Kiểm Định Sự Ảnh Hưởng Của Biến Điều Tiết Tới Mối Quan Hệ Của Mô Hình Cấu Trúc Mức Độ Sử DụngEstimate

XH2


.726

XH3

.658

XH4

.572

XH5

.710

NL1

.610

NL2

.695

NL3

.707

NL4

.661

NL5

.665

HQ1

.484

HQ2

.571

HQ3

.701

HQ4

.556

HQ5


.633

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 33

PHỤ LỤC 13: BOOTSTRAP MỨC ĐỘ SỬ DỤNG


(1.000 mẫu)

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

Muc_Do

<---

Hieu_Qua

.069

.002

.161

.002

.002

Muc_Do

<---

No_Luc

.071

.002

.218

-.004

.002

Muc_Do

<---

Xa_Hoi

.047

.001

.148

-.003

.001

Muc_Do

<---

Dieu_Kien

.052

.001

.223

.004

.002

Muc_Do

<---

Bao_Mat

.075

.002

.132

.001

.002

Muc_Do

<---

Tien_Loi

.075

.002

.283

-.002

.002

HQ5

<---

Hieu_Qua

.033

.001

.796

.000

.001

HQ4

<---

Hieu_Qua

.035

.001

.747

.001

.001

HQ3

<---

Hieu_Qua

.027

.001

.837

.000

.001

HQ2

<---

Hieu_Qua

.032

.001

.755

-.001

.001

HQ1

<---

Hieu_Qua

.045

.001

.698

.002

.001

NL5

<---

No_Luc

.033

.001

.816

.000

.001

NL4

<---

No_Luc

.033

.001

.813

.000

.001

NL3

<---

No_Luc

.030

.001

.843

.002

.001

NL2

<---

No_Luc

.033

.001

.835

.001

.001

NL1

<---

No_Luc

.038

.001

.781

.000

.001

XH5

<---

Xa_Hoi

.029

.001

.842

-.001

.001

XH4

<---

Xa_Hoi

.040

.001

.755

-.001

.001

XH3

<---

Xa_Hoi

.035

.001

.812

.001

.001

XH2

<---

Xa_Hoi

.030

.001

.852

.000

.001

XH1

<---

Xa_Hoi

.033

.001

.817

.000

.001

BM4

<---

Bao_Mat

.049

.001

.777

.000

.002

BM3

<---

Bao_Mat

.042

.001

.810

.002

.001

BM2

<---

Bao_Mat

.030

.001

.843

-.002

.001

BM1

<---

Bao_Mat

.037

.001

.831

.001

.001

TL4

<---

Tien_Loi

.048

.001

.795

.002

.002

TL3

<---

Tien_Loi

.045

.001

.826

.001

.001


Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

TL2

<---

Tien_Loi

.050

.001

.781

.000

.002

TL1

<---

Tien_Loi

.039

.001

.806

.002

.001

DK4

<---

Dieu_Kien

.042

.001

.751

.000

.001

DK3

<---

Dieu_Kien

.030

.001

.821

.001

.001

DK2

<---

Dieu_Kien

.040

.001

.787

.003

.001

DK1

<---

Dieu_Kien

.038

.001

.761

.001

.001

MD1

<---

Muc_Do

.021

.000

.839

.000

.001

MD2

<---

Muc_Do

.025

.001

.785

.002

.001

MD3

<---

Muc_Do

.022

.000

.815

.001

.001

MD4

<---

Muc_Do

.024

.001

.825

.001

.001

PHỤ LỤC 14: KIỂM ĐỊNH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐIỀU TIẾT TỚI MỐI QUAN HỆ CỦA MÔ HÌNH CẤU TRÚC MỨC ĐỘ SỬ DỤNG

Mô hình lần thứ nhất

Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Muc_Do

<---

Hieu_Qua

,507

,053

9,524

***

Muc_Do

<---

No_Luc

,112

,045

2,466

,014

Muc_Do

<---

Xa_Hoi

,143

,032

4,387

***

Muc_Do

<---

Dieu_Kien

,098

,051

1,907

,057

Muc_Do

<---

Bao_Mat

-,035

,048

-,729

,466

Muc_Do

<---

Tien_Loi

,228

,050

4,525

***

Muc_Do

<---

GiT_HQ

,294

,010

-30,055

***

Muc_Do

<---

GiT_NL

-,040

,009

4,496

***

Muc_Do

<---

GiT_XH

-,051

,009

5,423

***

Muc_Do

<---

GiT_BM

-,201

,009

21,567

***

Muc_Do

<---

Tuoi_HQ

-,185

,009

-19,972

***

Muc_Do

<---

Tuoi_NL

,037

,009

-4,052

***

Muc_Do

<---

Tuoi_XH

-,057

,010

-5,985

***

Muc_Do

<---

Tuoi_DK

,101

,009

10,702

***

Muc_Do

<---

Tuoi_BM

,180

,009

19,219

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Muc_Do

<---

KN_NL

-,007

,009

-,748

,455

Muc_Do

<---

KN_XH

,104

,010

-10,668

***

Muc_Do

<---

KN_DK

-,114

,009

12,168

***

HQ5

<---

Hieu_Qua

1,000
HQ4

<---

Hieu_Qua

,951

,063

15,120

***

HQ3

<---

Hieu_Qua

1,013

,058

17,408

***

HQ2

<---

Hieu_Qua

,949

,062

15,415

***

HQ1

<---

Hieu_Qua

,867

,062

13,985

***

NL5

<---

No_Luc

1,000
NL4

<---

No_Luc

,988

,053

18,812

***

NL3

<---

No_Luc

1,038

,051

20,483

***

NL2

<---

No_Luc

1,044

,052

20,198

***

NL1

<---

No_Luc

,957

,053

18,169

***

XH5

<---

Xa_Hoi

1,000
XH4

<---

Xa_Hoi

,927

,054

17,287

***

XH3

<---

Xa_Hoi

1,023

,052

19,514

***

XH2

<---

Xa_Hoi

1,023

,048

21,337

***

XH1

<---

Xa_Hoi

,958

,050

19,079

***

DK4

<---

Dieu_Kien

1,000
DK3

<---

Dieu_Kien

1,025

,066

15,614

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DK2

<---

Dieu_Kien

1,017

,065

15,699

***

DK1

<---

Dieu_Kien

1,020

,069

14,760

***

TL4

<---

Tien_Loi

1,000
TL3

<---

Tien_Loi

1,013

,054

18,859

***

TL2

<---

Tien_Loi

1,042

,057

18,449

***

TL1

<---

Tien_Loi

1,037

,055

18,842

***

MD1

<---

Muc_Do

1,000
MD2

<---

Muc_Do

,956

,028

34,077

***

MD3

<---

Muc_Do

1,030

,029

35,574

***

MD4

<---

Muc_Do

,957

,027

36,013

***

BM4

<---

Bao_Mat

1,000
BM3

<---

Bao_Mat

1,030

,056

18,257

***

BM2

<---

Bao_Mat

1,083

,057

18,829

***

BM1

<---

Bao_Mat

1,028

,054

18,918

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

Muc_Do

<---

Hieu_Qua

,303

Muc_Do

<---

No_Luc

,067

Muc_Do

<---

Xa_Hoi

,094

Muc_Do

<---

Dieu_Kien

,057Estimate

Muc_Do

<---

Bao_Mat

-,021

Muc_Do

<---

Tien_Loi

,136

Muc_Do

<---

GiT_HQ

-,510

Muc_Do

<---

GiT_NL

,068

Muc_Do

<---

GiT_XH

,082

Muc_Do

<---

GiT_BM

,344

Muc_Do

<---

Tuoi_HQ

-,316

Muc_Do

<---

Tuoi_NL

-,061

Muc_Do

<---

Tuoi_XH

-,091

Muc_Do

<---

Tuoi_DK

,163

Muc_Do

<---

Tuoi_BM

,303

Muc_Do

<---

KN_NL

-,011

Muc_Do

<---

KN_XH

-,163

Muc_Do

<---

KN_DK

,187

HQ5

<---

Hieu_Qua

,800

HQ4

<---

Hieu_Qua

,752

HQ3

<---

Hieu_Qua

,838

HQ2

<---

Hieu_Qua

,763

HQ1

<---

Hieu_Qua

,706

NL5

<---

No_Luc

,830Estimate

NL4

<---

No_Luc

,835

NL3

<---

No_Luc

,881

NL2

<---

No_Luc

,873

NL1

<---

No_Luc

,816

XH5

<---

Xa_Hoi

,858

XH4

<---

Xa_Hoi

,773

XH3

<---

Xa_Hoi

,833

XH2

<---

Xa_Hoi

,878

XH1

<---

Xa_Hoi

,822

DK4

<---

Dieu_Kien

,759

DK3

<---

Dieu_Kien

,828

DK2

<---

Dieu_Kien

,832

DK1

<---

Dieu_Kien

,786

TL4

<---

Tien_Loi

,841

TL3

<---

Tien_Loi

,839

TL2

<---

Tien_Loi

,827

TL1

<---

Tien_Loi

,838

MD1

<---

Muc_Do

,948

MD2

<---

Muc_Do

,923

MD3

<---

Muc_Do

,932

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *