Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 13


biet ket hop nhuan nhuyen giua kinh nghiem tu thuc te va cac quy dinh ve tham dinh du an
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

6

6,0

6,0

6,0


trung lap

15

15,0

15,0

21,0


dong y

22

22,0

22,0

43,0


rat dong y

57

57,0

57,0

100,0


Total

100

100,0

100,0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

Công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - 13


nhan vien huong dan cho khach hang day du, de hieu
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

rat khong dong y

5

5,0

5,0

5,0


Trung lap

11

11,0

11,0

16,0


Dong y

38

38,0

38,0

54,0


rat dong y

46

46,0

46,0

100,0


Total

100

100,0

100,0

N


Minimum

Maximu m


Mean

Std.

Deviation


Skewness


Kurtosis

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Std. Error

Statistic

Std. Error

cong tac tiep nhan, kiem tra ho so tham dinh don gian, nhanh chong

100

1,00

5,00

4,2700

,90849

-,570

,241

,585

,478

huong dan cu the, tan tinh cho chu dau tu chinh sua va hen ngay nop lai cu the

100

2,00

5,00

4,3700

,78695

-,629

,241

,453

,478

hoi gian bo tri lich hop tham dinh sau khi nhan du ho so tham dinh nhanh chong

100

2,00

5,00

4,1600

,73471

-,183

,241

,044

,478

hoi gian thong bao ket luan tham dinh ke tu ngay hop tham dinh dung nhu ngay ghi trong giay hen

100

1,00

5,00

4,2200

,92747

-,591

,241

,683

,478

hong tin thu thap day du, chinh xac ve du an duoc tham dinh

100

1,00

5,00

3,9400

1,08078

-,522

,241

,149

,478

qua trinh thu thap, xu li, phan tich thong tin nhanh chong

100

2,00

5,00

4,0800

,84900

-,150

,241

-,338

,478

qua trinh luu tru thong tin day du, an toan va bao mat

100

1,00

5,00

3,9800

1,06344

,651

,241

,959

,478

co noi dung tham dinh khoa hoc phu hop voi tinh chat cua du an

100

1,00

5,00

4,0100

1,15902

-,496

,241

,194

,478

ham dinh tinh day du, hop le cua ho so du an va ho so cua chu dau tu

100

2,00

5,00

4,0500

,98857

-,036

,241

-,220

,478

he thong van ban phap luat duoc cap nhat day du


cho cong tac tham dinh cung nhu viec ra quye

100

2,00

5,00

4,1300

,89505

-,106

,241

-,367

,478

dinh dau tu


D. KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN Descriptive Statistics


cap nhat va thuc hien dung chu truong, cs cua nha nuoc doi voi hoat dong dau tu

100

2,00

5,00

4,1600

,97151

-,305

,241

-,165

,478

su dung cac tieu chuan, chi tieu kinh te-ky thua hop li de danh gia hieu qua du an

100

1,00

5,00

4,0400

1,10937

-,292

,241

-,43

,478

phan tich, dah gia tinh kha thi cua du an ve cong


nghe, kt-xh moi truong day du, khach quan de

100

1,00

5,00

4,0400

1,20538

-,312

,241

-5,33

,478

chap nhan hay khong chap nhan cho vay


Co phuong phap tham dinh khoa hoc, dung quy rinh va hieu qua

100

2,00

5,00

4,0200

1,00484

-,497

,241

,141

,478

quy trinh tham dinh don gian, hieu qua, phan


cong ro nhiem vu va su phoi hop giua cac don v

100

2,00

5,00

4,2000

1,00504

,127

,241

-,54

,478

huc hien qua trinh tham dinh


hoi gian thuc hien quy trinh tham dinh nhanh


chong, dung nhu quy dinh va cam ket; lai sua

100

1,00

5,00

3,9300

1,24928

,094

,241

-,45

,478

vay canh tranh


nang luc, trinh do, kinh nghiem cua can bo tham dinh chuyen nghiep, duoc dao tao bai ban

100

1,00

5,00

4,3100

1,04151

-,546

,241

,098

,478

u cach dao duc nghe nghiep, thai do cua can bo


ham dinh tot, lich thiep than thien voi khach

100

2,00

5,00

4,2900

,87957

-,272

,241

-,167

,478

hang


biet ket hop nhuan nhuyen giua kinh nghiem tu huc te va cac quy dinh ve tham dinh du an

100

2,00

5,00

4,3000

,93744

,006

,241

-,541

,478

nhan vien huong dan cho khach hang day du, de hieu

100

1,00

5,00

4,2000

,99494

-,395

,241

-,565

,478

Valid N (listwise)

100


E. KIỂM ĐỊNH T-TEST

- Về công tác tiếp nhận hồ sơ

One-Sample TestTest Value = 4


T


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

cong tac tiep nhan, kiemtra ho so tham dinh don

2,972

99

,004

,27000

,0897

,4503

gian, nhanh chonghuong dan cu the, tantinh cho chu dau tu chinh

sua va hen ngay nop lai


4,702


99


,000


,37000


,2139


,5261

cu thethoi gian bo tri lich hoptham dinh sau khi nhan

du ho so tham dinh nhanh


2,178


99


,032


,16000


,0142


,3058

chongthoi gian thong bao ketluan tham dinh ke tungay hop tham dinh dung

2,372

99

,020

,22000

,0360

,4040

nhu ngay ghi trong giayhen
- Về thông tin

One-Sample TestTest Value = 4


T


df


Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

thong tin thu thap daydu, chinh xac ve du

-,555

99

,580

-,06000

-,2744

,1544

an duoc tham dinhqua trinh thu thap, xuli, phan tich thong tin

,942

99

,348

,08000

-,0885

,2485

nhanh chongqua trinh luu truthong tin day du, an

-,188

99

,851

-,02000

-,2310

,1910

toan va bao mat
- Về nội dung thẩm định và môi trường pháp luật

One-Sample TestTest Value = 4


T


Df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

co noi dung tham dinhkhoa hoc phu hop voi

,086

99

,931

,01000

-,2200

,2400

tinh chat cua du antham dinh tinh day du,hop le cua ho so du an

,506

99

,614

,05000

-,1462

,2462

va ho so chu dau tuhe thong van ban phapluat duoc cap nhat daydu cho cong tac tham

1,452

99

,150

,13000

-,0476

,3076

dinh cung nhu viec raquyet dinh dau tucap nhat va thuc hiendung chu truong, cs

cua nha nuoc doi voi


1,647


99


,103


,16000


-,0328


,3528

hoat dong dau tuSu dung cac tieuchuan, chi tieu kinh te-

ky thuat hop li de danh


,361


99


,719


,04000


-,1801


,2601

gia hieu qua du an
- Về quy trình, Phương pháp thẩm định dự án

One-Sample TestTest Value = 4


T


Df


Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

phan tich, dah gia tinhkha thi cua du an vecong nghe, kt-xh moitruong day du, khach

,332

99

,741

,04000

-,1992

,2792

quan de chap nhanhay khong chap nhancho vayco phuong phap thamdinh khoa hoc, dung

,199

99

,843

,02000

-,1794

,2194

quy trinh va hieu quaquy trinh tham dinh

don gian, hieu qua,
,049
phan cong ro nhiemvu va su phoi hop

1,99

99


,20000

,0006

,3994

giua cac don vi thuchien qua trinh thamdinh
One-Sample TestTest Value = 4


T


Df


Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

phan tich, dah gia tinhkha thi cua du an vecong nghe, kt-xh moitruong day du, khach

,332

99

,741

,04000

-,1992

,2792

quan de chap nhanhay khong chap nhancho vayco phuong phap thamdinh khoa hoc, dung

,199

99

,843

,02000

-,1794

,2194

quy trinh va hieu quaquy trinh tham dinh

don gian, hieu qua,
,049
phan cong ro nhiemvu va su phoi hop

1,99

99


,20000

,0006

,3994

giua cac don vi thuchien qua trinh thamdinhthoi gian thuc hienquy trinh tham dinhnhanh chong, dung

nhu quy dinh va cam


-,560


99


,577


-,07000


-,3179


,1779

ket; lai suat vay canhtranh
- Về đội ngũ cán bộ nhân viên tại NHPT-Huế

One-Sample TestTest Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

nang luc, trinh do,kinh nghiem cua canbo tham dinh chuyen

2,976

99

,004

,31000

,1033

,5167

nghiep, duoc dao taobai bantu cach dao duc nghenghiep, thai do cuacan bo tham dinh tot,

3,297

99

,001

,29000

,1155

,4645

lich thiep than thienvoi khach hangbiet ket hop nhuannhuyen giua kinhnghiem tu thuc te va

3,200

99

,002

,30000

,1140

,4860

cac quy dinh ve thamdinh du annhan vien huong dancho khach hang day

2,010

99

,047

,20000

,0026

,3974

du, de hieu
Phụ lục 7. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch block bê tông siêu nhẹ công suất 60m3/ca


A. CHI TIẾT VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ


Đvt: triệu đồng


TT

HẠNG MỤC CHI PHÍ

THÀNH TIỀN

1

Chi phí xây dựng

1.810

2

Chi phí thiết bị

9.228

3

Chi phí bồi thường mặt bằng, tái định cư

550

4

Chi phí quản lí dự án

293

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

627

6

Chi phí khác

164

7

Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư

305

8

Vốn lưu động

2.214

9

Chi phí dự phòng

606

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

15.797


B. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN SỬ DỤNG

Đvt: Triệu đồng


TT


CHỈ TIÊU

TỶ LỆ

NĂM XÂY DỰNG


I

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRƯỚC (THUẾ+LÃI VAY)15.492

1

Chi phí xây dựng


1.810

2

Chi phí thiết bị


9.228

3

Chi phí bồi thường mặt bằng, tái định cư


550

4

Chi phí quản lí dự án


293

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng


627

6

Chi phí khác


164

7

Vốn lưu động


2.214

8

Chi phí dự phòng


606


II

LÃI VAY TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG305


III

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRƯỚC THUẾ VAT15.797

IV

KẾ HoẠCH HUY ĐỘNG VỐN

100%

15.797

1

Vốn chủ sở hữu

30%

4.739,1

2

Vốn vay tín dụng Đầu tư Phát triển Nhà nước

70%

11.057,9

V

CÂN ĐỐI


0


Lãi suất mong đợi của Vốn chủ sỡ hữu

12%

/năm


Lãi vay Tín dụng Đầu tư

15%

/năm


C. THU CHI HẰNG NĂM CỦA DỰ ÁN

Đvt: Triệu đồng


TT


NÔI DUNG


NĂM HOẠT ĐỘNG

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

NĂM 4

NĂM 5

NĂM 6

NĂM 7

NĂM 8

A

Doanh thu

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

B

Chi phí

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300


C

Chênh lệch thu chi


4.500


4.500


4.500


4.500


4.500


4.500


4.500


4.500


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể


D. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN


Đvt: Triệu đồng

TT

NỘI DUNG

NĂM XÂY DƯNG

NĂM HOẠT ĐỘNG

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

NĂM 4

NĂM 5

NĂM 6

NĂM 7

NĂM 8

I

Doanh thu


15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

II

Chi phí

15.797

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300

11.300


Chi phí đầu tư xây dựng

15.797

III

Thu nhập sau thuế TNDN


4.195

4.195

4.195

4.195

4.195

4.195

4.195

4.195

IV

Cân bằng thu chi tài chính

(15.797)

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Lãi suất bình quân của dự án

14,1%


Tỷ suất chiết khấu của dự án

14,1%


NPV

5.008

>

0
IRR

23%

>

14,1%
B/C

1,32

>

1
Xem tất cả 104 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí