Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Xem tất cả 161 trang, được chia thành 19 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 19 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 19

Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo được rằng các ngân hàng có chính sách và quy trình, bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt về “nhận biết khách hàng”, nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính và bảo ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 18 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 18

CLNS1 .751 CLNS6 .740 CLNS2 .735 CLNS7 .718 CLNS4 .684 CSTD1 .885 CSTD2 .870 CSTD5 .854 CSTD4 .828 CSTD3 .827 QTQC5 .844 QTQC1 .832 QTQC2 .821 QTQC4 .799 QTQC3 .793 NLQT5 .857 NLQT2 .798 NLQT1 .771 NLQT4 .760 NLQT3 .737 CTTC2 .861 CTTC3 .853 CTTC1 .848 CTTC4 .832 HDV5 .743 HDV4 .737 HDV1 .734 HDV2 ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17

Item–Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item–Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HDV1 15.2234 9.057 .561 .773 HDV2 15.3298 9.105 .527 .783 HDV3 15.3723 8.838 .613 .757 HDV4 15.2660 8.821 .573 .769 HDV5 15.2766 8.288 .660 .741 ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 16 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 16

– Quy trình, quy chế tín dụng có sự đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu an toàn tín dụng. 3. Nh m nhân tố thuộc về Công tác tổ chức: Gồm – Cơ cấu tổ chức của Agribank có sự phù hợp về số lượng và chất lượng nhân ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 15 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 15

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Thực hiện nội dung và mục tiêu nghiên cứu của đề tài, trong chương 3 luận án đã hoàn thành các nội dung chính sau đây: Thứ nhất , tập trung phân tích định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, mục ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14

– Cho vay hạn mức: cho vay ngắn hạn thường áp dụng với khách hàng đã có quan hệ tín dụng thường xuyên, sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả. – Cho vay theo món: Thường áp dụng đối với khách hàng vay ngắn hạn và phát sinh không ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 13 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 13

- Chú trọng tới việc thực hiện chính sách khách hàng trên cơ sở đa dạng hóa có chọn lọc khách hàng, duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng có chọn lọc khách hàng mới, đổi mới phong cách phục vụ, tạo ra bản sắc riêng của ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12

+ Kiểm tra trong khi cho vay giúp cho cán bộ tín dụng cho vay đúng đối tượng, nhu cầu vay của khách hàng, việc kiểm tra trên thông thường dựa trên các hoá đơn tài chính, hợp đồng kinh tế. + Kiểm tra sau khi cho vay: Sau khi giải ngân cán bộ ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 11 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 11

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan - Nhóm cơ chế chính sách của Nhà Nước chưa phù hợp và việc triển khai còn chậm trễ Quyết định 67/TTg chậm được tổng kết, đánh giá trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 10 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 10

Bảng 2.13: Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy Mô tả mô hình Mô hình R R bình phương R bình phương hiệu chỉnh Sai lệch chuẩn Durbin– Watson 1 .777 a 0.603 0.595 0.2998 1.957 ANOVA Chỉ tiêu Tổng bình phương Bậc tự do Trung bình phương F Sig. Hồi ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 9 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 9

Bảng 2.9: Kết quả iểm định Cronbach’s Alpha cho các thang đo chính thức Biến Cronbach’s Alpha Kết luận Chính sách tín dụng 0.917 Rất tốt Quy trình, quy chế tín dụng 0.894 Tốt Công tác tổ chức 0.889 Tốt Chất lượng nhân sự 0.878 Tốt Năng ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8

Ệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) Hệ số an toàn vốn của NHTM Việt Nam trong thời gian qua đã được cải thiện đáng kể, từ năm 2009 trở đi thì qui mô vốn của các NHTM nhà nước có tăng lên nên CAR của các ngân hàng cũng tăng ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 7 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 7

Nghiệp Mỹ với hạn mức tín dụng được cấp là 60 triệu USD, đồng thời tiếp tục tích cực chủ động triển khai sản phẩm UPAS L/C trong hệ thống…Qua đó góp phần tăng doanh số thanh toán quốc tế và tăng thu phí dịch vụ cho NHNo&PTNT ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 6 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 6

Thứ nhất, tách bạch và phân công rõ chức năng của các bộ phận và tuân thủ nghiêm ngặt các khâu trong quy trình giải quyết khoản vay. Điều này được thể hiện thông qua một số NH như Bangkok bank và Siam commercial bank hay liên hệ quy trình ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 5 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 5

Có chức năng ban hành các chính sách chế độ hoặc đề ra các biện pháp nhằm quản lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng có hiệu quả. - Hội đồng tín dụng được thành lập nhằm hỗ trợ Ban giám đốc trong việc cung ứng sản phẩm ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 4 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 4

Có hiệu quả, thu từ lãi cho vay có khả năng bù đắp, chi trả cho những khoản chi phí liên quan đến hoạt động cho vay. + Tỷ lệ thu lãi từ cho vay/dư nợ bình quân: Chỉ tiêu này cho ta biết một đồng cho vay ra, thu được bao nhiêu đồng lãi. ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 3 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 3

Hàng là có giới hạn dưới dạng lãi của các khoản tín dụng, khi có rủi ro, ngân hàng có thể mất một phần hay toàn bộ lãi và vốn gốc. Điều này còn phụ thuộc vào khả năng bồi hoàn của tài sản thế chấp và kết quả của việc ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tín dụng là hoạt động chủ yếu và là mối quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung và NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng. Trong điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay cũng như ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh    Nguyễn Văn Tuấn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Luận Án Tiến ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số