Thông Tin Về Nhân Viên Y Tế Tại Huyện Bạch Thông Năm 2009

49 Bảng 3.8. Thông tin về nhân viên y tế tại huyện Bạch Thông năm 2009 Chỉ số Số lượng % Tổng số CBYT huyện 65 100 Loại hình đào tạo Tập trung dài hạn 34 52,31 Chuyên tu 12 18,46 Tại chức 19 29,23 Chuyên ngành đào tạo Đa khoa 18 27,69 Sản ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số