Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 12


- Quy trình, phương pháp thẩm định dự án

Reliability StatisticsCronbach's Alpha


N of Items

,740

4

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 12


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

phan tich, dah gia tinh kha

thi cua du an ve cong nghe,

kt-xh moi truong day du,

khach quan de chap nhan


12,1500


6,250


,598


,641

hay khong chap nhan cho

vay

co phuong phap tham dinh

khoa hoc, dung quy trinh va

12,1700

7,759

,453

,722

hieu qua

quy trinh tham dinh don

gian, hieu qua, phan cong ro

nhiem vu va su phoi hop

11,9900

7,505

,507

,696

giua cac don vi thuc hien qua

trinh tham dinh


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

phan tich, dah gia tinh kha

thi cua du an ve cong nghe,

kt-xh moi truong day du,

khach quan de chap nhan


12,1500


6,250


,598


,641

hay khong chap nhan cho

vay

co phuong phap tham dinh

khoa hoc, dung quy trinh va

12,1700

7,759

,453

,722

hieu qua

quy trinh tham dinh don

gian, hieu qua, phan cong ro

nhiem vu va su phoi hop

11,9900

7,505

,507

,696

giua cac don vi thuc hien qua

trinh tham dinh

thoi gian thuc hien quy trinh

tham dinh nhanh chong,

dung nhu quy dinh va cam


12,2600


6,134


,584


,651

ket; lai suat vay canh tranh


- Đội ngũ cán bộ nhân viên tại NHPT-Huế

Reliability StatisticsCronbach's Alpha


N of Items

,751

4


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

nang luc, trinh do, kinh

nghiem cua can bo

tham dinh chuyen

12,7900

4,955

,538

,700

nghiep, duoc dao tao

bai ban

tu cach dao duc nghe

nghiep, thai do cua can

bo tham dinh tot, lich

12,8100

5,448

,563

,687

thiep than thien voi

khach hang

Biet ket hop nhuan

nhuyen giua kinh

nghiem tu thuc te va

12,8000

5,434

,508

,714

cac quy dinh ve tham

dinh du an

nhan vien huong dan

cho khach hang day du,

12,9000

4,960

,584

,672

de hieu


C. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

- Công tác tiếp nhận hồ sơ


cong tac tiep nhan, kiem tra ho so tham dinh don gian, nhanh chong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


trung lap

1

1,0

1,0

6,0


dong y

51

51,0

51,0

57,0


rat dong y

43

43,0

43,0

100,0


Total

100

100,0

100,0
huong dan cu the, tan tinh cho chu dau tu chinh sua va hen ngay nop lai cu the
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


trung lap

4

4,0

4,0

9,0


dong y

40

40,0

40,0

49,0


rat dong y

51

51,0

51,0

100,0


Total

100

100,0

100,0thoi gian bo tri lich hop tham dinh sau khi nhan du ho so tham dinh nhanh chong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


trung lap

5

5,0

5,0

10,0


dong y

59

59,0

59,0

69,0


rat dong y

31

31,0

31,0

100,0


Total

100

100,0

100,0thoi gian thong bao ket luan tham dinh ke tu ngay hop tham dinh dung nhu ngay ghi trong giay henFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


trung lap

4

4,0

4,0

9,0


dong y

50

50,0

50,0

59,0


rat dong y

41

41,0

41,0

100,0


Total

100

100,0

100,0- Về thông tin

thong tin thu thap day du, chinh xac ve du an duoc tham dinh
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

6

6,0

6,0

6,0


Khong dong y

4

4,0

4,0

10,0


trung lap

13

13,0

13,0

23,0


dong y

44

44,0

44,0

67,0


Rat dong y

33

33,0

33,0

100,0


Total

100

100,0

100,0qua trinh thu thap, xu li, phan tich thong tin nhanh chong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

7

7,0

7,0

7,0


trung lap

11

11,0

11,0

18,0


dong y

49

49,0

49,0

67,0


Rat dong y

33

33,0

33,0

100,0


Total

100

100,0

100,0qua trinh luu tru thong tin day du, an toan va bao mat
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

6

6,0

6,0

6,0


Khong dong y

2

2,0

2,0

8,0


trung lap

15

15,0

15,0

23,0


dong y

42

42,0

42,0

65,0


rat dong y

35

35,0

35,0

100,0


Total

100

100,0

100,0- Về nội dung thẩm định và môi trường pháp luật

co noi dung tham dinh khoa hoc phu hop voi tinh chat cua du an
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

7

7,0

7,0

7,0


Khong dong y

4

4,0

4,0

11,0


trung lap

12

12,0

12,0

23,0


dong y

35

35,0

35,0

58,0


rat dong y

42

42,0

42,0

100,0


Total

100

100,0

100,0tham dinh tinh day du, hop le cua ho so du an va ho so chu dau tu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

9

9,0

9,0

9,0


trung lap

19

19,0

19,0

28,0


dong y

30

30,0

30,0

58,0


rat dong y

42

42,0

42,0

100,0


Total

100

100,0

100,0
he thong van ban phap luat duoc cap nhat day du cho cong tac tham dinh cung nhu viec ra quyet dinh dau tuFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

8

8,0

8,0

8,0


trung lap

10

10,0

10,0

18,0


dong y

43

43,0

43,0

61,0


rat dong y

39

39,0

39,0

100,0


Total

100

100,0

100,0cap nhat va thuc hien dung chu truong, cs cua nha nuoc doi voi hoat dong dau tu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

10

10,0

10,0

10,0


trung lap

10

10,0

10,0

20,0


dong y

34

34,0

34,0

54,0


rat dong y

46

46,0

46,0

100,0


Total

100

100,0

100,0su dung cac tieu chuan, chi tieu kinh te-ky thuat hop li de danh gia hieu qua du anFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

7

7,0

7,0

7,0


khong dong y

1

1,0

1,0

8,0


trung lap

14

14,0

14,0

22,0


dong y

37

37,0

37,0

59,0


rat dong y

41

41,0

41,0

100,0


Total

100

100,0

100,0- Về qui trình, phương pháp thẩm định dự án


phan tich, dah gia tinh kha thi cua du an ve cong nghe, kt-xh moi truong day du, khach quan de chap nhan hay khong chap nhan cho vay
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

8

8,0

8,0

8,0


khong dong y

3

3,0

3,0

11,0


trung lap

13

13,0

13,0

24,0


dong y

29

29,0

29,0

53,0


rat dong y

47

47,0

47,0

100,0


Total

100

100,0

100,0co phuong phap tham dinh khoa hoc, dung quy trinh va hieu qua

Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

10

10,0

10,0

10,0


trung lap

19

19,0

19,0

29,0


dong y

30

30,0

30,0

59,0


rat dong y

41

41,0

41,0

100,0


Total

100

100,0

100,0Quy trinh tham dinh don gian, hieu qua, phan cong ro nhiem vu va su phoi hop giua cac don vi thuc hien qua trinh tham dinh
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

9

9,0

9,0

9,0


trung lap

15

15,0

15,0

24,0


dong y

23

23,0

23,0

47,0


rat dong y

53

53,0

53,0

100,0


Total

100

100,0

100,0thoi gian thuc hien quy trinh tham dinh nhanh chong, dung nhu quy dinh va cam ket; lai suat vay canh tranhFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

8

8,0

8,0

8,0


khong dong y

5

5,0

5,0

13,0


trung lap

18

18,0

18,0

31,0


dong y

24

24,0

24,0

55,0


rat dong y

45

45,0

45,0

100,0


Total

100

100,0

100,0- Về đội ngũ cán bộ nhân viên tại NHPT-Huế

nang luc, trinh do, kinh nghiem cua can bo tham dinh chuyen nghiep, duoc dao tao bai ban
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


khong dong y

1

1,0

1,0

6,0


trung lap

10

10,0

10,0

16,0


dong y

26

26,0

26,0

42,0


rat dong y

58

58,0

58,0

100,0


Total

100

100,0

100,0tu cach dao duc nghe nghiep, thai do cua can bo tham dinh tot, lich thiep than thien voi khach hangFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


trung lap

13

13,0

13,0

18,0


dong y

30

30,0

30,0

48,0


rat dong y

52

52,0

52,0

100,0


Total

100

100,0

100,0


Xem tất cả 104 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí