Kiểm Định Bằng Phần Mềm Spss


Phụ lục 7. Kiểm định bằng phần mềm SPSS

A. Kiểm định mô tả

loai hinh (linh vuc) cua du an
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid cong nghiep

29

29,0

29,0

29,0

giao thong

11

11,0

11,0

40,0

nong nghiep-lam

nghiep-thuy loi-thuy san


16


16,0


16,0


56,0

cong trinh cong cong

7

7,0

7.0

63,0

quan ly nha nuoc

3

3,0

3,0

66,0

y te-giao duc-van hoa- xa hoi-tdtt


18


18,0


18,0


84,0

An ninh quoc phong

3

3,0

3,0

87,0

Khac

13

13,0

13,0

100,0

Total

100

100,0

100,0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 11


tong muc dau tu cua du an la bao nhieu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1-10 ty dong

18

18,0

18,0

18,0


10-15 ty dong

19

19,0

19,0

37,0


15-20 ty dong

34

34,0

34,0

71,0


tren 20 ty dong

29

29,0

29,0

100,0


tong muc dau tu cua du an la bao nhieu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1-10 ty dong

18

18,0

18,0

18,0


10-15 ty dong

19

19,0

19,0

37,0


15-20 ty dong

34

34,0

34,0

71,0


tren 20 ty dong

29

29,0

29,0

100,0


Total

100

100,0

100,0tong muc dau tu duoc ngan hang cho vay la bao nhieu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid duoi 30% tong muc dau

tu

15

15,0

15,0

15,0

tu 30% den 50% tong muc dau tu


22


22,0


22,0


37,0

tu 50% den 70% tong muc dau tu


45


45,0


45,0


82,0

tren 70% tong muc dau tu


18


18,0


18,0


100,0

Total

100

100,0

100,0hinh thuc dam bao
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

the chap

38

38,0

38,0

38,0


tin chap

41

41,0

41,0

79,0


ca the chap va tin chap


21


21,0


21,0


100,0


Total

100

100,0

100,0su dung von vay
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

dung muc dich

92

92,0

92,0

92,0


mot phan sai muc dich

8

8,0

8,0

100,0


Total

100

100,0

100,0loai vay
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

ngan han

21

21,0

21,0

21,0


trung han

47

47,0

47,0

68,0


dai han

32

32,0

32,0

100,0


Total

100

100,0

100,0kha nang tra no goc, lai
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

tra no truoc han

15

15,0

15,0

15,0


tra no dung han

74

74,0

74,0

89,0


tra no khong dung han


11


11,0


11,0


100,0


Total

100

100,0

100,0hieu qua su dung von vay
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat tot

32

32,0

32,0

32,0


Tot

63

63,0

63,0

95,0


trung binh

5

5,0

5,0

100,0


Total

100

100,0

100,0ngoai viec vay von tai BDV, khach hang co vay von tai to chuc tin dung khac khongFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

chi vay tai BDV thua thien hue

co vay o cac to chuc khac


69


31


69,0


31,0


69,0


31,0


69,0


100,0


ngoai viec vay von tai BDV, khach hang co vay von tai to chuc tin dung khac khong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

chi vay tai BDV thua

thien hue


69


69,0


69,0


69,0


co vay o cac to chuc khac


31


31,0


31,0


100,0


Total

100

100,0

100,0thoi gian tham dinh-phe duyet tai chi nhanh
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

duoi 10 ngay

27

27,0

27,0

27,0


10-20 ngay

48

48,0

48,0

75,0


20-40 ngay

18

18,0

18,0

93,0


tren 40 ngay

7

7,0

7,0

100,0


Total

100

100,.0

100,0Ong/ba co them chi phi giao dich khong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Co

71

71,0

71,0

71,0


khong

29

29,0

29,0

100,0


Total

100

100,0

100,0danh gia thoi gian tham dinh-phe duyet tai chi nhanh
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Nhanh

66

66,0

66,0

66,0


binh thuong

29

29,0

29,0

95,0


Cham

5

5,0

5,0

100,0


Total

100

100,0

100,0sau khi tham dinh thi du an co duoc phe duyet khong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Co

68

68,0

68,0

68,0


khong

32

32,0

32,0

100,0


Total

100

100,0

100,0gioi tinh
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

nam

53

53,0

53,0

53,0


nu

47

47,0

47,0

100,0


Total

100

100,0

100,0do tuoi
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

duoi 30

12

12,0

12,0

12,0


30-40 tuoi

40

40,0

40,0

52,0


40-50 tuoi

25

25,0

25,0

77,0


tren 50

23

23,0

23,0

100,0


Total

100

100,0

100,0vi tri dam nhiem
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

nhan vien binh

thuong

57

57,0

57,0

57,0


truong phong cac ban

36

36,0

36,0

93,0


giam doc

7

7,0

7,0

100,0


Total

100

100,0

100,0trinh do hoc van
Frequency


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

trung hoc

3

3,0

3,0

3,0


trung cap, cao dang, dai hoc


54


54,0


54,0


57,0


tren dai hoc

43

43,0

43,0

100,0


trinh do hoc van
Frequency


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

trung hoc

3

3,0

3,0

3,0


trung cap, cao dang, dai hoc


54


54,0


54,0


57,0


tren dai hoc

43

43,0

43,0

100,0


Total

100

100,0

100,0kinh nghiem
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

duoi 3 nam

16

16,0

16,0

16,0


3-5 nam

46

46,0

46,0

62,0


5-7 nam

20

20,0

20,0

82,0


tren 7 nam

18

18,0

18,0

100,0


Total

100

100,0

100,0B. KIỂM ĐỊNH ANPHA

- Công tác tiếp nhận hồ sơ

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

,759

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

cong tac tiep nhan, kiem

tra ho so tham dinh don

12,7500

3,604

,631

,659

gian, nhanh chong

huong dan cu the, tan tinh

cho chu dau tu chinh sua

12,6500

4,351

,498

,733

va hen ngay nop lai cu the

Thoi gian bo tri lich hop

tham dinh sau khi nhan du

ho so tham dinh nhanh


12,8600


4,364


,554


,708

chong

Thoi gian thong bao ket

luan tham dinh ke tu ngay

hop tham dinh dung nhu


12,8000


3,737


,560


,704

ngay ghi trong giay hen


- Thông tin

Reliability StatisticsCronbach's Alpha


N of Items

,732

3


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

thong tin thu thap day

du, chinh xac ve du an

8,0600

2,663

,586

,609

duoc tham dinh

qua trinh thu thap, xu li,

phan tich thong tin

7,9200

3,488

,533

,682

nhanh chong

qua trinh luu tru thong

tin day du, an toan va

8,0200

2,767

,566

,635

bao mat


- Nội dung thẩm định và môi trường pháp luật

Reliability StatisticsCronbach's Alpha


N of Items

,765

5


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

co noi dung tham dinh

khoa hoc phu hop voi

16,3800

7,975

,662

,672

tinh chat cua du an

tham dinh tinh day du,

hop le cua ho so du an

16,3400

10,045

,420

,760

va ho so cua chu dau tu

he thong van ban phap

luat duoc cap nhat day

du cho cong tac tham

16,2600

9,912

,522

,729

dinh cung nhu viec ra

quyet dinh dau tu

cap nhat va thuc hien

dung chu truong, cs cua

nha nuoc doi voi hoat


16,2300


9,593


,518


,728

dong dau tu


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

co noi dung tham dinh

khoa hoc phu hop voi

16,3800

7,975

,662

,672

tinh chat cua du an

tham dinh tinh day du,

hop le cua ho so du an

16,3400

10,045

,420

,760

va ho so cua chu dau tu

he thong van ban phap

luat duoc cap nhat day

du cho cong tac tham

16,2600

9,912

,522

,729

dinh cung nhu viec ra

quyet dinh dau tu

cap nhat va thuc hien

dung chu truong, cs cua

nha nuoc doi voi hoat


16,2300


9,593


,518


,728

dong dau tu

su dung cac tieu chuan,

chi tieu kinh te-ky thuat

hop li de danh gia hieu qua du an


16,3500


8,735


,563


,713

Xem tất cả 104 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí