Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam

Xem tất cả 103 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 12 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 12

Các khoa đào tào 2002 2003 2004 Tổng Số lớp Số học viên Số lớp Số học viên Số lớp Số học viên Số lớp Số học viên Bồi dỡng Thi Nghiệp vụ NH giỏi 3 85 Tập huấn Pháp Luật 8 1077 8 1077 Dự án osfa Giao dịch DN & giao dịch khách hàng 4 ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 11 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 11

Phụ lục Phụ lục 1 Lập tài liệu về các nhu cầu đào tạo Phân loại nhu cầu Nội dung của từng lĩnh vực Kiến thức cơ bản Các nguyên tắc của kinh tế thị trường Kiến thức kinh tế ngành Nguyên lý kế toán Thống kê và phân tích kinh ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 10 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 10

- Ban thông tin chịu trách nhiệm thông báo chương trình, nội dung các lớp học, thời gian, đối tượng đào tạo, học viên đăng ký đào tạo. Đưa lên mạng nội bộ các thông tin về đào tạo và đào tạo lại của TTĐT NHCT. - Bộ phận học ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 9 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 9

Năm 2005 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với NHCTVN, là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu: " Phát triển - An toàn và Hiệu quả " để chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn sau năm 2005: " Hội nhập và Phát triển vững chắc ". Phát huy ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 8 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 8

Đồng, chiếm tỷ trọng 3,6% dư nợ cho vay nền kinh tế, giảm 63% so với đầu năm. Trong đó nợ quá hạn đến cuối năm là 1.342 tỷ đồng, giảm 502 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 1,96% trên tổng dư nợ(Kế hoạch là 3%) ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 7 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 7

Nguồn: Phòng quản lý chương tình đào tạo TTĐT NHCT. Bảng 2.11: Cơ cấu giảng viên kiêm chức các MODUL dự án hiện đại hóa NH Nghiệp vụ Tổng số Nam Nữ Chuyên ngành đào tạo Trình độ sau đại học Ghi chú Học viện NH Kỹ sư tin học ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 6 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 6

Tạo trong thực tiễn nhằm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong công việc được giao. Nói một cách khác là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên tác nghiệp phấn đấu thành người lao động có tính chuyên nghiệp cao. Ngoài ra, ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 5 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 5

- Đối với đào tạo kỹ năng nghiệp vụ: có 16 tài liệu giảng dạy thuộc các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán VNĐ, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, luật, Marketing, tin học. - Đối với đào tạo CBQL: Đào tạo với nội dung ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 4 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 4

Quả, đồng thời còn là một khâu quan trọng để xác định phương pháp sửa đổi và hoàn thiện công tác đào tạo của giai đoạn sau. Việc đánh giá hiệu quả đào tạo chủ yếu có thể tiến hành theo các phương thức sau đây: - ý kiến ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 3 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 3

- Có chương trình đào tạo phù hợp - Có hiệu quả - Gắn lý thuyết với thực hành - Đảm bảo chất lượng đào tạo [11, tr. 172]. * Yêu cầu cụ thể đào tạo và đào tạo lại CBQL đối với NHCT - Cần được trang bị những kiến thức cơ ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 2 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 2

3. Kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ 4. Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác [39, tr. 225]. Điều 5: Các chương trình, giáo trình, tài liệu sử dụng trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức: 1. Loại ...

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 1 thumb

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 1

Luận Văn: Đào Tạo Và Đào Tạo Lại Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Kinh Tế Tại Trung Tâm Đào Tạo Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Ngày Nay, Trong Thời Đại Kinh Tế Tri Thức, Hoạt Động Kinh Doanh Ngân Hàng ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số