Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item–Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

HDV1

15.2234

9.057

.561

.773

HDV2

15.3298

9.105

.527

.783

HDV3

15.3723

8.838

.613

.757

HDV4

15.2660

8.821

.573

.769

HDV5

15.2766

8.288

.660

.741

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 161 trang tài liệu này.

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.824

4


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected

Item–Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CLTD1

10.6170

2.475

.696

.758

CLTD2

10.7660

2.525

.579

.811

CLTD3

10.6383

2.341

.690

.758

CLTD4

10.5532

2.508

.634

.785

Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo sơ bộKMO and Bartlett's Test

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.749

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi–Square

3274.878


df

1081


Sig.

.000


Total Variance Explained


Com

pone nt


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

11.495

24.457

24.457

11.495

24.457

24.457

5.129

10.914

10.914

2

4.817

10.249

34.706

4.817

10.249

34.706

4.954

10.540

21.453

3

4.225

8.990

43.696

4.225

8.990

43.696

3.941

8.384

29.838

4

3.208

6.825

50.521

3.208

6.825

50.521

3.713

7.899

37.737

5

2.572

5.472

55.993

2.572

5.472

55.993

3.701

7.875

45.612

6

2.349

4.998

60.991

2.349

4.998

60.991

3.534

7.520

53.132

7

2.001

4.258

65.249

2.001

4.258

65.249

3.240

6.893

60.025

8

1.533

3.262

68.511

1.533

3.262

68.511

2.843

6.049

66.073

9

1.323

2.814

71.326

1.323

2.814

71.326

2.469

5.252

71.326

10

.983

2.092

73.41711

.959

2.039

75.45712

.835

1.776

77.23313

.775

1.649

78.88114

.762

1.621

80.50215

.721

1.534

82.03616

.600

1.277

83.31317

.585

1.244

84.55718

.574

1.221

85.77819

.551

1.173

86.95120

.486

1.034

87.98521

.467

.994

88.98022

.456

.971

89.95023

.399

.850

90.80024

.388

.826

91.62625

.365

.777

92.40326

.359

.765

93.16827

.322

.686

93.85428

.296

.630

94.48329

.267

.568

95.051

30

.244

.518

95.56931

.234

.499

96.068

32

.211

.450

96.517

33

.201

.428

96.945

34

.181

.386

97.331

35

.164

.349

97.679

36

.156

.332

98.011

37

.141

.301

98.312

38

.128

.272

98.584

39

.118

.250

98.834

40

.112

.237

99.072

41

.094

.200

99.271

42

.082

.174

99.445

43

.069

.147

99.592

44

.060

.127

99.719

45

.050

.105

99.824

46

.047

.100

99.924

47

.036

.076

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLNS5

.855

CLNS1

.811


CLNS3

.806


CLNS6

.801


CLNS7

.792


CLNS2

.744


CLNS4

.647


KTKS4


.863

KTKS6


.851

KTKS5


.851
.824
.800

.792.730.675


.825.785.781.708.706


.821.793.746.739.696


.870.843.806.726.726


.855.790.720.700.682


.828.782.767.766


.770.714.668.616.508

KTKS1 KTKS2 KTKS7 KTKS3 QTQC2 QTQC1 QTQC5 QTQC4 QTQC3 CSTD5 CSTD3 CSTD1 CSTD4 CSTD2 TBCN1 TBCN4 TBCN5 TBCN2 TBCN3 NLQT5 NLQT2 NLQT4 NLQT3 NLQT1 CTTC2 CTTC4 CTTC1 CTTC3 HDV5 HDV1 HDV4 HDV3 HDV2 TTTD2TTTD3

.765

TTTD1

.714

TTTD4

.638

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy.


.786

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi–Square

132.850

df

6


Sig.

.000

Total Variance Explained


Compone nt


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

2.628

65.704

65.704

2.628

65.704

65.704

2

.565

14.137

79.841

3

.485

12.125

91.965

4

.321

8.035

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component MatrixaComponent

1

CLTD1

.846

CLTD3

.843

CLTD4

.798

CLTD2

.752

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC

Đánh giá độ tin cậy dữ liệu


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.917

5


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected

Item–Total Correlation


Cronbach's Alpha if Item Deleted

CSTD1

14.1965

13.480

.825

.891

CSTD2

14.2773

13.912

.798

.896

CSTD3

14.3930

14.082

.770

.902

CSTD4

14.4454

14.195

.750

.906

CSTD5

14.3734

13.539

.793

.897


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.894

5


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item–Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

QTQC1

14.2162

12.104

.748

.869

QTQC2

14.2707

12.719

.737

.872

QTQC3

14.2817

12.395

.721

.875

QTQC4

14.2445

12.439

.710

.878

QTQC5

14.0786

12.348

.786

.861


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.889

4


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item–Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CTTC1

10.4913

6.461

.761

.856

CTTC2

10.5087

6.605

.770

.853

CTTC3

10.5240

6.495

.750

.860

CTTC4

10.4432

6.501

.747

.861


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.878

7


Item–Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item–Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CLNS1

21.9563

17.893

.672

.859

CLNS2

22.2271

17.835

.651

.862

CLNS3

22.0066

17.871

.691

.857

CLNS4

22.2489

18.117

.606

.868

CLNS5

22.0349

17.229

.756

.848

CLNS6

22.2664

17.631

.649

.862

CLNS7

22.2380

17.762

.612

.867


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.866

5


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item– Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NLQT1

14.5830

11.276

.687

.839

NLQT2

14.6834

10.860

.698

.836

NLQT3

14.7576

11.002

.633

.853

NLQT4

14.7904

10.792

.653

.848

NLQT5

14.6965

10.453

.781

.815


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.770

5


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item– Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TBCN1

14.6703

7.959

.595

.711

TBCN2

14.5502

7.841

.591

.712

TBCN3

14.8166

7.844

.491

.748

TBCN4

14.5895

7.993

.582

.716

TBCN5

14.8319

7.948

.469

.756


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.807

4


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item– Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TTTD1

10.3952

6.690

.558

.788

TTTD2

10.4869

6.097

.640

.749

TTTD3

10.3974

6.131

.668

.736

TTTD4

10.4585

6.406

.625

.757


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.913

7


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item– Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

KTKS1

20.4869

23.559

.646

.910

KTKS2

20.5852

22.825

.726

.901

KTKS3

20.5568

23.083

.676

.907

KTKS4

20.4432

22.681

.758

.898

KTKS5

20.5437

22.507

.775

.896

KTKS6

20.5808

22.104

.812

.892

KTKS7

20.5284

22.495

.762

.898


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.794

5


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item– Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HDV1

14.9869

8.477

.558

.761

HDV2

14.9672

8.653

.593

.750

HDV3

15.0087

8.626

.555

.761

HDV4

14.9083

8.324

.570

.757

HDV5

14.9934

8.409

.596

.748


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.764

4


Item–Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item–Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CLTD1

10.4127

2.081

.621

.677

CLTD2

10.3952

2.253

.495

.744

CLTD3

10.3974

2.183

.536

.723

CLTD4

10.2773

2.105

.604

.686


Phân tích nhân tố EFA


KMO and Bartlett's Test

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.860

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi–Square

10807.414


df

1081


Sig.

.000


Total Variance Explained


Comp onent


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

6.903

14.688

14.688

6.903

14.688

14.688

4.672

9.940

9.940

2

4.624

9.838

24.526

4.624

9.838

24.526

4.160

8.850

18.790

3

3.474

7.391

31.917

3.474

7.391

31.917

3.788

8.060

26.851

4

3.291

7.002

38.919

3.291

7.002

38.919

3.577

7.611

34.462

5

2.822

6.003

44.922

2.822

6.003

44.922

3.286

6.992

41.454

6

2.673

5.687

50.610

2.673

5.687

50.610

3.039

6.465

47.920

7

2.588

5.506

56.116

2.588

5.506

56.116

2.787

5.930

53.850

8

2.153

4.581

60.698

2.153

4.581

60.698

2.680

5.701

59.552

9

2.039

4.339

65.036

2.039

4.339

65.036

2.578

5.485

65.036

10

.801

1.705

66.74111

.761

1.619

68.36012

.710

1.512

69.87213

.677

1.440

71.31114

.671

1.427

72.73815

.651

1.384

74.12216

.625

1.329

75.45117

.600

1.277

76.72818

.587

1.249

77.97719

.570

1.214

79.19120

.539

1.146

80.33721

.521

1.109

81.44622

.516

1.099

82.54523

.486

1.034

83.57924

.477

1.015

84.59425

.465

.990

85.58426

.442

.940

86.52427

.432

.918

87.44328

.412

.876

88.319

29

.399

.849

89.16830

.396

.842

90.010

31

.376

.800

90.810

32

.353

.750

91.560

33

.340

.724

92.284

34

.338

.719

93.003

35

.310

.660

93.663

36

.302

.643

94.305

37

.300

.638

94.944

38

.293

.623

95.566

39

.271

.577

96.143

40

.266

.567

96.710

41

.252

.536

97.245

42

.238

.507

97.753

43

.225

.478

98.230

44

.220

.469

98.699

45

.211

.449

99.148

46

.205

.436

99.585

47

.195

.415

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KTKS6

.868

KTKS5

.841


KTKS7

.834


KTKS4

.829


KTKS2

.802


KTKS3

.758


KTKS1

.731


CLNS5


.827

CLNS3


.767

Xem tất cả 161 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí