Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

--------------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn:

Phan Thị Mỹ Linh PGS.TS Bùi Dũng Thể Lớp: K43A – Kế Hoạch Đầu Tư

Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 1

Niên Khóa: 2009 - 2013


Huế, 05/2013


LỜI CÁM ƠN


Trong quá trình thực hiện khóa luận em đã nhận được sự giúp đỡ và cộng tác của nhiều tập thể và cá nhân.

Trước tiên em xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, văn phòng Khoa Kinh Tế Phát Triển – Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình hợc tập cũng như thực tập để em có thể hoàn thành tốt khóa luận này.

Thứ hai, em xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS Bùi Dũng Thể đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện trực tiếp để em thực hiện tốt khóa luận này.

Thứ ba, em xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể Phòng Tín dụng và Phòng Thẩm Định tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là anh Tô Viết Thân đã hướng dẫn nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp cho em các số liệu trong 3 năm gần đây về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, những người thân luôn đứng bên cạnh em, động viên khích lệ em trong quá trình học tập cũng như hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Một lần nữa, em xin cám ơn về những công lao và tình cảm đó.


Huế, tháng 5 năm 2013 Sinh Viên: Phan Thị Mỹ Linh


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi của đề tài 1

3. Mục đích nghiên cứu 1

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của khóa luận 2

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3

1.1. Tổng quan về Ngân Hàng Phát Triển 3

1.1.1. Khái niệm về Ngân Hàng Phát Triển 3

1.1.2. Sự cần thiết ra đời NHPT 3

1.1.3. Sự khác nhau giữa Ngân Hàng Phát Triển và Ngân Hàng Thương Mại 4

1.2. Tổng quan về Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà Nước tại Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam 5

1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ĐTPT 5

1.2.1.1. Khái niệm tín dụng Đầu tư Phát triển 5

1.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng ĐTPT 5

1.2.1.3. Đối tượng của tín dụng ĐTPT Nhà Nước 6

1.2.1.4. Nguồn vốn của tín dụng ĐTPT Nhà Nước 6

1.2.1.5. Hình thức của tín dụng ĐTPT Nhà nước 6

1.2.1.6. Tổ chức thực hiện 7

1.2.1.7. Vai trò của tín dụng ĐTPT trong nền kinh tế 7


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 9

2.1. Giới thiệu về Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 9

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 9

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân Hàng Phát Triển 10

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ 11

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh TTH giai đoạn 20102012 13

2.1.4.1. Công tác huy động vốn 15

2.1.4.2. Tình hình cho vay thu nợ tín dụng đầu tư 15

2.1.4.3. Tình hình cho vay thu nợ TDXK 18

2.1.4.4. Tình hình cho vay thu nợ vốn ODA, Qũy quay vòng 19

2.1.4.5. Tình hình cấp phát HTLSSĐT và cấp phát ủy thác 20

2.1.4.6. Tình hình bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn NHTM 21

2.2. Thực trạng Công tác thẩm định dự án vay vốn Tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại NHPTVN – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20102012 22

2.2.1 Vai trò và yêu cầu đối với công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22

2.2.1.1. Vai trò của công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22

2.2.1.2. Yêu cầu đối với Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 23

2.2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 24

2.2.2.1. Quy trình thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 24

2.2.2.2. Thời gian thẩm định dự án đầu tư 26

2.2.2.3. Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước 27


2.2.2.4. Nội dung công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước 34

2.2.2.5. Kết luận chung về dự án sau khi thẩm định 37

2.2.3. Ví dụ minh họa về công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 37

2.3. Đánh giá công tác phẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà Nước tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 44

2.3.1. Đánh giá Công tác thẩm định dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy gạch block Bê tông siêu nhẹ Công suất 60m3/ca” 44

2.3.2. Đánh giá công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại NHPT Chi nhánh Thừa Thiên Huế 45

2.3.2.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 45

2.3.2.2. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu 48

2.3.2.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng Đầu tư phát triển của Nhà nước - Chi nhánh TTH 55

2.3.2.4. Thống kê mô tả 57

2.3.2.5. Kiểm định phân phối chuẩn 64

2.3.2.6. Kiểm định One Sample T-Test 66

2.3.3. Những kết quả đạt được trong Công tác thẩm định tại Chi nhánh TTH 71

2.3.4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác thẩm định tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 76

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 80

3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Thừa Thiên Huế 80

3.1.1. Phương hướng phát triển của Chi nhánh Thừa Thiên Huế 80

3.1.1.1. Về huy động, điều hành nguồn vốn 80

3.1.1.2. Về Tín dụng Đầu tư Phát triển 80

3.1.1.3. Về công tác hỗ trợ sau đầu tư, ODA, bảo lãnh 81


3.1.2. Định hướng đối với Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế 81

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới 82

3.2.1. Hoàn thiện công tác tiếp nhân hồ sơ dự án đầu tư 82

3.2.2. Hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án đầu tư 82

3.2.3. Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư 84

3.2.4. Cần phải nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ thẩm định tại NHPT-Huế 85

3.2.5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước 85

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86

3.1. Kết luận 86

3.2. Kiến nghị với NHPT và các Bộ, Ngành 87

3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương 87

3.4. Kiến nghị với Tổng giám đốc NHPTVN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU


ĐTPT Đầu Tư Phát Triển.

NHPTVN Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam.

NHPT Ngân Hàng Phát Triển.

TTH Thừa Thiên Huế.

NH Ngân Hàng.

LSSĐT Lãi Suất Sau Đầu Tư.

NSNN Ngân Sách Nhà Nước.

TDĐT Tín Dụng Đầu Tư.

DN Doanh Nghiệp.

KT-XH Kinh Tế - Xã Hội.

CBVC Cán Bộ Viên Chức.

CN Chi Nhánh.

HSC Hội Sở Chính.

TMĐT Tổng Mức Đầu Tư.

KHGN Kế Hoạch Giải Ngân.

SXKD Sản Xuất Kinh Doanh.

TDĐT Tín Dụng Đầu Tư.

TDXK Tín Dụng Xuất Khẩu.

NHTM Ngân Hàng Thương Mại.

HTPT Hỗ Trợ Phát Triển.

HTLS Hỗ Trợ Lãi Suất.

HTSĐT Hỗ Trợ Sau Đầu Tư.

VCSH Vốn Chủ Sở Hữu.

NĐ Nghị Định.

TT Thông Tư.

UBND Uỷ Ban Nhân Dân.

MT Miền Trung.


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ

Sơ đồ 1.1. NHPT và chính sách tài trợ cho dự án ĐTPT 4

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Ngân hàng Phát triển Huế 11

Sơ đồ 1.3. Tóm tắt nội dung thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh TTH 36

Sơ đồ 1.4. Biểu đồ về giới tính của khách hàng và cán bộ thẩm định 45

Sơ đồ 1.5. Biểu đồ về độ tuổi của khách hàng và cán bộ thẩm định 46

Sơ đồ 1.6. Biểu đồ về vị trí đảm nhiệm của khách hàng và cán bộ thẩm định 46

Sơ đồ 1.7. Biểu đồ về trình độ học vấn của khách hàng và cán bộ thẩm định 47

Sơ đồ 1.8. Biểu đồ về kinh nghiệm của khách hàng và cán bộ thẩm định 47

Sơ đồ 1.9. Biểu đồ tổng mức đầu tư của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH…49 Sơ đồ 1.10. Biểu đồ tổng mức đầu tư được ngân hàng cho vay của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH 50

Sơ đồ 1.11. Biểu đồ về loại vay của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH 50

Sơ đồ 1.12. Biểu đồ về hình thức đảm bảo của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH 51

Sơ đồ 1.13. Biểu đồ về khả năng trả nợ của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH

.......................................................................................................................................52

Sơ đồ 1.14. Biểu đồ về hiệu quả sử dụng vốn vay của dự án được thẩm định ................. tại Chi nhánh TTH 52

Sơ đồ 1.15. Biểu đồ về việc vay vốn ở các tổ chức khác của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH 53

Sơ đồ 1.16. Biểu đồ về dự án được phê duyệt trong quá trình thẩm định tại Chi nhánh TTH 55


DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG

Bảng 1.1. Phân biệt giữa NHPTVN với các ngân hàng thương mại 4

Bảng 1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của NHPT - Chi nhánh TTH năm 20102012 14

Bảng 1.3. Tình hình thẩm định và tiếp nhận dự án mới tại chi nhánh giai đoạn 2010 2012 15

Bảng 1.4. Tình hình công tác giải ngân tại chi nhánh TTH giai đoạn 20102012 16

Bảng 1.5. Kết quả thu hồi nợ vay tại chi nhánh TTH giai đoạn 2010 2012 17

Bảng 1.6. Kết quả chất lượng tín dụng đầu tư tại Chi nhánh giai đoạn 2010 2012 ..18 Bảng 1.7. Tình hình công tác cho vay thu nợ TDXK tại CN giai đoạn 20102012 ...18 Bảng 1.8. Tình hình cho vay thu nợ vốn ODA, Qũy quay vòng tại CN giai đoạn 2010 2012 19

Bảng 1.9. Tình hình cấp phát HTLSSĐT và cấp phát ủy thác tại CN giai đoạn 20102012 20

Bảng 1.10. Tình hình bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn NHTM tại CN giai đoạn 20102012 21

Bảng 1.11. Một số dự án lớn tiêu biểu vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước trên địa bàn TTH 24

Bảng 1.12. Tổng mức đầu tư của Dự án 42

Bảng 1.13. Loại hình, lĩnh vực của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH 48

Bảng 1.14. Tình hình sử dụng vốn vay của dự án được thẩm định tại Chi nhánh TTH

.......................................................................................................................................51

Bảng 1.15. Thời gian thẩm định – Phê duyệt dự án vay vốn tại Chi nhánh TTH 54

Bảng 1.16. Kiểm định Cronbach’s Anpha của các biến quan sát 56

Bảng 1.17. Mô tả về yếu tố “ Công tác tiếp nhận hồ sơ ” 57

Bảng 1.18. Mô tả về yếu tố “Thông tin” 59

Bảng 1.19. Mô tả về yếu tố “Nội dung thẩm định và môi trường pháp luật” 60

Bảng 1.20. Mô tả về yếu tố “Quy trình, phương pháp thẩm định dự án” 61

Bảng 1.21. Mô tả về yếu tố “Đội ngũ cán bộ nhân viên tại NHPT-Huế” 63


Bảng 1.22. Kiểm định phân phối chuẩn 64

Bảng 1.23. Kiểm định giá trị trung bình của yếu tố “Công tác tiếp nhận hồ sơ” 66

Bảng 1.24. Kiểm định giá trị trung bình của yếu tố “Thông tin” 67

Bảng 1.25. Kiểm định giá trị trung bình của yếu tố “Nội dung thẩm định và môi trường pháp luật” 68

Bảng 1.26. Kiểm định giá trị trung bình của yếu tố “Quy trình, phương pháp thẩm định dự án” 69

Bảng 1.27. Kiểm định giá trị trung bình của yếu tố “Đội ngũ cán bộ nhân viên tại NHPT-Huế” 70


TÓM TẮT NGHIÊN CỨU


Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của PGS.TS Bùi Dũng Thể, em đã chọn đề tài “Công tác thẩm định dự án vay vốn Tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế”.

-Mục tiêu chính:

- Tìm hiểu công tác thẩm định dự án vay vốn Tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2010-2012.

- Xây dựng thang đo để đánh giá mức độ cảm nhận của khách hàng và cán bộ thẩm định về công tác thẩm định của Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh TTH.

- Dựa trên sự phân tích, đánh giá hài lòng của khách hàng và cán bộ thẩm định tại Chi nhánh để chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn Tín dụng Đầu tư Phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TTH nhằm nâng cao hiệu quả các dự án vay vốn.

-Dữ liệu phục vụ:

- Các báo cáo thường niên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế qua 3 năm 2010-2012.

- Số liệu điều tra thực tế.

- Sách, tài liệu và các Website liên quan.

-Phương pháp thu thập thông tin và xử lý thông tin:

- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng và cán bộ thẩm định tại Chi nhánh để lấy ý kiến trực tiếp phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

- Xử lý số liệu trên Word, Excel và phần mềm SPSS.

-Phương pháp phân tích:

- Vận dụng các phương pháp thống kê, phân tích số liệu.

- Dùng các phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm định T-test và các phương pháp thống kê toán khác để phân tích.


-Kết quả đạt được:

- Có cái nhìn tổng quan về công tác thẩm định tại NHPT.

- Nắm rõ được tình hình thẩm định tại NHPT – Chi nhánh TTH.

- Đưa ra những mặt đạt được đồng thời phát hiện ra những hạn chế còn tồn tại để đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại NHPT – Chi nhánh TTH.

Xem tất cả 104 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí