Kết Quả Kiểm Định Biến Kiểm SoátEstimate

MD4

<---

Muc_Do

,935

BM4

<---

Bao_Mat

,808

BM3

<---

Bao_Mat

,850

BM2

<---

Bao_Mat

,869

BM1

<---

Bao_Mat

,872

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 34

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua <-->

No_Luc

,337

,037

9,013

***

Hieu_Qua <-->

Xa_Hoi

,283

,037

7,653

***

Hieu_Qua <-->

Dieu_Kien

,267

,035

7,639

***

Hieu_Qua <-->

Tien_Loi

,278

,035

8,043

***

Hieu_Qua <-->

Bao_Mat

,269

,035

7,689

***

No_Luc <-->

Xa_Hoi

,252

,035

7,191

***

No_Luc <-->

Dieu_Kien

,278

,035

8,000

***

No_Luc <-->

Tien_Loi

,280

,034

8,252

***

No_Luc <-->

Bao_Mat

,263

,034

7,723

***

Xa_Hoi <-->

Dieu_Kien

,238

,035

6,768

***

Xa_Hoi <-->

Tien_Loi

,197

,033

5,906

***

Xa_Hoi <-->

Bao_Mat

,273

,037

7,446

***

Dieu_Kien <-->

Tien_Loi

,319

,037

8,671

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Dieu_Kien

<-->

Bao_Mat

,329

,038

8,614

***

Tien_Loi

<-->

Bao_Mat

,338

,037

9,033

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

Hieu_Qua <-->

No_Luc

,722

Hieu_Qua <-->

Xa_Hoi

,548

Hieu_Qua <-->

Dieu_Kien

,588

Hieu_Qua <-->

Tien_Loi

,600

Hieu_Qua <-->

Bao_Mat

,567

No_Luc <-->

Xa_Hoi

,486

No_Luc <-->

Dieu_Kien

,612

No_Luc <-->

Tien_Loi

,602

No_Luc <-->

Bao_Mat

,552

Xa_Hoi <-->

Dieu_Kien

,473

Xa_Hoi <-->

Tien_Loi

,383

Xa_Hoi <-->

Bao_Mat

,519

Dieu_Kien <-->

Tien_Loi

,707

Dieu_Kien <-->

Bao_Mat

,713

Tien_Loi <-->

Bao_Mat

,715

Mô hình lần thứ hai

Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Muc_Do

<---

Hieu_Qua

,546

,054

10,118

***

Muc_Do

<---

No_Luc

,124

,045

2,763

,006

Muc_Do

<---

Xa_Hoi

,166

,031

5,392

***

Muc_Do

<---

Tien_Loi

,222

,039

5,714

***

Muc_Do

<---

GiT_HQ

,319

,010

-32,719

***

Muc_Do

<---

GiT_NL

-,032

,009

3,652

***

Muc_Do

<---

GiT_XH

-,071

,010

7,465

***

Muc_Do

<---

GiT_BM

,214

,009

22,970

***

Muc_Do

<---

Tuoi_HQ

-,216

,009

-23,093

***

Muc_Do

<---

Tuoi_NL

,060

,009

-6,490

***

Muc_Do

<---

Tuoi_XH

-,084

,010

-8,723

***

Muc_Do

<---

Tuoi_DK

,177

,010

18,382

***

Muc_Do

<---

Tuoi_BM

,186

,009

19,841

***

Muc_Do

<---

KN_DK

,161

,010

16,855

***

Muc_Do

<---

KN_XH

,160

,010

-16,090

***

HQ5

<---

Hieu_Qua

1,000
HQ4

<---

Hieu_Qua

,949

,063

15,162

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

HQ3

<---

Hieu_Qua

1,010

,058

17,451

***

HQ2

<---

Hieu_Qua

,949

,061

15,491

***

HQ1

<---

Hieu_Qua

,865

,062

14,015

***

NL5

<---

No_Luc

1,000
NL4

<---

No_Luc

,987

,052

18,885

***

NL3

<---

No_Luc

1,034

,051

20,454

***

NL2

<---

No_Luc

1,042

,051

20,234

***

NL1

<---

No_Luc

,956

,052

18,217

***

XH5

<---

Xa_Hoi

1,000
XH4

<---

Xa_Hoi

,927

,054

17,322

***

XH3

<---

Xa_Hoi

1,021

,052

19,479

***

XH2

<---

Xa_Hoi

1,021

,048

21,299

***

XH1

<---

Xa_Hoi

,959

,050

19,133

***

TL4

<---

Tien_Loi

1,000
TL3

<---

Tien_Loi

1,033

,056

18,583

***

TL2

<---

Tien_Loi

1,053

,059

17,957

***

TL1

<---

Tien_Loi

1,053

,057

18,454

***

MD1

<---

Muc_Do

1,000
MD2

<---

Muc_Do

,954

,025

38,281

***

MD3

<---

Muc_Do

1,027

,026

39,912

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

MD4

<---

Muc_Do

,957

,024

40,633

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

Muc_Do

<---

Hieu_Qua

,291

Muc_Do

<---

No_Luc

,067

Muc_Do

<---

Xa_Hoi

,098

Muc_Do

<---

Tien_Loi

,117

Muc_Do

<---

GiT_HQ

-,493

Muc_Do

<---

GiT_NL

,049

Muc_Do

<---

GiT_XH

,101

Muc_Do

<---

GiT_BM

,327

Muc_Do

<---

Tuoi_HQ

-,329

Muc_Do

<---

Tuoi_NL

-,088

Muc_Do

<---

Tuoi_XH

-,119

Muc_Do

<---

Tuoi_DK

,257

Muc_Do

<---

Tuoi_BM

,278

Muc_Do

<---

KN_DK

,234

Muc_Do

<---

KN_XH

-,223

HQ5

<---

Hieu_Qua

,801

HQ4

<---

Hieu_Qua

,751Estimate

HQ3

<---

Hieu_Qua

,837

HQ2

<---

Hieu_Qua

,764

HQ1

<---

Hieu_Qua

,706

NL5

<---

No_Luc

,832

NL4

<---

No_Luc

,836

NL3

<---

No_Luc

,879

NL2

<---

No_Luc

,873

NL1

<---

No_Luc

,817

XH5

<---

Xa_Hoi

,859

XH4

<---

Xa_Hoi

,774

XH3

<---

Xa_Hoi

,832

XH2

<---

Xa_Hoi

,877

XH1

<---

Xa_Hoi

,823

TL4

<---

Tien_Loi

,832

TL3

<---

Tien_Loi

,846

TL2

<---

Tien_Loi

,826

TL1

<---

Tien_Loi

,841

MD1

<---

Muc_Do

,958

MD2

<---

Muc_Do

,937

MD3

<---

Muc_Do

,944Estimate

MD4 <--- Muc_Do

,947

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

,338

,037

9,030

***

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

,284

,037

7,661

***

Hieu_Qua

<-->

Tien_Loi

,275

,034

8,004

***

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

,253

,035

7,203

***

No_Luc

<-->

Tien_Loi

,277

,034

8,226

***

Xa_Hoi

<-->

Tien_Loi

,194

,033

5,887

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

,723

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

,549

Hieu_Qua

<-->

Tien_Loi

,599

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

,487

No_Luc

<-->

Tien_Loi

,603

NXa_Hoi

<-->

Tien_Loi

,382


PHỤ LỤC 15: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BIẾN KIỂM SOÁT


NHÓM KHÁCH HÀNG CHƯA SỬ DỤNG INTERNET BANKING

Group Statistics

Gioi Tinh


N


Mean


Std. Deviation

Std. Error Mean

YD Nam


Nu

206


348

3.5793


3.3898

.71296


.58451

.04967


.03133

Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Differenc e


Std. Error Differenc e

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

YD Equal variances assumed


14.549


.000


3.392


552


.001


.18944


.05584


.07975


.29914

Equal variances not assumed
3.226

366.3

21


.001


.18944


.05873


.07395


.30493

Group Statistics


Do Tuoi


N


Mean


Std. Deviation

Std. Error Mean

YD Duoi 30


Tu 30 tro len

353


201

3.3815


3.2987

.65125


.60029

.03466


.02234

Independent Samples Test


Levene's Test for

Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

Std. Error Differenc

95% Confidence Interval of the Difference

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *