Kiểm Định Ảnh Hưởng Của Điều Tiết Trong Mô Hình Cấu Trúc Sem Ý Định Sử Dụng


Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

TL1

<---

Tien_Loi

.029

.001

.823

-.001

.001

YD1

<---

Y_Dinh

.019

.000

.798

.000

.001

YD2

<---

Y_Dinh

.017

.000

.808

.001

.001

YD3

<---

Y_Dinh

.021

.000

.803

.000

.001

DK4

<---

Dieu_Kien

.030

.001

.766

.000

.001

DK3

<---

Dieu_Kien

.035

.001

.788

-.002

.001

DK2

<---

Dieu_Kien

.023

.001

.857

-.001

.001

DK1

<---

Dieu_Kien

.021

.000

.840

-.001

.001

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 31

PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU TIẾT TRONG MÔ HÌNH CẤU TRÚC SEM Ý ĐỊNH SỬ DỤNG

Mô hình đầu ý định sử dụng Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Y_Dinh

<---

Hieu_Qua

,102

,025

4,123

***

Y_Dinh

<---

No_Luc

,168

,026

6,541

***

Y_Dinh

<---

Xa_Hoi

,151

,022

6,974

***

Y_Dinh

<---

Bao_Mat

,214

,025

8,622

***

Y_Dinh

<---

Dieu_Kien

,158

,025

6,397

***

Y_Dinh

<---

Tien_loi

,201

,023

8,798

***

Y_Dinh

<---

GiT_HQ

,014

,007

-1,995

,046

Y_Dinh

<---

GiT_NL

-,017

,007

2,308

,021

Y_Dinh

<---

GiT_XH

-,022

,008

-2,855

,004

Y_Dinh

<---

GiT_BM

-,001

,007

-,189

,850

Y_Dinh

<---

Tuoi_HQ

-,025

,007

3,398

***

Y_Dinh

<---

Tuoi_NL

,021

,007

-2,883

,004

Y_Dinh

<---

Tuoi_DK

,014

,007

1,949

,051

Y_Dinh

<---

Tuoi_XH

-,009

,007

-1,300

,194

Y_Dinh

<---

Tuoi_BM

-,003

,007

-,439

,661

Y_Dinh

<---

KN_DK

-,002

,008

,273

,785

Y_Dinh

<---

KN_XH

,013

,008

-1,519

,129

Y_Dinh

<---

KN_NL

-,013

,008

1,727

,084

HQ5

<---

Hieu_Qua

1,000
HQ4

<---

Hieu_Qua

1,004

,048

20,864

***

HQ3

<---

Hieu_Qua

1,030

,045

23,039

***

HQ2

<---

Hieu_Qua

,909

,047

19,525

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

HQ1

<---

Hieu_Qua

,966

,048

20,072

***

NL5

<---

No_Luc

1,000
NL4

<---

No_Luc

,972

,052

18,704

***

NL3

<---

No_Luc

1,020

,054

18,975

***

NL2

<---

No_Luc

,997

,052

19,331

***

NL1

<---

No_Luc

1,022

,052

19,821

***

XH5

<---

Xa_Hoi

1,000
XH4

<---

Xa_Hoi

,967

,040

23,996

***

XH3

<---

Xa_Hoi

,895

,037

24,317

***

XH2

<---

Xa_Hoi

,960

,037

25,803

***

XH1

<---

Xa_Hoi

,940

,037

25,064

***

DK4

<---

Dieu_Kien

1,000
DK3

<---

Dieu_Kien

,955

,050

19,010

***

DK2

<---

Dieu_Kien

1,001

,048

20,822

***

DK1

<---

Dieu_Kien

1,056

,052

20,393

***

BM4

<---

Bao_Mat

1,000
BM3

<---

Bao_Mat

,954

,052

18,461

***

BM2

<---

Bao_Mat

1,066

,052

20,524

***

BM1

<---

Bao_Mat

1,056

,052

20,276

***

TL4

<---

Tien_loi

1,000
TL3

<---

Tien_loi

,879

,040

21,857

***

TL2

<---

Tien_loi

,920

,038

24,363

***

TL1

<---

Tien_loi

,952

,040

24,017

***

YD1

<---

Y_Dinh

1,000
YD2

<---

Y_Dinh

1,043

,048

21,639

***

YD3

<---

Y_Dinh

1,046

,049

21,505

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

Y_Dinh

<---

Hieu_Qua

,138

Y_Dinh

<---

No_Luc

,213

Y_Dinh

<---

Xa_Hoi

,225

Y_Dinh

<---

Bao_Mat

,271

Y_Dinh

<---

Dieu_Kien

,199

Y_Dinh

<---

Tien_loi

,291

Y_Dinh

<---

GiT_HQ

-,045

Y_Dinh

<---

GiT_NL

,052

Y_Dinh

<---

GiT_XH

-,064

Y_Dinh

<---

GiT_BM

-,004

Y_Dinh

<---

Tuoi_HQ

,076

Y_Dinh

<---

Tuoi_NL

-,064

Y_Dinh

<---

Tuoi_DK

,044

Y_Dinh

<---

Tuoi_XH

-,029

Y_Dinh

<---

Tuoi_BM

-,010

Y_Dinh

<---

KN_DK

,006

Y_Dinh

<---

KN_XH

-,034

Y_Dinh

<---

KN_NL

,039

HQ5

<---

Hieu_Qua

,821

HQ4

<---

Hieu_Qua

,789

HQ3

<---

Hieu_Qua

,849

HQ2

<---

Hieu_Qua

,751

HQ1

<---

Hieu_Qua

,767

NL5

<---

No_Luc

,764

NL4

<---

No_Luc

,778

NL3

<---

No_Luc

,788

NL2

<---

No_Luc

,802

NL1

<---

No_Luc

,820Estimate

XH5

<---

Xa_Hoi

,880

XH4

<---

Xa_Hoi

,802

XH3

<---

Xa_Hoi

,808

XH2

<---

Xa_Hoi

,836

XH1

<---

Xa_Hoi

,822

DK4

<---

Dieu_Kien

,766

DK3

<---

Dieu_Kien

,790

DK2

<---

Dieu_Kien

,859

DK1

<---

Dieu_Kien

,842

BM4

<---

Bao_Mat

,783

BM3

<---

Bao_Mat

,760

BM2

<---

Bao_Mat

,835

BM1

<---

Bao_Mat

,826

TL4

<---

Tien_loi

,871

TL3

<---

Tien_loi

,776

TL2

<---

Tien_loi

,831

TL1

<---

Tien_loi

,824

YD1

<---

Y_Dinh

,800

YD2

<---

Y_Dinh

,810

YD3

<---

Y_Dinh

,807


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

,301

,033

9,180

***

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

,361

,037

9,703

***

Hieu_Qua

<-->

Dieu_Kien

,164

,029

5,700

***

Hieu_Qua

<-->

Bao_Mat

,194

,030

6,550

***

Hieu_Qua

<-->

Tien_loi

,294

,035

8,453

***

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

,310

,035

8,915

***

No_Luc

<-->

Dieu_Kien

,192

,028

6,792

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

No_Luc <-->

Bao_Mat

,177

,028

6,320

***

No_Luc <-->

Tien_loi

,222

,032

6,975

***

Xa_Hoi <-->

Dieu_Kien

,254

,033

7,659

***

Xa_Hoi <-->

Bao_Mat

,233

,033

7,104

***

Xa_Hoi <-->

Tien_loi

,273

,037

7,447

***

Dieu_Kien <-->

Bao_Mat

,215

,029

7,374

***

Dieu_Kien <-->

Tien_loi

,287

,034

8,546

***

Bao_Mat <-->

Tien_loi

,281

,034

8,392

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

Hieu_Qua <-->

No_Luc

,529

Hieu_Qua <-->

Xa_Hoi

,536

Hieu_Qua <-->

Dieu_Kien

,289

Hieu_Qua <-->

Bao_Mat

,341

Hieu_Qua <-->

Tien_loi

,452

No_Luc <-->

Xa_Hoi

,492

No_Luc <-->

Dieu_Kien

,361

No_Luc <-->

Bao_Mat

,331

No_Luc <-->

Tien_loi

,363

Xa_Hoi <-->

Dieu_Kien

,403

Xa_Hoi <-->

Bao_Mat

,368

Xa_Hoi <-->

Tien_loi

,377

Dieu_Kien <-->

Bao_Mat

,402

Dieu_Kien <-->

Tien_loi

,470

Bao_Mat <-->

Tien_loi

,459

Mô hình lần 2


Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Y_Dinh

<---

Hieu_Qua

,105

,025

4,211

***

Y_Dinh

<---

No_Luc

,172

,026

6,655

***

Y_Dinh

<---

Xa_Hoi

,142

,022

6,615

***

Y_Dinh

<---

Bao_Mat

,212

,025

8,550

***

Y_Dinh

<---

Dieu_Kien

,165

,025

6,670

***

Y_Dinh

<---

Tien_loi

,201

,023

8,802

***

Y_Dinh

<---

GiT_HQ

,017

,007

-2,350

,019

Y_Dinh

<---

GiT_NL

-,020

,007

2,666

,008

Y_Dinh

<---

GiT_XH

-,023

,008

-3,000

,003

Y_Dinh

<---

Tuoi_HQ

-,026

,007

3,608

***

Y_Dinh

<---

Tuoi_NL

,023

,007

-3,037

,002

HQ5

<---

Hieu_Qua

1,000
HQ4

<---

Hieu_Qua

1,004

,048

20,863

***

HQ3

<---

Hieu_Qua

1,030

,045

23,039

***

HQ2

<---

Hieu_Qua

,909

,047

19,525

***

HQ1

<---

Hieu_Qua

,966

,048

20,074

***

NL5

<---

No_Luc

1,000
NL4

<---

No_Luc

,972

,052

18,707

***

NL3

<---

No_Luc

1,020

,054

18,980

***

NL2

<---

No_Luc

,997

,052

19,335

***

NL1

<---

No_Luc

1,022

,052

19,825

***

XH5

<---

Xa_Hoi

1,000
XH4

<---

Xa_Hoi

,967

,040

23,994

***

XH3

<---

Xa_Hoi

,895

,037

24,317

***

XH2

<---

Xa_Hoi

,960

,037

25,797

***

XH1

<---

Xa_Hoi

,939

,037

25,064

***

DK4

<---

Dieu_Kien

1,000


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DK3

<---

Dieu_Kien

,955

,050

19,017

***

DK2

<---

Dieu_Kien

1,001

,048

20,828

***

DK1

<---

Dieu_Kien

1,056

,052

20,399

***

BM4

<---

Bao_Mat

1,000
BM3

<---

Bao_Mat

,954

,052

18,453

***

BM2

<---

Bao_Mat

1,066

,052

20,522

***

BM1

<---

Bao_Mat

1,056

,052

20,275

***

TL4

<---

Tien_loi

1,000
TL3

<---

Tien_loi

,879

,040

21,855

***

TL2

<---

Tien_loi

,920

,038

24,368

***

TL1

<---

Tien_loi

,952

,040

24,017

***

YD1

<---

Y_Dinh

1,000
YD2

<---

Y_Dinh

1,043

,048

21,639

***

YD3

<---

Y_Dinh

1,046

,049

21,497

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

Y_Dinh

<---

Hieu_Qua

,141

Y_Dinh

<---

No_Luc

,217

Y_Dinh

<---

Xa_Hoi

,213

Y_Dinh

<---

Bao_Mat

,269

Y_Dinh

<---

Dieu_Kien

,208

Y_Dinh

<---

Tien_loi

,291

Y_Dinh

<---

GiT_HQ

-,053

Y_Dinh

<---

GiT_NL

,060

Y_Dinh

<---

GiT_XH

-,067

Y_Dinh

<---

Tuoi_HQ

,081

Y_Dinh

<---

Tuoi_NL

-,068

HQ5

<---

Hieu_Qua

,821

HQ4

<---

Hieu_Qua

,789

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *