các danh mục TSĐB chưa được làm thường xuyên và không có tính hệ thống.

Hoạt động cho vay mua ô tô tại Chi nhánh chịu sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất và các quy chế cho vay với nhiều ngân hàng lớn, nhỏ trong địa bàn.

Trên cơ sở đó, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần phát triển hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Huế như:

Nâng cao chất lượng CBTD.

Hoàn thiện hệ thống XHTDNB.

Tổ chức bộ phận chuyên trách định giá TSĐB.

Hoàn thiện quy trình cho vay.

Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay và phương án SXKD của khách hàng.

Xây dựng chiến lược cho hoạt động cho vay mua ô tô trong thời gian tới.

Xây dựng chính sách lãi suất hấp dẫn, linh hoạt.

Thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, các đại lý bán xe ô tô và các đại lý bảo hiểm.

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT


STT

Viết tắt

Giải thích

1.

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2.

CBTD

Cán bộ tín dụng

3.

CIC

Credit Information Centre: Trung tâm thông tin tín dụng

4.

ĐCTC

Định chế tài chính

5.

KHCN

Khách hàng doanh nghiệp

6.

NH

Ngân hàng

7.

NHNN

Ngân hàng nhà nước

8.

NHTM

Ngân hàng thương mại

9.

RRTD

Rủi ro tín dụng

10.

SXKD

Sản xuất kinh doanh

11.

TCTD

Tổ chức tín dụng

12.

TMCP

Thương mại cổ phần

13.

TSĐB

Tài sản đảm bảo

14.

XDCB

Xây dựng cơ bản

15.

XHTDNB

Xếp hạng tín dụng nội bộ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 1

MỤC LỤC


LỜI CẢM ƠN i

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ii

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv

MỤC LỤC v

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii

DANH MỤC BẢNG BIẾU ix

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 2

3. Mục tiêu nghiên cứu 2

4. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu: 3

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Đóng góp của đề tài 3

7. Bố cục của đề tài 4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 5

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 5

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 5

1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại 6

1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu 6

1.1.2.2. Dựa vào chiến lược kinh doanh 7

1.1.2.3. Dựa vào tính chất hoạt động 7

1.1.3. Các chức năng của Ngân hàng thương mại 8

1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng 8

1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán 9

1.1.3.3. Chức năng tạo tiền 9

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại 10

1.1.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thương mại 10

1.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn (tài sản Có – TÀI SẢN) của ngân hàng thương mại 13

1.1.4.3. Nghiệp vụ Trung gian 15

1.2. Tổng quan về tín dụng của Ngân hàng thương mại 15

1.2.1. Khái niệm tín dụng 15

1.2.2. Chức năng, vai trò của tín dụng ngân hàng 16

1.2.3. Các hình thức của tín dụng ngân hàng 18

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay 19

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - CHI NHÁNH HUẾ GIAI ĐOẠN 2013-2015 20

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Huế 20

2.1.1. Tổng quan về BIDV 20

2.1.2. Giới thiệu về BIDV Chi nhánh Huế 20

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 21

2.1.3.1. Về bộ máy quản lý 22

2.1.3.2. Cơ cấu các phòng ban 23

2.1.4. Tình hình lao động và kết quả kinh doanh của BIDV 24

2.1.4.1. Tình hình sử dụng lao động 24

2.1.4.2. Kết quả kinh doanh 26

2.1.4.3. Tình hình huy động vốn 27

2.1.4.4. Tình hình cho vay 31

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế giai đoạn 2013-2015 33

2.2.1. Giới thiệu về hoạt động cho vay mua ô tô 33

2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2013-2015 39

2.2.2.1. Dư nợ vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế 39

2.2.2.2. Doanh số cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế 41

2.2.2.3. Tình hình thu nợ cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế 42

2.2.2.4. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế 43

2.3. Đánh giá về thực trạng cho vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế 46

2.3.1. Một số thành công 46

2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 47

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)- CHI NHÁNH HUẾ 48

3.1. Định hướng phát triển của BIDV Chi nhánh Huế 48

3.1.1. Định hướng chung 48

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động cho vay mua ô tô của BIDV Chi nhánh Huế 48

3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay mua ô tô đối tại BIDV Chi nhánh Huế 49

3.3. Một số kiến nghị 53

PHẦN III: KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

PHỤ LỤC

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 14/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí