Phương Pháp Phân Loại Nợ Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro

Tuân theo những yêu cầu được ban hành trong Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, BIDV đã xây dựng chính sách nội bộ về các tiêu chí xác định một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan và các giới hạn tín dụng cho từng loại đối tượng. Cụ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí