Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Xem tất cả 143 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17

Kiể m đ ịnh KMO and Bar tlett Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .771 Approx. Chi-Square 2821.970 Bartlett's Test of Sphericity df 45 Sig. .000 Biến tổ ng đ ược giải thích Thành tố Các trị số riêng ban đầu Tổng khai thác của các hệ số tải bình ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 16 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 16

7 Ảnh hưởng từ phía khách hàng Nhu cầu tín dụng xuất khẩu của khách hàng NCTD 8 Năng lực sản xuất của khách hàng NLSX 9 Năng lực thị trường của sản phẩm xuất khẩu NLTT 10 Năng lực tài chính của khách hàng NLTC 11 Năng lực quản lý ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 15 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 15

72. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998), Luật Ngân hàng nhà nước , Nxb Pháp lý, Hà Nội. 73. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14

Bốn là, không luật hoá các loại hình bảo đảm tiền vay của NHTM nhưng phải nâng cao tính pháp lý của của hợp đồng tín dụng. Việc ngân hàng cho vay có thế chấp cầm cố hay không là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng, nếu vi phạm ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 13 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 13

Án dự án vay vốn. Trang bị thêm máy vi tính, đào tạo nghiệp vụ vi tính để cán bộ quản lý hồ sơ vay vốn, làm các báo cáo theo quy định của Agribank Việt Nam, hàng ngày theo dõi nợ đến hạn, quá hạn, hàng tháng sao kê khế ước vay vốn ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12

Tóm lại hoạt động tái cấu trúc Ngân hàng giúp cho Ngân hàng làm sạch đươc bảng cân đối tài sản, mở rộng quy mô vốn, nâng cao năng lực công nghệ, nhân sự, quản lý … từ đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng nói dung và chất ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 11 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 11

Bảo an toàn hoạt động thường xuyên không đảm bảo theo quy định, đã hạn chế rất lớn trong hoạt động kinh doanh của Agribank Việt Nam. Tồn tại và nguyên nhân t hệ thống cán bộ: Đội ngũ cán bộ tín dụng của Agribank Việt Nam tuy đã ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 10 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 10

- Số vòng quay vốn tín dụng xuất khẩu cũng không ngừng tăng theo thời gian từ mức 1,98 lần 2008 lên 2,19 lần năm 2009; lên 2,67 lần 2010 và 2,98 lần 2011 và giảm nhẹ 2,71 lần năm 2012; 2,18 lần năm 2013, và 1,47 lần năm 2014. Bảng 3.11: So sánh ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 9 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 9

88 Bảng 3.8: Các chỉ tiêu đánh giá CLTD Agribank Việt Nam Đơn vị: Triệu đồng, % Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng nguồn vốn huy động 375.033.000 434.333.000 474.941.000 504.425.000 540.378.000 634.505.000 656.201.000 Tốc độ tăng vốn huy động ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8

- Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam gồm 7 người (1 Chủ tịch và 6 Ủy viên). - Ban điều hành Agribank Việt Nam bao gồm 8 người (1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc). 3.1.3. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 7 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 7

“BIDV cùng vượt thách thức với ngành gỗ Việt Nam”. Thời hạn triển khai chương trình đến hết tháng 3/2012 hoặc khi gói tài trợ được giải ngân hết. Theo chương trình, BIDV triển khai các hình thức tài trợ linh hoạt khác nhau như: Tài ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 6 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 6

Hồi vốn của NHTM. Khả năng này đáp ứng các điều kiện tín dụng xuất khẩu thể hiện ở các mặt sau:  Năng lực sản xuất của khách hàng: Trước hết, khách hàng vay vốn phải có tư cách pháp nhân và sau đó phải có khả năng thực ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 5 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 5

Hơn nữa, việc bảo đảm chất lượng tín dụng là điều kiện để NHTM làm tốt vai trò trung tâm thanh toán của mình. Chất lượng tín dụng được đảm bảo sẽ tăng vòng quay vốn tín dụng để có thể tạo ra số lần giao dịch lớn hơn, ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 4 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 4

- Đối tượng cho vay mang tính đặc thù. Tín dụng xuất khẩu nhằm mục đích cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay hoặc doanh nghiệp nước sở tại nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp xuất khẩu; đây là các đối tượng đặc thù có mục đích ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 3 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 3

Kết quả nghiên cứu từ bảng hỏi khách hàng 1.3.1. Mô tả về phân tích về mẫu nghiên cứu 16 Bảng 1.2: Mô tả các chỉ tiêu thống kê của các biến nghiên cứu N Khoảng biến thiên Cực tiểu Cực đại Số trung bình Độ lệch chuẩn Phương ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Nợ xấu của các ngân hàng gia tăng bên cạnh nguyên nhân chung là khó khăn của nền kinh tế. Nếu nói yếu tố khách quan thì nguyên nhân đầu tiên chính là do các ngân hàng tự gây nên. Nói đúng hơn, đây là sự trả giá của chính các ngân ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1 thumb

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Tài Chính Học Viện Tài Chính  Hà Thị Mai Anh Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Chuyên Ngành : Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số : 62.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Pgs. Ts Nguyễn Tiến Thuận 2. Pgs. Ts Lê Huy Trọng Hà ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số