Nâng Cao Chất Lượng Kế Hoạch Trung Hạn 5 Năm.

Tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc, xóa bỏ mọi trở lực để khơi dậy nguồn lực dồi dào trong dân, cổ vũ các nhà kinh doanh và các tầng lớp nhân dân đem hết khả năng và trí tuệ, sức lao động, tiền vốn làm giàu cho mình và cho đất ...

Một Số Giải Pháp Đổi Mới Kế Hoạch Hóa Kinh Tế Vĩ Mô.

Công dân, mọi nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Mọi công dân đều được tự do hành nghề, thuê mướn nhân công theo pháp luật. Tiếp tục phân bố lại dân cư trên các địa bàn có tính chiến lược ...

Phương Hướng Đổi Mới Kế Hoạch Hóa Kinh Tế Vĩ Mô

Xu hướng toàn cầu hoá, xu hướng khu vực hoá đang và sẽ tiếp tục được đẩy nhanh và bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Quan hệ song phương, đa phương giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế ngày càng ...

Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Hiện Nay.

Cực của các chủ thể kinh tế, tạo điều kiện bình đẳng cho các bên tham gia cạnh tranh, tạo động lực cho sự phát triển. Tuy nhiên cơ chế thị trường cũng đưa đến những tiêu cực và khuyết tật mà tự nó không thể giải quyết ...

Những Nỗ Lực Đổi Mới Từ 1989 Đến Nay.

Thành lập và bắt đầu cấp giấy phép cho các dự án. Từ đó khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mạnh buộc Chính phủ phải xây dụng hành lang pháp lý và tạo điều kiện kinh tế vĩ mô thuận tiện cho các ...

Nhật Bản: Mô Hình Kinh Tế Thị Trường Hỗn Hợp.

Tác nhân, nhóm áp lực và các chuyên gia, trong đó vai trò của Tổng cục Kế hoạch Pháp (CGP) là trung lập. Nguyên tắc của Tổng cục kế hoạch Pháp là bằng lòng với vai trò trung gian, trung lập, thúc đẩy và phối hợp. Đến cuối những thập ...

Những Nội Dung Cơ Bản Của Kế Hoạch Hóa Kinh Tế Vĩ Mô.

Như ngoài nước còn rất yếu, nhiều loại thị trường còn sơ khai, hoặc đang trong quá trình hình thành, thu nhập của người lao động còn thấp, sức mua hạn chế…. Trình độ phát triển thấp của sản xuất hàng hóa bắt nguồn từ trình ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top