Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

CX1

<---

CAMXUC

.782

CX2

<---

CAMXUC

.803

CX3

<---

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

CAMXUC

.845

CX4

<---

CAMXUC

.833

HL1

<---

HAILONG

.731

HL2

<---

HAILONG

.735

HL3

<---

HAILONG

.732

HL4

<---

HAILONG

.719

TT1

<---

TRUNGTHANH

.762

TT2

<---

TRUNGTHANH

.738

TT3

<---

TRUNGTHANH

.853

TT4

<---

TRUNGTHANH

.863

Covariances: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NHANDANG

<-->

NIEMTIN

.117

.032

3.623

***

 

NHANDANG

<-->

TNXHDN

.371

.058

6.395

***

 

NHANDANG

<-->

CAMXUC

.193

.039

5.008

***

 

NHANDANG

<-->

HAILONG

.181

.035

5.151

***

 

NHANDANG

<-->

TRUNGTHANH

.230

.040

5.746

***

 

NIEMTIN

<-->

TNXHDN

.312

.054

5.819

***

 

NIEMTIN

<-->

CAMXUC

.226

.041

5.523

***

 

NIEMTIN

<-->

HAILONG

.181

.035

5.107

***

 

NIEMTIN

<-->

TRUNGTHANH

.237

.040

5.849

***

 

TNXHDN

<-->

CAMXUC

.380

.059

6.444

***

 

TNXHDN

<-->

HAILONG

.321

.052

6.149

***

 

TNXHDN

<-->

TRUNGTHANH

.441

.061

7.204

***

 

CAMXUC

<-->

HAILONG

.227

.039

5.740

***

 

CAMXUC

<-->

TRUNGTHANH

.291

.045

6.485

***

 

HAILONG

<-->

TRUNGTHANH

.228

.038

5.928

***

 

e2

<-->

e3

.050

.032

1.578

.115

 

e2

<-->

e5

-.058

.028

-2.072

.038

 

e12

<-->

e13

.098

.035

2.782

.005

 

e15

<-->

e16

.062

.031

2.000

.045

 

e7

<-->

e8

.093

.034

2.699

.007

 

Correlations: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

NHANDANG

<-->

NIEMTIN

.288

NHANDANG

<-->

TNXHDN

.633

NHANDANG

<-->

CAMXUC

.436

NHANDANG

<-->

HAILONG

.485

NHANDANG

<-->

TRUNGTHANH

.549

NIEMTIN

<-->

TNXHDN

.518

NIEMTIN

<-->

CAMXUC

.496

NIEMTIN

<-->

HAILONG

.471

NIEMTIN

<-->

TRUNGTHANH

.549

TNXHDN

<-->

CAMXUC

.579

TNXHDN

<-->

HAILONG

.580

TNXHDN

<-->

TRUNGTHANH

.711

CAMXUC

<-->

HAILONG

.542

CAMXUC

<-->

TRUNGTHANH

.619

HAILONG

<-->

TRUNGTHANH

.576

e2

<-->

e3

.141

e2

<-->

e5

-.172

e12

<-->

e13

.241

e15

<-->

e16

.183

e7

<-->

e8

.210

Variances: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NHANDANG

  

.395

.073

5.446

***

 

NIEMTIN

  

.419

.070

5.975

***

 

TNXHDN

  

.867

.114

7.587

***

 

CAMXUC

  

.496

.072

6.895

***

 

HAILONG

  

.352

.058

6.027

***

 

TRUNGTHANH

  

.444

.067

6.667

***

 

e1

  

.541

.053

10.249

***

 

e2

  

.424

.046

9.165

***

 

e3

  

.293

.036

8.201

***

 

e4

  

.330

.038

8.682

***

 

e5

  

.270

.034

7.916

***

 

e6

  

.334

.037

9.028

***

 

e7

  

.420

.044

9.572

***

 

e8

  

.468

.049

9.497

***

 

e9

  

.325

.040

8.074

***

 

e10

  

.290

.037

7.897

***

 

e11

  

.307

.038

7.995

***

 

e12

  

.406

.046

8.914

***

 

e13

  

.408

.047

8.664

***

 

e14

  

.277

.038

7.304

***

 

e15

  

.315

.039

8.037

***

 

e16

  

.367

.043

8.607

***

 

e17

  

.316

.036

8.887

***

 

e18

  

.365

.043

8.575

***

 

e19

  

.305

.040

7.695

***

 

e20

  

.319

.040

7.983

***

 

e21

  

.306

.036

8.425

***

 

e22

  

.372

.044

8.374

***

 

e23

  

.352

.042

8.418

***

 

e24

  

.412

.048

8.594

***

 

e25

  

.321

.035

9.240

***

 

e26

  

.445

.047

9.463

***

 

e27

  

.281

.037

7.688

***

 

e28

 

.268

.036

7.389

***

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

TT4

  

.746

TT3

  

.728

TT2

  

.544

TT1

  

.580

HL4

  

.517

HL3

  

.536

HL2

  

.540

HL1

  

.535

CX4

  

.695

CX3

  

.715

CX2

  

.645

CX1

  

.611

TN5

  

.700

TN4

  

.755

TN3

 

.812

TN2

  

.711

TN1

  

.681

NT5

  

.703

NT4

  

.710

NT3

  

.698

NT2

  

.515

NT1

  

.499

ND6

  

.684

ND5

  

.762

ND4

  

.719

ND3

  

.743

ND2

  

.525

ND1

 

.422

PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

74

397.117

332

.008

1.196

Saturated model

406

.000

0

  

Independence model

28

4796.163

378

.000

12.688

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.046

.898

.875

.734

Saturated model

.000

1.000

  

Independence model

.422

.180

.119

.167

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.917

.906

.985

.983

.985

Saturated model

1.000

 

1.000

 

1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

.878

.806

.865

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

1.000

.000

.000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

65.117

19.185

119.272

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

4418.163

4198.422

4645.185

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1.690

.277

.082

.508

Saturated model

.000

.000

.000

.000

Independence model

20.409

18.801

17.866

19.767

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.029

.016

.039

1.000

Independence model

.223

.217

.229

.000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

545.117

565.952

801.441

875.441

Saturated model

812.000

926.311

2218.316

2624.316

Independence model

4852.163

4860.047

4949.151

4977.151

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2.320

2.124

2.550

2.408

Saturated model

3.455

3.455

3.455

3.942

Independence model

20.648

19.712

21.614

20.681

HOELTER

Model

 

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

 

223

234

Independence m

odel

21

22

Minimization:

.028

Miscellaneous:

.751

Bootstrap:

1.214

Total:

1.993

Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NIEMTIN

<---

TNXHDN

.363

.052

6.941

***

 

NHANDANG

<---

TNXHDN

.430

.054

7.930

***

 

CAMXUC

<---

TNXHDN

.279

.070

3.989

***

 

CAMXUC

<---

NHANDANG

.137

.089

1.531

.126

 

CAMXUC

<---

NIEMTIN

.290

.081

3.566

***

 

HAILONG

<---

TNXHDN

.163

.064

2.548

.011

 

HAILONG

<---

NHANDANG

.162

.080

2.035

.042

 

HAILONG

<---

CAMXUC

.195

.073

2.683

.007

 

HAILONG

<---

NIEMTIN

.159

.073

2.174

.030

 

TRUNGTHANH

<---

NHANDANG

.286

.072

3.960

***

 

TRUNGTHANH

<---

CAMXUC

.270

.071

3.812

***

 

TRUNGTHANH

<---

HAILONG

.208

.088

2.365

.018

 

TRUNGTHANH

<---

NIEMTIN

.254

.071

3.571

***

 

ND1

<---

NHANDANG

1.000

    

ND2

<---

NHANDANG

1.088

.114

9.564

***

 

ND3

<---

NHANDANG

1.464

.131

11.179

***

 

ND4

<---

NHANDANG

1.461

.132

11.061

***

 

ND5

<---

NHANDANG

1.477

.131

11.263

***

 

ND6

<---

NHANDANG

1.352

.125

10.854

***

 

NT1

<---

NIEMTIN

1.000

    

NT2

<---

NIEMTIN

1.090

.094

11.647

***

 

NT3

<---

NIEMTIN

1.335

.113

11.840

***

 

NT4

<---

NIEMTIN

1.301

.109

11.946

***

 

NT5

<---

NIEMTIN

1.314

.111

11.876

***

 

TN1

<---

TNXHDN

1.000

    

TN2

<---

TNXHDN

1.081

.060

17.966

***

 

TN3

<---

TNXHDN

1.178

.069

17.098

***

 

TN4

<---

TNXHDN

1.058

.066

15.977

***

 

TN5

<---

TNXHDN

.995

.066

15.130

***

 

CX1

<---

CAMXUC

1.000

    

CX2

<---

CAMXUC

1.157

.089

12.950

***

 

CX3

<---

CAMXUC

1.240

.090

13.717

***

 

CX4

<---

CAMXUC

1.213

.090

13.538

***

 

HL1

<---

HAILONG

1.000

    

HL2

<---

HAILONG

1.108

.109

10.124

***

 

HL3

<---

HAILONG

1.071

.106

10.117

***

 

HL4

<---

HAILONG

1.116

.112

9.950

***

 

TT1

<---

TRUNGTHANH

1.000

    

TT2

<---

TRUNGTHANH

1.091

.095

11.488

***

 

TT3

<---

TRUNGTHANH

1.306

.096

13.611

***

 

TT4

<---

TRUNGTHANH

1.324

.097

13.672

***

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

NIEMTIN

<---

TNXHDN

.522

NHANDANG

<---

TNXHDN

.636

CAMXUC

<---

TNXHDN

.369

CAMXUC

<---

NHANDANG

.122

CAMXUC

<---

NIEMTIN

.267

HAILONG

<---

TNXHDN

.255

HAILONG

<---

NHANDANG

.171

HAILONG

<---

CAMXUC

.231

HAILONG

<---

NIEMTIN

.173

TRUNGTHANH

<---

NHANDANG

.269

TRUNGTHANH

<---

CAMXUC

.284

TRUNGTHANH

<---

HAILONG

.185

TRUNGTHANH

<---

NIEMTIN

.245

ND1

<---

NHANDANG

.650

ND2

<---

NHANDANG

.724

ND3

<---

NHANDANG

.862

ND4

<---

NHANDANG

.848

ND5

<---

NHANDANG

.871

ND6

<---

NHANDANG

.827

NT1

<---

NIEMTIN

.707

NT2

<---

NIEMTIN

.719

NT3

<---

NIEMTIN

.834

NT4

<---

NIEMTIN

.843

NT5

<---

NIEMTIN

.837

TN1

<---

TNXHDN

.825

TN2

<---

TNXHDN

.845

TN3

<---

TNXHDN

.903

TN4

<---

TNXHDN

.866

TN5

<---

TNXHDN

.837

CX1

<---

CAMXUC

.781

CX2

<---

CAMXUC

.803

CX3

<---

CAMXUC

.844

CX4

<---

CAMXUC

.834

HL1

<---

HAILONG

.733

HL2

<---

HAILONG

.733

HL3

<---

HAILONG

.732

HL4

<---

HAILONG

.718

TT1

<---

TRUNGTHANH

.763

TT2

<---

TRUNGTHANH

.737

TT3

<---

TRUNGTHANH

.858

TT4

<---

TRUNGTHANH

.862

Covariances: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e2

<-->

e3

.050

.031

1.587

.113

 

e2

<-->

e5

-.057

.028

-2.026

.043

 

e12

<-->

e13

.097

.035

2.727

.006

 

e15

<-->

e16

.065

.032

2.052

.040

 

e7

<-->

e8

.092

.034

2.674

.008

 

Correlations: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

e2

<-->

e3

.142

e2

<-->

e5

-.167

e12

<-->

e13

.239

e15

<-->

e16

.189

e7

<-->

e8

.208

Variances: (Group number 1 - Default model)

 

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TNXHDN

.866

.114

7.571

***

 

e32

.236

.045

5.290

***

 

e33

.305

.052

5.840

***

 

e30

.295

.045

6.527

***

 

e29

.198

.035

5.565

***

 

e31

.189

.031

6.041

***

 

e1

.542

.053

10.250

***

 

e2

.424

.046

9.190

***

 

e3

.292

.036

8.203

***

 

e4

.331

.038

8.694

***

 

e5

.273

.034

7.975

***

 

e6

.334

.037

9.037

***

 

e7

.420

.044

9.569

***

 

e8

.467

.049

9.492

***

 

e9

.326

.040

8.102

***

 

e10

.289

.037

7.903

***

 

e11

.309

.038

8.038

***

 

e12

.407

.046

8.868

***

 

e13

.403

.047

8.574

***

 

e14

.273

.038

7.159

***

 

e15

.321

.040

8.039

***

 

e16

.367

.043

8.558

***

 

e17

.318

.036

8.913

***

 

e18

.365

.043

8.588

***

 

e19

.307

.040

7.746

***

 

e20

.318

.040

7.982

***

 

e21

.306

.036

8.428

***

 

e22

.375

.045

8.429

***

 

e23

.352

.042

8.438

***

 

e24

.413

.048

8.624

***

 

e25

.321

.035

9.201

***

 

e26

.448

.047

9.449

***

 

e27

.274

.037

7.494

***

 

e28

.272

.037

7.383

***

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

 

Estimate

NIEMTIN

.272

NHANDANG

.404

CAMXUC

.405

HAILONG

.442

TRUNGTHANH

.579

TT4

.743

TT3

.736

TT2

.543

TT1

.583

HL4

.516

HL3

.536

HL2

.537

HL1

.537

CX4

.696

CX3

.713

CX2

.645

CX1

.610

TN5

.700

TN4

.751

TN3

.815

TN2

.715

TN1

.680

NT5

.701

NT4

.711

NT3

.696

NT2

.517

NT1

.500

ND6

.684

ND5

.759

ND4

.718

ND3

.744

ND2

.525

ND1

.422

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

NIEMTIN

<---

TNXHDN

.061

.002

.514

-.008

.003

NHANDANG

<---

TNXHDN

.051

.002

.630

-.006

.002

CAMXUC

<---

TNXHDN

.095

.003

.362

-.007

.004

CAMXUC

<---

NHANDANG

.072

.002

.132

.010

.003

CAMXUC

<---

NIEMTIN

.080

.003

.266

-.001

.004

HAILONG

<---

TNXHDN

.106

.003

.258

.004

.005

HAILONG

<---

NHANDANG

.086

.003

.168

-.004

.004

HAILONG

<---

CAMXUC

.091

.003

.237

.007

.004

HAILONG

<---

NIEMTIN

.079

.003

.162

-.011

.004

TRUNGTHANH

<---

NHANDANG

.070

.002

.260

-.009

.003

TRUNGTHANH

<---

CAMXUC

.078

.002

.281

-.004

.003

TRUNGTHANH

<---

HAILONG

.089

.003

.193

.008

.004

TRUNGTHANH

<---

NIEMTIN

.071

.002

.248

.002

.003

ND1

<---

NHANDANG

.039

.001

.648

-.002

.002

ND2

<---

NHANDANG

.041

.001

.723

-.001

.002

ND3

<---

NHANDANG

.019

.001

.861

-.001

.001

ND4

<---

NHANDANG

.024

.001

.847

.000

.001

ND5

<---

NHANDANG

.022

.001

.871

.000

.001

ND6

<---

NHANDANG

.026

.001

.826

-.001

.001

NT1

<---

NIEMTIN

.038

.001

.705

-.002

.002

NT2

<---

NIEMTIN

.044

.001

.717

-.002

.002

NT3

<---

NIEMTIN

.025

.001

.833

-.001

.001

NT4

<---

NIEMTIN

.024

.001

.841

-.002

.001

NT5

<---

NIEMTIN

.025

.001

.838

.000

.001

TN1

<---

TNXHDN

.024

.001

.821

-.003

.001

TN2

<---

TNXHDN

.022

.001

.843

-.003

.001

TN3

<---

TNXHDN

.016

.000

.901

-.002

.001

TN4

<---

TNXHDN

.022

.001

.865

-.002

.001

TN5

<---

TNXHDN

.023

.001

.834

-.003

.001

CX1

<---

CAMXUC

.030

.001

.780

-.001

.001

CX2

<---

CAMXUC

.026

.001

.799

-.004

.001

CX3

<---

CAMXUC

.022

.001

.845

.001

.001

CX4

<---

CAMXUC

.027

.001

.831

-.003

.001

HL1

<---

HAILONG

.036

.001

.733

.000

.002

HL2

<---

HAILONG

.036

.001

.730

-.003

.002

HL3

<---

HAILONG

.042

.001

.727

-.005

.002

HL4

<---

HAILONG

.048

.002

.712

-.007

.002

TT1

<---

TRUNGTHANH

.030

.001

.761

-.002

.001

TT2

<---

TRUNGTHANH

.045

.001

.733

-.004

.002

TT3

<---

TRUNGTHANH

.024

.001

.857

-.001

.001

TT4

<---

TRUNGTHANH

.025

.001

.861

-.001

.001

12.1 Tính toán ảnh hưởng của của giả thuyết

Giả thuyết

Ảnh hưởng

Trực

tiếp

Gián tiếp

H1

TNXHDN Sự hài lòng của KH

.255

.636*.171+.522*(.173+.26

7*.231)+.369*0.231=.316

H2

Sự hài lòng KHLòng trung thành

của KH

.175

.000

H3

TNXHDN Nhận dạng KH

.636

.000

H4

Nhận dạng khách hàng  lòng trung

thành KH

.269

.171*0.175=.030

H5

TNXHDN Cảm xúc của KH

.369

.522*.267=.139

H6

Cảm xúc của KHLòng trung thành

của KH

.284

.231*.175=.040

H7

TNXHDN Niềm tin của KH

.522

.000

H8

Niềm tin của KHLòng trung thành

của KH

.245

.267*(.284+.231*.175)+.1

73*.175=.117

H10

Nhận dạng KH Sự hài lòng KH

.171

.000

H11

Cảm xúc của KH Sự hài lòng KH

.231

.000

H12

Niềm tin của KH Sự hài lòng KH

.173

.267*.231=.062

H13

Niềm tin của KH Cảm xúc KH

.267

.000

12.1 Tính toán ảnh hưởng gián tiếp của TNXHDN đến lòng trung thành

Ảnh hưởng gián tiếp

Mức ảnh hưởng

TNXHDN  Nhận dạng khách

hàng  Lòng trung thành KH

.636*(.269+.171*.175)

=.190

TNXHDN  Niềm tin của KH 

Lòng trung thành KH

.522*(.245+.173*.175+.267*(.284+.231*.175))

=.189

TNXHDN  Cảm xúc của khách

hàng  Lòng trung thành KH

.369*(.284+.231*.175)

=.120

TNXHDN  Sự hài lòng của KH

 Lòng trung thành KH

.255*.175

=.045

Tổng ảnh hưởng

=.543

13.1 PHÂN TÍCH ĐA NHÓM GIỚI TÍNH

 

 

 

TNXHD

N[EM TIN

NHANDANG

2

cAvixuc

e31

  

euNc NH

  

Phan tich da nhom - MH Bat bien

HAILONG

Nu „, „ „,

Unstandardized estimates

CMIN 790.718; DF 677, P .0D2

CM) NDF 1.168

CFI .974 ; GFI .819 ; TLI .972

RMSEA .027

CFI .974 ; GFI .819 ; TLI .972

RMSEA .027

13.2 PHÂN TÍCH ĐA NHÓM THEO ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

— 07

e6 efi e4 e3 e2 et

.29

XDb MD5 NDF MD3 ND2 ND1

NHANDANG

 

e8 e9

 

.28

NIEMTIN

e31

TRUNGMANH

1.16 

 

 

.22

TNXMD

 

CAMXUC

CX4

Phan tich da nhom - MH Bat bien

HAILONG

" CMlf4 824.126; DF 677, P .000

TK „ „, „,

Unstandard zed estimates „ „

CMINDF 1.217

"’ CFI .959 ; GFI .812 ; TLI .955 RMSEA.030

.35

e6 

NDb NDS ND4 N0 3 N D2 N01

 

 

 

 

TNXHD

NIEMTIN

NHANDANG

e2

CAMXUC

e31

  

TRUNGMANH

2

 

  

Phan tich da nhom - MH Bat bien

HAILONG

CMIN 824.1262 DF 677, P .000

TT „, „, „, „

Unstandardized estimates

CMINDF 1.217

CFI .959 ; GFI .812 ; TLI .955 " RMSEA.030

13.3 PHÂN TÍCH ĐA NHÓM THEO ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG

.35 .33

e6 e5 e4

 

e2 e1

NDb NDS NO4 NB3 NDZ ND1

e9 NT3

HT4 HT5

e33

 

NIEMTIN

NHANDANG

e31

TRUNG THANH

 

FT3

  

TNXHDN

** ' CX4

CX5 

CAMXUC

Phan tich da nhom - MH Bat bien NHTMCP KHAC

Unstandardized estimates

HAILONG

HU HL2 HL3 HL4

 

CX1

CMIN 839.516; DF 677, P .000

CMINDF 1.240

z CF•I .964 ; GFI .814 ; TLI .960

RMSEA .032

e6 e5 e4 e3 e2 et ND6 NDS ND4 ND3 HDZ f/ D1

e7 NT1

e6 NT2

e33

 

NIEMTIN

NHANDANG

e31

TRUNG THANH

 

M3  M2 

771

1

TNXHDN

1

1

HU

HL2

HL3

HL4

 

CMIN 839.516; DF 677, P .000

CMINDF 1.240

    

CFI .964 ; GFI .814 ; TLI .960

2

2

2

2

 

RMSEA .032

Phan tich da nhom - MH Bat Bien NHTMCP NHA NUOC

Unstandardized estimates

HAILONG

   

CAMXUC

 

13.4 PHÂN TÍCH ĐA NHÓM THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG

.34 35 44 .51

e6 e5 e4 e3 e2 e1

.20

ND6 NDS fJD4 ND3 ND2 ND1

e e8

e9 NT3

 

1

1.00

.36

32

e3t

NIEMTIN

NHANDANG

.15 jg

.13

.18

e31

1

TRUNGMANH

1.32

1

 

1.00

1

1

1

.93

TNXHD

.18

.17

.1 $g

e2

1

CAMKUC

1.16

HAILONG

Phan tich da nhom - MH Bat Bien °° ‹ rs

<=3 NAM

gg 1.11

CMIN 951.150; DF 677, P .000

Unstandardized estimates

HU HL2

HL3 HL4 CMINDF 1.405

.38 .41 CFJ .941 ; GFI .810 ; TLI .934

RMSEA.042

.2O

e6 

 

e4 e3 e2

.69

e1

e NT1

1.00

TNXHD

22

e33

NIEMT)N

.17

NHANDANG

.15 g$

e2

29

CAMXUC

e31

TRUNGTHANH

1. 46

CR2

774 2 g

1

 

 

.27

 

HAILONG

Phan tich da nhom - MH Bat bien ' "° ‹ z

CMIN 951.150; DF 677, P .000

3 NAM

Unstandardized estimates "°° ""*

.36 45

r› «r‹ CMINDF1.405 zz ›s CFI .941 ; GFI .810 ; TLI .934

RMSEA.042

13.5 PHÂN TÍCH ĐA NHÓM THEO THU NHẬP

e6 eS e4 e3 e2 e1

ND6 ND5 N04 y ND3 ND2 ND’t

j 1. 7 1

Nf1

1.00

e33

NHANDANG

20

e31

ed NT2

e9 M75

NT4

1

NIEM TIN

4

g

TRUNGTHANH

1 NT5

1

 

1

TNXHD

1

1

1

.16

29

1

1

CAMXUC

CX3 1 $

CX2 1 1

CX1 1

Phan tich da nhom - MH Bat Bien

DUOI 10TR

Unstandardized estimates

HAILONG

HU HL2 HL3 HL4

 

e4

CMIN 829.321; DF 677, P .000

CMINDF 1.225

CFI .966 ; GFI .814 ; TLI .962

RMSEA .031

 

e1

ND6 NDS 32 ÜD3 ND2 NDF

.32

e ' NT1

 

e33

NHANDANG

e31

e9 NT3

1 NT4

' NT5

1

'

'

1

1

NIEMTIN

29

HAILONG

CAMXUC

TRUNGMANH

  

N2  771

CX4 2 2

CX3 g

CX2 ' j

CX1 1

Phan tich da nhom - MH Bat bien 10TR TRO LEN

Unstandardized estimates

HU HL2 HL3 HL4

CMIN 829.321; DF 677, .000

CMINDF 1.225

CFI .966 ; GFI .814 ; TLI .962

RMSEA .031

PHỤ LỤC 14: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO

Descriptive Statistics Descriptive Statistics

 

N

Minim um

Maxi mum

Mean

Std. Deviati

on

TN1

236

1.0

5.0

3.606

1.1305

TN2

236

1.0

5.0

3.619

1.1916

TN3

236

1.0

5.0

3.572

1.2165

TN4

236

1.0

5.0

3.606

1.1380

TN5

236

1.0

5.0

3.530

1.1086

 

236

    
 

N

Minim um

Maxi mum

Mean

Std. Deviati

on

NT1

236

1.0

5.0

3.644

.9181

NT2

236

1.0

5.0

3.568

.9848

NT3

236

1.0

5.0

3.653

1.0386

NT4

236

1.0

5.0

3.716

1.0021

NT5

236

1.0

5.0

3.784

1.0189

 

236

    
 

N

Minim um

Maxi mum

Mean

Std.

Deviati on

ND1

236

1.0

5.0

3.275

.9700

ND2

236

1.0

5.0

3.288

.9462

ND3

236

1.0

5.0

3.339

1.0697

ND4

236

1.0

5.0

3.343

1.0861

ND5

236

1.0

5.0

3.326

1.0677

ND6

236

1.0

5.0

3.343

1.0298

 

236

    

Descriptive Statistics

 

N

Minim um

Maximu m

Mean

Std. Deviati on

CX1

236

1.0

5.0

3.428

.9034

CX2

236

1.0

5.0

3.453

1.0158

CX3

236

1.0

5.0

3.559

1.0359

CX4

236

1.0

5.0

3.525

1.0249

 

236

    

Descriptive Statistics Descriptive Statistics

 

N

Minim um

Maxi mum

Mean

Std. Deviati on

HL1

236

2.0

5.0

3.623

.8133

HL2

236

1.0

5.0

3.708

.9011

HL3

236

1.0

5.0

3.636

.8719

HL4

236

1.0

5.0

3.742

.9254

 

236

    
 

N

Minimu m

Maximu m

Mean

Std. Deviati on

TT1

236

1.0

5.0

3.597

.8770

TT2

236

1.0

5.0

3.542

.9905

TT3

236

1.0

5.0

3.572

1.0185

TT4

236

1.0

5.0

3.555

1.0279

 

236

    

PHỤ LỤC 15: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU

 

Statistic

s

GEN

  

N

Valid

236

 

Missing

0

GEN

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Nam

135

57.2

57.2

57.2

 

Nu

101

42.8

42.8

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 
 

Statistic

s

AGE

  

N

Valid

236

 

Missing

0

AGE

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

<25

68

28.8

28.8

28.8

 

25-40

80

33.9

33.9

62.7

 

41-60

69

29.2

29.2

91.9

 

>60

19

8.1

8.1

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 
 

Statistic

s

EDU

  

N

Valid

236

 

Missing

0

EDU

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Đại học

80

33.9

33.9

33.9

 

Sau đại học

38

16.1

16.1

50.0

 

THPT

68

28.8

28.8

78.8

 

Trung cấp, Cao

đẳng

50

21.2

21.2

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 
 

Statistic

s

INCOME

N

Valid

236

 

Missing

0

INCOME

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

10000000 -

20000000 VND

41

17.4

17.4

17.4

 

< 5,000,000 VND

31

13.1

13.1

30.5

 

>=20,000,000 VND

47

19.9

19.9

50.4

 

5,000,000 -

<10,000,000 VND

117

49.6

49.6

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 
 

Statistic

s

NHGD

  

N

Valid

236

 

Missing

0

NHGD

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

BIDV

41

17.4

17.4

17.4

 

VIETINBANK

37

15.7

15.7

33.1

 

ACB

32

13.6

13.6

46.6

 

VIETCOMBANK

29

12.3

12.3

58.9

 

SACOMBANK

24

10.2

10.2

69.1

 

SCB

20

8.5

8.5

77.5

 

TECHCOMBANK

14

5.9

5.9

83.5

 

AGRIBANK

11

4.7

4.7

88.1

 

SHB

9

3.8

3.8

91.9

 

EXIMBANK

7

3.0

3.0

94.9

 

DONGABANK

4

1.7

1.7

96.6

 

TPBANK

3

1.3

1.3

97.9

 

KIENLONGBANK

2

.8

.8

98.7

 

MBBANK

1

.4

.4

99.2

 

MSBBANK

1

.4

.4

99.6

 

VIETABANK

1

.4

.4

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 
 

Statistic

s

LOAIHINH

  

N

Valid

236

 

Missing

0

Mode

 

2.00

Range

 

1.00

Minimum

 

1.00

Maximum

 

2.00

 

Statistic

s

TIM

  

N

Valid

236

 

Missing

0

LOAIHINH

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

TT

108

45.8

45.8

45.8

 

TK

128

54.2

54.2

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 

TIM

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Dưới 1 năm

82

34.7

34.7

34.7

 

1 đến 3 năm

110

46.6

46.6

81.4

 

Trên 3 năm

44

18.6

18.6

100.0

 

Total

236

100.0

100.0

 

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 08/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí