Định Hướng Công Tác Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Tại Trung Tâm Đào Tạo Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Năm 2005 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với NHCTVN, là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu: "Phát triển - An toàn và Hiệu quả" để chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn sau năm 2005: "Hội nhập và Phát triển vững chắc". Phát huy thắng lợi kết quả kinh doanh năm 2004, đặc biệt là thành công giai đoạn 1 triển khai dự án hiện đại hóa NH và hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, NHCTVN đang khẩn trương chuẩn bị triển khai giai đoạn tiếp theo tại các chi nhánh còn lại vào năm 2005. Thực hiện dự án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để NHCTVN hội nhập và phát triển bền vững vào những năm sau, đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với đội ngũ cán bộ QLKT của toàn hệ thống NHCT.

Để triển khai thành công dự án có ba vấn đề quan trọng. Đó là: Cơ sở vật chất, công nghệ và con người (CBQLKT). Việc giải quyết hai vấn đề trên tuy có khó khăn, nhưng vấn đề về con người còn khó khăn hơn. Con người cần được đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng để nắm bắt công nghệ tạo ra sản phẩm mới, Ban lãnh đạo NHCT rất quan tâm, coi đây là khâu quyết định đến thành công thực hiện dự án hiện đại hóa NHCT. Bởi vì, khi đưa một sản phẩm mới vào thị trường khâu đầu tiên cần phải làm là tổ chức đào tạo và bồi dưỡng CBQLKT, để tiếp thu được cái mới sau đó đến triển khai thực hiện.

3.1.2. Định hướng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trung tâm đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam

3.1.2.1. Mục tiêu đào tạo


NHCT tuy chưa xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhưng trong đó có định hướng về công tác đào tạo, trong đề án cơ cấu lại NHCT và phương hướng công tác hàng năm đều đã đề cập đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với CBNV, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu về quản lý nhân lực và đào tạo được xác định như sau:

- Nâng cao chất lượng bộ máy, nhân sự, trình độ


Nâng cao chất lượng công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại tổ chức và hoạt động kinh doanh NHCT Việt Nam, đảm bảo bộ

máy kinh doanh gọn nhẹ, nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao, giỏi về quản lý kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 103 trang tài liệu này.

- Đổi mới cơ cấu, chất lượng, nhân lực


Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 9

Thay đổi cơ cấu, chất lượng cán bộ, tuyển mới cán bộ có chất lượng đi đôi với sắp xếp lại số lao động dôi dư theo hướng đào tạo lại cán bộ đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Tổng số lao động định biên đến năm 2010 khoảng 12.500 người [31, tr. 70].

Xác định đúng vị trí TTĐT NHCT


NHCTVN đã khẳng định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực. Đó là vấn đề có tính chiến lược, định hướng cho các kế hoạch dài hạn và toàn diện về đào tạo và phát triển nhân lực trong hệ thống NHCT. NHCT đã phối hợp với viện nghiên cứu kinh tế và quản trị kinh doanh lập đề án nâng cấp TTĐT NHCT thành Trường đào tạo và phát triển nhân lực NHCTVN.

3.1.2.2. Định hướng hoàn thiện công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế NHCT

Một là, nâng cấp hoạt động đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBQLKT tại TTĐT.


Thực hiện phương châm đào tạo: Học đi đôi với hành, gắn lý luận chuyên ngành với thực tiễn hoạt động của NHCT. Mở rộng từng bước hoạt động của TTĐT trên cơ sở sử dụng nguồn lực nội tại kết hợp với sự hợp tác và tận dụng nguồn lực ở các trường, các học viện bên ngoài (kể cả trong nước và quốc tế). Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản trị NH của các TTĐT NHTM ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, để vận dụng vào thực tiễn NHCTVN. Thực hiện phương châm "đi tắt đón đầu" trong đào tạo để chuẩn bị nguồn lực cho các nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ NH mới trong quá trình hội nhập và phát triển theo hướng xây dựng NHTM hiện đại.

Hai là, đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo.


- Hiện đại hóa chương trình, nội dung giảng dạy; xây dựng chương trình đào tạo mới theo kịp bước phát triển công nghệ NH hiện đại, đảm bảo công tác đào tạo trực tiếp phục vụ có hiệu quả quá trình hiện đại hóa NHCT; có phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với đối tượng học viên và chương trình hiện đại về kiến thức.

- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo như: Đào tạo tập trung; đào tạo tại chức, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức thường xuyên, đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo trên mạng Intenet, tự đào tạo...

Ba là, gắn nội dung đào tạo với các tiêu chuẩn chức danh CBQLKT, có chính sách đào tạo gắn liền với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Trên cơ sở qui định tiêu chuẩn chức danh cán bộ của NHCT. TTĐT căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể đối với các chức danh cán bộ cho phù hợp, nhằm đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ để bổ nhiệm và bổ nhiệm lại khi có yêu cầu. Thực hiện chính sách đào tạo bắt buộc đối với lao động mới tuyển dụng, cán bộ quy hoạch trước khi bổ nhiệm, cập nhật chế độ chính sách mới cho cán bộ nghiệp vụ. Đào tạo nâng cao, chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn. Đào tạo nâng cao về quản lý kinh doanh cho những cán bộ thuộc diện quy hoạch. Xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu đàn trong từng lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn và quản lý theo trình độ của NH hiện đại.

Bốn là, kết hợp đào tạo nghề với đào tạo kiến thức tổng hợp, lý luận, kỹ năng quản lý điều hành cho đội ngũ CBQLKT NHCT.

Quản lý kinh tế là một nghề, cần phải đào tạo nghề cho đội ngũ CBQLKT thành thạo công việc, có kỹ năng nghề nghiệp, thực hành giỏi, có kiến thức quản trị NH hiện đại, rèn luyện nhân cách, có đạo đức, tri thức và lý luận cần thiết. Tiến tới đạt chuẩn quốc tế cho đội ngũ CBQLKT NHCT.

Năm là, xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của TTĐT NHCT. Gắn đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ... với nghiên cứu khoa học của NHCT phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo và kinh doanh; đưa đào tạo thành một khâu trong công nghệ kinh doanh NH: sản phẩm mới -> đào tạo -> ứng dụng trong kinh doanh.

Sáu là, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho TTĐT, có trang thiết bị hiện đại, có môi trường sư phạm đảm bảo đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp trong cùng một thời gian, tạo điều kiện tốt nhất để học viên học tập, nghiên cứu đạt kết quả cao.

3.2. Các giải pháp cơ bản tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương

3.2.1. Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng hội nhập khu vực, quốc tế của Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương

Đào tạo nghiệp vụ - kỹ thuật - kỹ năng - quản lý cho cán bộ phải đi trước một bước, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa NH. Tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ năng lực cạnh tranh, thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội, động lực quan trọng để thực hiện tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Đứng trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa về kinh tế, bản thân các trường đại học, các học viện, các cơ sở đào tạo trong nước cũng đã và đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực đào tạo. Những cơ sở đào tạo nước ngoài với những lợi thế về kinh nghiệm, uy tín, phương tiện đào tạo, thiết bị giảng dạy, Maketing trong lĩnh vực tài chính - NH hơn hẳn đã khiến các cơ sở đào tạo trong nước đứng trước những thách thức hết sức to lớn. Vì vậy, TTĐT NHCT trước hết phải đổi mới, kiện toàn lại bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học tập và giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động của TTĐT. Công tác đào tạo và đào tạo lại cần tập trung đào tạo các kỹ năng sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về tin học, ngoại ngữ, có khả năng quản trị, điều hành công nghệ NH hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế.

3.2.2. Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy

Thứ nhất: Đòi hỏi phải có kế hoạch đào tạo, qui hoạch nguồn đội ngũ giảng viên. Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách có đủ số lượng, đảm bảo về năng lực có phẩm chất nghề nghiệp.

Thứ hai: Qui tụ được những cán bộ có trình độ, học vị, có kinh nghiệm thực tiễn tham gia vào công tác đào tạo tại TTĐT. Cần có cơ chế khuyến khích, động viên thích hợp về tinh thần cũng như vật chất đối với đội ngũ giảng viên để họ chuyên tâm vào công tác

giảng dạy. Có chính sách luân chuyển cán bộ hợp lý như: những người làm công tác giảng dạy được hưởng các quyền lợi, đãi ngộ cao hơn những người làm công tác QLKT tại các đơn vị thành viên; được ưu tiên tham gia các khóa học trong nước và nước ngoài, được tham gia các hội thảo khoa học các hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ, được cung cấp các tài liệu, văn bản pháp qui của ngành NH và của NHCT.

Thứ ba: Định kỳ theo qui định luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ, được bổ nhiệm vào các chức danh CBQL tại trụ sở chính hoặc tại các đơn vị thành viên để bổ sung kiến thức và nghiên cứu, giải quyết trực tiếp những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ sở do thực tế hoạt động NH đòi hỏi. Đồng thời, những CBQLKT giỏi chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính và các đơn vị thành viên trước khi qui hoạch bổ nhiệm một chức danh cao hơn lại được đưa về TTĐT NHCT để nghiên cứu lý luận, học tập kiến thức mới, trang bị nghiệp vụ sư phạm đào tạo thành giảng viên, sau đó 2 đến 3 năm sau lại đưa xuống cơ sở kinh doanh. Với cách đào tạo như vậy sẽ có một đội ngũ giảng viên có lý luận gắn liền với thực tế, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, yêu NHCT, yêu nghề đào tạo. Bởi vì, khi CBQL được điều động về TTĐT hoặc giảng viên từ TTĐT chuyển công tác xuống các đơn vị đều là một bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Thứ tư: Cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên theo hướng lấy học viên là trung tâm, tăng cường thảo luận, đưa ra nhiều bài tập tình huống, động viên phát huy sự năng động sáng tạo, tự nghiên cứu, tự học của học viên. Giảng viên là người đóng vai trò hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra; nêu những vấn đề, nội dung cốt lõi của bài giảng, xây dựng các tình huống điển hình. Chú trọng việc tổ chức giảng dạy lý thuyết với việc đi tham quan, xử lý các tình huống thực tế ngay tại NH thực hành.


3.2.3. Từng bước hoàn thiện chương trình, mục tiêu, nội dung đào tạo cho từng đối tượng đào tạo

* Mục tiêu đào tạo


Mục tiêu chung là đào tạo đội ngũ CBQLKT NHCT hiểu biết và thành thạo kỹ năng - nghiệp vụ, kết hợp đào tạo nghề với đào tạo kiến thức tổng hợp - lý luận-quản trị; lấy thực tập tại cơ sở làm nền tảng, kết hợp lý luận với thực hành; tinh thông công việc; có

nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, tận tụy phục vụ khách hàng và phục vụ sự nghiệp phát triển NHCT.

* Nội dung đào tạo


+ Các lĩnh vực đào tạo chủ yếu:


- Kiến thức lý luận - kinh tế - kỹ thuật - nghiệp vụ;


- Quản trị và chiến lược;


- Quản trị hệ thống;


- Nhân cách, tác phong, kỹ năng cá nhân làm việc;


- Giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức.


+ Các lĩnh vực đào tạo bổ trợ:


- Tin học thực hành và quản lý;


- Ngoại ngữ chuyên ngành.


Tập trung vào các nội dung chính:


Đào tạo, đào tạo lại theo hệ thống chứng chỉ có giá trị trong hệ thống NHCTVN, trước mắt:

Một là: Chứng chỉ hành nghề nghiệp vụ NH (bắt buộc mọi người phải có không phân biệt trình độ)

- Chức năng, nhiệm vụ, vai trò NH trong nền kinh tế thị trường;


- Các nghiệp vụ chính: tiền tệ - kho quỹ, tín dụng - bảo lãnh, kế toán -tài chính, kế toán thanh toán VNĐ và thanh toán ngoại tệ, dịch vụ thẻ, dịch vụ NH, kinh doanh ngoại tệ, kiểm tra - kiểm toán, quản trị văn phòng;

- Chuyên sâu từng nghiệp vụ đảm đương;


- Quyền, nghĩa vụ lao động và trách nhiệm CBQLKT NHCT.


Hai là: Chứng chỉ cán sự NH (đối tượng là cán bộ trình độ trung cấp)


- Nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản về NHTM trong nền kinh tế thị trường;

- Các nghiệp vụ chính đào tạo nghề theo từng chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu chú trọng kỹ năng thực hành;

- Văn hóa giao tiếp, ứng xử, trách nhiệm, đạo đức CBQLKT NHCT.


Ba là: Chứng chỉ kinh tế viên nghiệp vụ - kỹ thuật NH (đối tượng là cán bộ trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng).

- Lý luận về NH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khủng hoảng kinh tế - tài chính; tái cấu trúc hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế; nhà nước và pháp luật; NH trong đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thời cơ, thách thức, giải pháp; phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta; kiến thức kinh doanh và quản trị NH hiện đại....

Bốn là: Chứng chỉ quản trị NH cấp trung (đào tạo các chức danh giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng chi nhánh và trưởng phó phòng ban ở hội sở và các chức danh qui hoạch tương đương).

- Năng lực quản lý như: tâm lý lãnh đạo và quản lý; kỹ năng cơ bản để trở thành giám đốc; kỹ năng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi; kỹ năng trình bày nâng cao; kỹ năng trình bày; kỹ năng giao tiếp đối ngoại, đàm phán; kỹ năng điều hành nghiệp vụ; quản lý nguồn nhân lực; quản lý hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro NH...

- Năng lực chuyên môn: các chiến lược phát triển; chiến lược marketing và lựa chọn khách hàng mục tiêu;hệ thống thông tin...

Năm là: Chứng chỉ quản trị viên NH cấp cao (các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và kinh tế viên chính, kinh tế viên cao cấp đương chức và qui hoạch).

Trên cơ sở chương trình quản trị NH cấp trung, phải nghiên cứu chuyên sâu thêm các chuyên đề sau:

- Kỹ năng quản trị: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi; quyền uy, uy tín và quyền lực; quyền lực và nghệ thuật sử dụng quyền lực; quản trị tổ chức và nhân sự; đào tạo và phát triển kỹ năng quản trị thực hiện công việc; nghệ thuật lãnh đạo; phân cấp và ủy quyền...

- Kỹ năng chuyên môn: quản trị các mục tiêu và chính sách kinh doanh NH; phân tích tình huống kinh doanh; thị trường tiền tệ và sản phẩm thị trường; chính sách tiền tệ và kiểm soát tiền tệ; chính sách ngoại hối và sản phẩm ngoại hối; chính sách và điều hành tỷ giá...

Ngoài ra, còn phải đào tạo các kiến thức bổ trợ, phù hợp cho từng đối tượng CBQLKT:

+ Chương trình đào tạo tin học thực hành và quản lý;


+ Chương trình đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành.


3.2.4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo


NHCTVN là NHTM nhà nước, hoạt động đa năng, có gần 130 chi nhánh và trên 13.800 CBNV, có mạng lưới hoạt động rộng khắp trên cả nước. Do vậy, trong công tác đào tạo cần thiết phải thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phù hợp với nhu cầu đào tạo của từng mặt nghiệp vụ, với vị trí địa lý và đặc thù hoạt động kinh doanh của mỗi khu vực và từng chi nhánh, vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo sát với tình hình kinh doanh tạo nên lợi thế của mỗi chi nhánh, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của các đơn vị thành viên, đồng thời tiết giảm chi phí, tập trung nhiều nhất kinh phí cho đào tạo.

Một là, đào tạo tập trung tại TTĐT và các cơ sở đào tạo trực thuộc TTĐT NHCT và các chi nhánh.

Những khóa đào tạo cán bộ mang tính chỉ đạo, điều hành mang tính tập trung thống nhất cao có thể tập trung đào tạo tại TTĐT Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiệp vụ đào tạo mang tính phổ cập, hoặc theo yêu cầu phục vụ kinh doanh đặc thù của chi nhánh có thể đào tạo tại chi nhánh hoặc cụm chi nhánh...

Hai là, cử các cán bộ có năng lực, phẩm chất và tâm huyết đi nghiên cứu, học tập dài ngày, ngắn ngày tại các trường đại học, các học viện trong và ngoài nước đào tạo trở thành những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của NHCT, những nhà quản trị giỏi của NHCT trong tương lai. Có thể tổ chức các đoàn cán bộ, chuyên gia NHCT thăm quan, khảo sát nghiệp vụ ở nước ngoài. Gửi các nhân viên giỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ đi thực tập tại các NHTM của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển.

Ba là, liên kết với các trường, học viện các TTĐT hoặc thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ NHTM hiện đại cho CBQLKT NHCT. Đây là hình thức cử cán bộ đi "du học" tại chỗ, tiết kiệm chi phí tạo điều kiện cho CBQL tiếp cận nhanh chóng kiến thức chuyên môn của NH hiện đại, phương pháp học tập nghiên cứu của các nước tiên tiến trên thế giới.

Bốn là, ngoài các hình thức như đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo ngoài giờ làm việc, TTĐT cần xây dựng, phát triển hình thức đào tạo từ xa. Muốn vậy, tại Trụ sở chính NHCT và các đơn vị thành viên đều phải xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự riêng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đào tạo cán bộ. Hệ thống thông tin nội bộ hiện đại thuận tiện và đồng nhất sẽ phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, tăng hiệu quả đào tạo cho từng cá nhân và cho cả NHCT. Các thông tin đều phải thống nhất và rõ ràng từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, NHCT mới phát huy được nội lực của mỗi CBNV, của từng đơn vị thành viên và của toàn hệ thống thực hiện mục tiêu vừa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác của đội ngũ CBQLKT đáp ứng yêu cầu kinh doanh hiện tại, vừa chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng cao để hội nhập và phát triển trong tương lai, sớm thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

3.2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện giảng dạy hiện đại cho giảng viên và học viên, đổi mới cơ chế quản lý trung tâm đào tạo

Một là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện giảng dạy hiện đại cho giảng viên và học viên.

- Tạo môi trường sư phạm cho hoạt động đào tạo, từng bước phấn đấu, xây dựng: Trường ra trường, lớp ra lớp với những trang thiết bị, kỹ thuật giảng dạy hiện đại phù hợp với nội dung, đối tượng và lượng học viên, tạo điều kiện để học viên kết hợp lý thuyết với thực hành, tạo khí thế thi đua học tập sôi nổi, hiệu quả tại TTĐT.

- Để giảng dạy nghiệp vụ NH được tốt ngoài việc xây dựng khu giảng đường có đầy đủ máy móc thiết bị giảng dạy học tập, khu nhà làm việc cho giáo viên, nhà nghỉ, nhà

ăn cho học viên còn phải xây dựng NH thực hành, xây dựng điểm giao dịch mẫu, mô hình NH trực tuyến...

- Giảng dạy ngoại ngữ phải có phòng Lab để luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Giảng dạy tin học phải có phòng máy vi tính, cài đặt các chương trình phần mềm hiện đại, truy cập internet...

- Ngoài ra, cần xây dựng khu vui chơi, giải trí, sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bể bơi, sân tennis... để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể lực cho giảng viên và học viên.

Kế hoạch của Ban lãnh đạo NHCT xây dựng TTĐT ở Hà Nội có trụ sở tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội hơn 10 km với diện tích xây dựng gần

10 ha, một chi nhánh TTĐT tại Huế với diện tích gần 6 ha và một chi nhánh TTĐT tại khu công nghiệp Biên Hòa. Có trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu đào tạo tương đối lớn của CBNV NHCT.

Hai là, đổi mới cơ chế quản lý TTĐT


Như trên đã phân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và đào tạo lại CBQLKT NHCT, đây là yếu tố quyết định khả năng phát triển cạnh tranh, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của NHCT, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chính là tăng cường khả năng cạnh tranh cũng như tăng cường động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của NHCT. Vì vậy, việc đổi mới hoạt động TTĐT NHCT nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại theo mô hình TTĐT hiện tại và đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của NHCT Việt Nam, góp phần tạo động lực để NHCT Việt Nam sớm hội nhập các tổ chức tài chính, NH quốc tế và khu vực.

Những lý do cần phải đổi mới hoạt động TTĐT NHCT


- Để thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của NHCT Việt Nam trong thời gian tới, trước hết phải đáp ứng được những yêu cầu chủ yếu, vừa mang tính bức xúc, vừa mang tính chiến lược lâu dài của NHCTVN.

- Thông qua đào tạo cấp các chứng chỉ của TTĐT làm cơ sở để thực hiện đầy đủ, đúng đắn các qui trình về bổ nhiệm, đánh giá cán bộ. Thực tế lâu nay các loại chứng chỉ này chưa có và chưa được quan tâm.

- Tạo cơ sở và bước đi quan trọng cho việc xác lập và xây dựng một chiến lược đào tạo lâu dài cho đội ngũ cán bộ QLKT NHCT;

- Tạo tiền đề xây dựng hệ thống chương trình đào tạo đồng bộ, thống nhất và linh hoạt với tính chuẩn nghề nghiệp cao;

- Tập hợp và xây dựng được đội ngũ giảng viên có kỹ năng sư phạm, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sâu rộng.

- Tăng cường vị thế nhằm tập hợp và huy động nguồn vốn đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng và tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;

- Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu phù hợp, có nội dung cập nhật thông tin về kiến thức, nghiệp vụ và thị trường. Nhanh chóng đảm bảo hỗ trợ đắc lực cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản trị viên cấp trung, cấp cao;

- Tạo điều kiện cần thiết đáp ứng việc tổ chức và triển khai các chương trình, các khóa đào tạo bồi dưỡng ở các khía cạnh, lĩnh vực liên quan với khối lượng học viên lớn hơn, mang tầm qui mô và hệ thống nhằm nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh của NHCT với thời lượng chi phí thấp nhất.

Với những lý do trên, việc đổi mới hoạt động TTĐT NHCT là một bước đi then chốt giúp NHCT đạt tới các kết quả và mục tiêu hoạt động kinh doanh cao hơn trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và chất lượng nhân lực trong toàn hệ thống.

* Nhiệm vụ mới của TTĐT


TTĐT NHCTVN có nhiệm vụ đào tạo nghề cho đội ngũ CBQL và tác nghiệp, thành thạo công việc, có kỹ năng nghề nghiệp, thực hành giỏi; có kiến thức quản trị NH hiện đại; rèn luyện nhân cách, có đạo đức, tri thức và lý luận cần thiết.

Nhiệm vụ cụ thể của TTĐT NHCTVN là đào tạo - phát triển và tư vấn về:


- Kiến thức hỗ trợ: tin học, ngoại ngữ, v.v...;


- Kiến thức lý luận - kinh tế - kỹ thuật - nghiệp vụ NH hiện đại;


- Cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp;

- Trình độ và năng lực quản trị NH hiện đại,...


Tiến đến đạt chuẩn quốc tế cho độ ngũ cán bộ QLKT bao gồm: CBNV tác nghiệp, chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ quản trị NH cấp trung và cấp cao của hệ thống NHCTVN.

Để phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ mới TTĐT cần xây dựng bộ máy quản lý, điều hành mới, để đáp ứng nhiệm vụ được giao theo sơ đồ dưới đây:


Ban lãnh đạo NHCTVN

(Hội đồng quản trị và banCác phòng, khoa nghiệp

Phân hiệu Huế

Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh

Ban thông tin học liệu

Giám đốc TTĐT

Hội đồng khoa học

Các phó giám đốc


Các lớp học viên

Sơ đồ 3.1: Quản lý và điều hành TTĐT


Chú thích:


- Các phòng, khoa; ban thông tin, học liệu chỉ có ở TTĐT Hà Nội


- Phân hiệu tại Huế, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh bố trí bộ máy quản lý gọn nhẹ, chỉ từ 7 đến 10 cán bộ, không bố trí cán bộ hành chính đơn thuần. Bố trí cán bộ theo hướng kiêm nhiệm là chính.

- Chương trình, nội dung, tài liệu, giảng viên, triệu tập học viên các khóa đào tạo do TTĐT chịu trách nhiệm, thống nhất trong toàn hệ thống. Các phân hiệu có trách nhiệm quản lý học viên, tổ chức ăn, nghỉ và báo cáo kết quả đào tạo về TTĐT NHCT.

Xem tất cả 103 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí