Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 12


Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Bồi dỡng Thi Nghiệp vụ NH giỏi
3


85

Tập huấn Pháp Luật

8

1077

8

1077

Dự án osfa

Giao dịch DN & giao dịch khách hàng


4


243


4


243

Nghiệp vụ kho quỹ

2

36

2

36

Dự án hiện đại hóa

Đào tạo theo nghiệp vụ27

703

45

1570

72

2273

Tổng cộng

52

2350

102

4258

97

4603

435

18750

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 103 trang tài liệu này.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 12


Nguồn: Phòng quản lý chương trình đào tạo TTĐT-NHCT.


Mục lục

Trang

mở đầu 1


Chương 1: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và yêu cầu mới đối 6

với đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế của Ngân hàng công thương Việt Nam

1.1. Một số khái niệm liên quan và vai trò, lợi ích của đào tạo và đào 6 tạo lại cán bộ quản lý kinh tế ngành ngân hàng

1.2. Sự cần thiết khách quan và yêu cầu mới đối với đào tạo và đào tạo 17 lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế Ngân hàng Công thương Việt

Nam


1.3. Đặc điểm, chức năng, nội dung, tiêu chuẩn và các chỉ tiêu đánh giá 28 đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý kinh tế Ngân hàng Công thương Việt Nam

1.4. Kinh nghiệm đào tạo cán bộ quản lý kinh tế ngành ngân hàng ở 40 một số cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế

Chương 2: Thực trạng đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý 57 kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng công thương Việt nam

2.1. Quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào 57 tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam.

2.2. Thực trạng đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý kinh tế tại Trung 62 tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam

2.3. Đánh giá chung 87

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động đào 96

tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng công thương Việt Nam

3.1. Định hướng hoàn thiện Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương 96

3.2. Các giải pháp cơ bản tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam

102

Kết luận và kiến nghị 115

Danh mục tài liệu tham khảo 120

phụ lục 124

Xem tất cả 103 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí