Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9


PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA CÁC THANG ĐO

6.1 Thang đo TNXHDN:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.935

5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TN1

14.326

17.634

.806

.923

TN2

14.314

17.050

.823

.920

TN3

14.360

16.589

.857

.914

TN4

14.326

17.336

.837

.917

TN5

14.403

17.790

.807

.923

6.2 Thang đo nhận dạng khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.913

6

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

ND1

16.640

20.197

.630

.915

ND2

16.627

19.843

.699

.906

ND3

16.576

17.973

.828

.887

ND4

16.572

18.033

.804

.891

ND5

16.589

18.167

.805

.891

ND6

16.572

18.671

.775

.895

6.3 Thang đo cảm xúc của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.888

4

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CX1

10.538

7.509

.718

.870

CX2

10.513

6.864

.749

.858

CX3

10.407

6.642

.780

.845

CX4

10.441

6.716

.774

.848

6.4 Thang đo niềm tin của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.895

5

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NT1

14.720

12.117

.690

.883

NT2

14.797

11.678

.702

.881

NT3

14.712

10.963

.775

.864

NT4

14.648

11.199

.771

.865

NT5

14.581

11.096

.772

.865

6.5 Thang đo sự hài lòng của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.819

4

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HL1

11.085

5.057

.625

.780

HL2

11.000

4.630

.661

.762

HL3

11.072

4.739

.660

.763

HL4

10.966

4.671

.619

.783

6.6 Thang đo lòng trung thành của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.877

4

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TT1

10.669

7.201

.694

.859

TT2

10.725

6.771

.676

.866

TT3

10.695

6.153

.800

.816

TT4

10.712

6.189

.780

.824

PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ

7.1 Kết quả kiểm định KMO

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.934

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

4588.670

 

df

378

 

Sig.

.000

Communalities

 

Initial

Extraction

TN1

.692

.694

TN2

.724

.737

TN3

.771

.806

TN4

.745

.775

TN5

.719

.724

ND1

.497

.440

ND2

.562

.546

ND3

.739

.777

ND4

.693

.722

ND5

.735

.736

ND6

.673

.687

CX1

.581

.616

CX2

.607

.644

CX3

.667

.710

CX4

.647

.736

NT1

.543

.542

NT2

.553

.555

NT3

.658

.697

NT4

.659

.698

NT5

.673

.706

HL1

.475

.516

HL2

.497

.572

HL3

.491

.580

HL4

.516

.539

TT1

.568

.570

TT2

.546

.538

TT3

.696

.843

TT4

.699

.704

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadingsa

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

1

11.642

41.580

41.580

11.316

40.415

40.415

7.556

2

2.873

10.260

51.840

2.540

9.070

49.485

6.550

3

1.773

6.330

58.171

1.427

5.097

54.582

8.872

4

1.537

5.488

63.659

1.164

4.158

58.740

6.982

5

1.424

5.087

68.745

1.094

3.907

62.647

6.342

6

1.157

4.133

72.879

.871

3.111

65.758

7.906

7

.683

2.441

75.319

    

8

.593

2.119

77.438

    

9

.543

1.940

79.378

    

10

.513

1.832

81.211

    

11

.481

1.720

82.930

    

12

.456

1.628

84.558

    

13

.414

1.480

86.038

    

14

.382

1.366

87.404

    

15

.364

1.300

88.704

    

16

.348

1.243

89.947

    

17

.332

1.186

91.133

    

18

.309

1.104

92.237

    

19

.292

1.045

93.281

    

20

.271

.967

94.249

    

21

.260

.927

95.176

    

22

.245

.874

96.050

    

23

.228

.815

96.864

    

24

.212

.755

97.620

    

25

.196

.701

98.321

    

26

.180

.645

98.966

    

27

.160

.572

99.538

    

28

.129

.462

100.000

    

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

7.2 Ma trận nhân tố đã xoay

Pattern Matrixa

 

Factor

1

2

3

4

5

6

ND3

.907

-.011

-.049

-.053

-.044

.091

ND5

.865

-.004

.081

.038

-.057

-.095

ND4

.859

-.050

-.002

-.008

-.007

.023

ND6

.780

.005

-.066

.135

.018

.021

ND2

.721

.013

.031

-.115

.072

.008

ND1

.637

.039

.054

.004

.033

-.076

NT5

-.007

.852

-.044

.109

-.031

-.058

NT3

-.055

.845

-.003

-.005

.040

-.016

NT4

.032

.826

-.062

-.050

.055

.052

NT2

.006

.742

.073

-.085

-.023

.021

NT1

.014

.718

.079

.034

-.078

-.023

TN3

-.040

-.011

.905

.022

.022

-.002

TN4

.014

-.013

.860

-.048

-.030

.089

TN2

.015

-.015

.822

.055

.056

-.043

TN5

.101

.095

.779

-.038

.011

-.046

TN1

.033

.001

.770

.035

-.024

.050

CX4

-.110

.036

.059

.874

-.064

.012

CX3

-.012

-.018

-.059

.816

.078

.053

CX2

.039

-.034

.056

.812

-.049

-.033

CX1

.089

.025

-.050

.714

.079

.000

HL3

-.012

-.042

.005

-.076

.793

.047

HL2

-.028

-.069

.017

.076

.789

-.079

HL4

.036

.170

-.112

-.008

.642

.080

HL1

.039

-.023

.148

.034

.620

-.038

TT3

-.039

-.062

-.052

-.033

-.010

1.025

TT4

-.013

.039

.093

.047

-.020

.742

TT1

.096

.049

.042

.097

-.047

.605

TT2

.007

.033

.101

-.008

.094

.587

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Factor Correlation Matrix

Factor

1

2

3

4

5

6

1

1.000

.305

.619

.435

.473

.535

2

.305

1.000

.515

.489

.452

.536

3

.619

.515

1.000

.558

.535

.660

4

.435

.489

.558

1.000

.509

.580

5

.473

.452

.535

.509

1.000

.539

6

.535

.536

.660

.580

.539

1.000

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH LẦN ĐẦU

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

71

413.912

335

.002

1.236

Saturated model

406

.000

0

  

Independence model

28

4796.163

378

.000

12.688

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.039

.892

.869

.736

Saturated model

.000

1.000

  

Independence model

.422

.180

.119

.167

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.914

.903

.982

.980

.982

Saturated model

1.000

 

1.000

 

1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

.886

.810

.870

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

1.000

.000

.000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

78.912

31.330

134.674

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

4418.163

4198.422

4645.185

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1.761

.336

.133

.573

Saturated model

.000

.000

.000

.000

Independence model

20.409

18.801

17.866

19.767

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.032

.020

.041

1.000

Independence model

.223

.217

.229

.000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

555.912

575.903

801.844

872.844

Saturated model

812.000

926.311

2218.316

2624.316

Independence model

4852.163

4860.047

4949.151

4977.151

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2.366

2.163

2.603

2.451

Saturated model

3.455

3.455

3.455

3.942

Independence model

20.648

19.712

21.614

20.681

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

215

227

Independence model

21

22

Minimization:

.025

  

Miscellaneous:

.572

  

Bootstrap:

.000

  

Total:

.597

  

Covariances: (Group number 1 - Default model)

   

M.I.

Par Change

e27

<-->

TRUNGTHANH

4.668

.040

e24

<-->

NIEMTIN

8.697

.078

e23

<-->

e28

5.576

-.061

e20

<-->

NHANDANG

4.721

-.047

e15

<-->

e19

4.210

-.052

e15

<-->

e16

6.612

.064

e14

<-->

e28

6.550

.063

e12

<-->

e13

10.978

.095

e11

<-->

CAMXUC

4.110

.048

e11

<-->

e20

8.401

.077

e10

<-->

e24

5.792

.068

e7

<-->

e16

6.207

.069

e7

<-->

e8

7.519

.083

e6

<-->

CAMXUC

6.101

.059

e5

<-->

e24

6.086

-.069

e5

<-->

e22

4.370

.056

e4

<-->

e14

5.854

-.062

e3

<-->

e27

10.245

.076

e3

<-->

e13

5.119

-.059

e2

<-->

e23

7.031

.077

e2

<-->

e5

5.732

-.063

e2

<-->

e3

4.787

.057

e1

<-->

e24

11.466

.117

e1

<-->

e18

6.686

.085

e1

<-->

e2

5.761

.080

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

ND1

<---

NHANDANG

1.000

    

ND2

<---

NHANDANG

1.084

.111

9.771

***

 

ND3

<---

NHANDANG

1.476

.130

11.336

***

 

ND4

<---

NHANDANG

1.460

.131

11.112

***

 

ND5

<---

NHANDANG

1.456

.130

11.236

***

 

ND6

<---

NHANDANG

1.343

.124

10.858

***

 

NT1

<---

NIEMTIN

1.000

    

NT2

<---

NIEMTIN

1.088

.100

10.932

***

 

NT3

<---

NIEMTIN

1.296

.105

12.360

***

 

NT4

<---

NIEMTIN

1.256

.101

12.416

***

 

NT5

<---

NIEMTIN

1.273

.103

12.376

***

 

TN1

<---

TNXHDN

1.000

    

TN2

<---

TNXHDN

1.074

.065

16.500

***

 

TN3

<---

TNXHDN

1.147

.064

17.798

***

 

TN4

<---

TNXHDN

1.050

.061

17.161

***

 

TN5

<---

TNXHDN

.989

.061

16.224

***

 

CX1

<---

CAMXUC

1.000

    

CX2

<---

CAMXUC

1.155

.089

12.948

***

 

CX3

<---

CAMXUC

1.241

.090

13.748

***

 

CX4

<---

CAMXUC

1.210

.089

13.525

***

 

HL1

<---

HAILONG

1.000

    

HL2

<---

HAILONG

1.114

.110

10.111

***

 

HL3

<---

HAILONG

1.073

.107

10.079

***

 

HL4

<---

HAILONG

1.119

.113

9.920

***

 

TT1

<---

TRUNGTHANH

1.000

    

TT2

<---

TRUNGTHANH

1.093

.095

11.489

***

 

TT3

<---

TRUNGTHANH

1.301

.096

13.522

***

 

TT4

<---

TRUNGTHANH

1.327

.097

13.677

***

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

ND1

<---

NHANDANG

.651

ND2

<---

NHANDANG

.724

ND3

<---

NHANDANG

.872

ND4

<---

NHANDANG

.849

ND5

<---

NHANDANG

.862

ND6

<---

NHANDANG

.824

NT1

<---

NIEMTIN

.727

NT2

<---

NIEMTIN

.737

NT3

<---

NIEMTIN

.833

NT4

<---

NIEMTIN

.837

NT5

<---

NIEMTIN

.834

TN1

<---

TNXHDN

.838

TN2

<---

TNXHDN

.854

TN3

<---

TNXHDN

.894

TN4

<---

TNXHDN

.875

TN5

<---

TNXHDN

.846

CX1

<---

CAMXUC

.781

CX2

<---

CAMXUC

.803

CX3

<---

CAMXUC

.846

CX4

<---

CAMXUC

.833

HL1

<---

HAILONG

.731

HL2

<---

HAILONG

.735

HL3

<---

HAILONG

.732

HL4

<---

HAILONG

.719

TT1

<---

TRUNGTHANH

.762

TT2

<---

TRUNGTHANH

.738

TT3

<---

TRUNGTHANH

.853

TT4

<---

TRUNGTHANH

.863

Covariances: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NHANDANG

<-->

NIEMTIN

.122

.033

3.663

***

 

NHANDANG

<-->

TNXHDN

.377

.059

6.449

***

 

NHANDANG

<-->

CAMXUC

.194

.039

5.007

***

 

NHANDANG

<-->

HAILONG

.182

.035

5.158

***

 

NHANDANG

<-->

TRUNGTHANH

.232

.040

5.772

***

 

NIEMTIN

<-->

TNXHDN

.327

.055

5.942

***

 

NIEMTIN

<-->

CAMXUC

.233

.042

5.574

***

 

NIEMTIN

<-->

HAILONG

.185

.036

5.135

***

 

NIEMTIN

<-->

TRUNGTHANH

.244

.041

5.922

***

 

TNXHDN

<-->

CAMXUC

.384

.059

6.480

***

 

TNXHDN

<-->

HAILONG

.324

.052

6.180

***

 

TNXHDN

<-->

TRUNGTHANH

.447

.062

7.253

***

 

CAMXUC

<-->

HAILONG

.227

.039

5.739

***

 

CAMXUC

<-->

TRUNGTHANH

.291

.045

6.486

***

 

HAILONG

<-->

TRUNGTHANH

.228

.038

5.928

***

 

Correlations: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

NHANDANG

<-->

NIEMTIN

.290

NHANDANG

<-->

TNXHDN

.633

NHANDANG

<-->

CAMXUC

.436

NHANDANG

<-->

HAILONG

.486

NHANDANG

<-->

TRUNGTHANH

.552

NIEMTIN

<-->

TNXHDN

.520

NIEMTIN

<-->

CAMXUC

.496

NIEMTIN

<-->

HAILONG

.469

NIEMTIN

<-->

TRUNGTHANH

.550

TNXHDN

<-->

CAMXUC

.577

TNXHDN

<-->

HAILONG

.578

TNXHDN

<-->

TRUNGTHANH

.709

CAMXUC

<-->

HAILONG

.542

CAMXUC

<-->

TRUNGTHANH

.619

HAILONG

<-->

TRUNGTHANH

.576

Variances: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NHANDANG

  

.398

.073

5.464

***

 

NIEMTIN

  

.443

.071

6.246

***

 

TNXHDN

  

.894

.114

7.836

***

 

CAMXUC

  

.496

.072

6.893

***

 

HAILONG

  

.352

.058

6.025

***

 

TRUNGTHANH

  

.445

.067

6.671

***

 

e1

  

.539

.053

10.237

***

 

e2

  

.425

.043

9.938

***

 

e3

  

.273

.033

8.194

***

 

e4

  

.327

.038

8.687

***

 

e5

  

.292

.035

8.436

***

 

e6

  

.338

.037

9.083

***

 

e7

  

.396

.041

9.576

***

 

e8

  

.441

.046

9.494

***

 

e9

  

.329

.040

8.252

***

 

e10

  

.300

.037

8.171

***

 

e11

  

.315

.038

8.230

***

 

e12

  

.378

.041

9.243

***

 

e13

  

.382

.042

9.007

***

 

e14

  

.297

.036

8.145

***

 

e15

  

.303

.035

8.627

***

 

e16

  

.348

.038

9.139

***

 

e17

  

.316

.036

8.888

***

 

e18

  

.365

.043

8.577

***

 

e19

  

.304

.040

7.687

***

 

e20

  

.320

.040

7.984

***

 

e21

  

.306

.036

8.426

***

 

e22

  

.372

.044

8.373

***

 

e23

  

.351

.042

8.413

***

 

e24

  

.412

.048

8.594

***

 

e25

  

.321

.035

9.238

***

 

e26

  

.445

.047

9.464

***

 

e27

  

.281

.037

7.679

***

 

e28

 

.269

.036

7.409

***

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

TT4

  

.745

TT3

  

.728

TT2

 

.544

TT1

  

.581

HL4

  

.517

HL3

  

.536

HL2

  

.540

HL1

  

.535

CX4

  

.695

CX3

  

.715

CX2

  

.644

CX1

  

.611

TN5

  

.715

TN4

  

.765

TN3

  

.798

TN2

  

.730

TN1

  

.703

NT5

  

.695

NT4

  

.700

NT3

  

.693

NT2

  

.543

NT1

  

.528

ND6

  

.680

ND5

  

.743

ND4

  

.722

ND3

  

.761

ND2

  

.524

ND1

 

.424

PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH SAU KHI NỐI CÁC SAI SỐ

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

76

379.045

330

.032

1.149

Saturated model

406

.000

0

  

Independence model

28

4796.163

378

.000

12.688

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.039

.901

.879

.733

Saturated model

.000

1.000

  

Independence model

.422

.180

.119

.167

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.921

.909

.989

.987

.989

Saturated model

1.000

 

1.000

 

1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

.873

.804

.863

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

1.000

.000

.000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

49.045

5.026

101.346

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

4418.163

4198.422

4645.185

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1.613

.209

.021

.431

Saturated model

.000

.000

.000

.000

Independence model

20.409

18.801

17.866

19.767

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.025

.008

.036

1.000

Independence model

.223

.217

.229

.000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

531.045

552.443

794.296

870.296

Saturated model

812.000

926.311

2218.316

2624.316

Independence model

4852.163

4860.047

4949.151

4977.151

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2.260

2.072

2.482

2.351

Saturated model

3.455

3.455

3.455

3.942

Independence model

20.648

19.712

21.614

20.681

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

232

244

Independence model

21

22

Minimization:

.019

Miscellaneous:

1.125

Bootstrap:

.000

Total:

1.144

Covariances: (Group number 1 - Default model)

M.I.

Par Change

e27

<-->

TRUNGTHANH

4.808

.041

e24

<-->

NIEMTIN

9.034

.077

e23

<-->

e28

5.611

-.062

e20

<-->

NHANDANG

4.796

-.047

e14

<-->

e28

6.102

.061

e11

<-->

CAMXUC

4.047

.048

e11

<-->

e20

8.611

.078

e10

<-->

e24

5.402

.066

e10

<-->

e20

4.181

-.053

e7

<-->

e16

6.591

.069

e6

<-->

CAMXUC

5.823

.057

e5

<-->

e24

7.229

-.074

e5

<-->

e22

4.124

.053

e4

<-->

e14

5.533

-.060

e3

<-->

e27

11.394

.079

e3

<-->

e13

5.874

-.060

e2

<-->

e26

4.207

.063

e2

<-->

e23

6.206

.071

e1

<-->

e24

11.807

.119

e1

<-->

e22

4.227

-.068

e1

<-->

e18

6.583

.084

e1

<-->

e2

4.498

.069

Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

ND1

<---

NHANDANG

1.000

    

ND2

<---

NHANDANG

1.089

.114

9.563

***

 

ND3

<---

NHANDANG

1.463

.131

11.174

***

 

ND4

<---

NHANDANG

1.461

.132

11.064

***

 

ND5

<---

NHANDANG

1.479

.131

11.277

***

 

ND6

<---

NHANDANG

1.352

.125

10.856

***

 

NT1

<---

NIEMTIN

1.000

    

NT2

<---

NIEMTIN

1.090

.094

11.632

***

 

NT3

<---

NIEMTIN

1.337

.113

11.832

***

 

NT4

<---

NIEMTIN

1.302

.109

11.925

***

 

NT5

<---

NIEMTIN

1.317

.111

11.875

***

 

TN1

<---

TNXHDN

1.000

    

TN2

<---

TNXHDN

1.077

.060

17.978

***

 

TN3

<---

TNXHDN

1.175

.069

17.135

***

 

TN4

<---

TNXHDN

1.060

.066

16.115

***

 

TN5

<---

TNXHDN

.994

.066

15.172

***

 

CX1

<---

CAMXUC

1.000

    

CX2

<---

CAMXUC

1.155

.089

12.954

***

 

CX3

<---

CAMXUC

1.240

.090

13.746

***

 

CX4

<---

CAMXUC

1.210

.089

13.530

***

 

HL1

<---

HAILONG

1.000

    

HL2

<---

HAILONG

1.113

.110

10.114

***

 

HL3

<---

HAILONG

1.073

.106

10.079

***

 

HL4

<---

HAILONG

1.119

.113

9.924

***

 

TT1

<---

TRUNGTHANH

1.000

    

TT2

<---

TRUNGTHANH

1.094

.095

11.483

***

 

TT3

<---

TRUNGTHANH

1.300

.096

13.506

***

 

TT4

<---

TRUNGTHANH

1.329

.097

13.678

***

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

   

Estimate

ND1

<---

NHANDANG

.650

ND2

<---

NHANDANG

.725

ND3

<---

NHANDANG

.862

ND4

<---

NHANDANG

.848

ND5

<---

NHANDANG

.873

ND6

<---

NHANDANG

.827

NT1

<---

NIEMTIN

.707

NT2

<---

NIEMTIN

.718

NT3

<---

NIEMTIN

.835

NT4

<---

NIEMTIN

.843

NT5

<---

NIEMTIN

.839

TN1

<---

TNXHDN

.825

TN2

<---

TNXHDN

.843

TN3

<---

TNXHDN

.901

TN4

<---

TNXHDN

.869

TN5

<---

TNXHDN

.837

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 08/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí