Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 15

Câu 2. Đánh giá của thầy/cô về mức độ đạt được của các nội dung giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Nội dung giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Tốt

Trung bình

Yếu

1

Cung cấp cho HS hệ thống tri thức về

khái niệm môi trường, giáo dục môi trường
2

Cung cấp cho HS tri thức về ô nhiễm

MT và một số biện pháp bảo vệ môi trường

3

Hệ thống thái độ tích cực, kỹ năng và hành vi chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, trân trọng thiên

nhiên; tham gia bảo vệ môi trường sống cho thực vật, động vật và con người

4

Cung cấp cho HS hệ thống tri thức về tài nguyên thiên nhiên, tình hình sử

dụng các loại tài nguyên và hậu quả đối với môi trường
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 133 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 15

Câu 3. Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện của các phương pháp giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Phương pháp giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Thường

xuyên

Đôi khi

Không

thực hiện

1

Phương pháp xử lý tình huống
2

Phương pháp thuyết trình
3

Dạy học hợp tác theo nhóm
4

Dạy học giải quyết vấn đề
5

Phương pháp sử dụng bài tập
6

Dạy học dự án
7

Phương pháp thực địa
8

Phương pháp thí nghiệm

Câu 4. Đánh giá của thầy/cô về mức độ hiệu quả của các hình thức giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Hình thức giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Hiệu quả

Ít hiệu quả

Không

hiệu quả

1

Các dạng bài có nội dung tích

hợp GDMT
2

Tích hợp trong nội bộ môn học
3

Tích hợp đa môn
4

Tích hợp liên môn
5

Tích hợp xuyên môn
6

Lồng ghép
Câu 5. Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Kiểm tra, đánh giá

Mức độ thực hiện

Rất thường

xuyên

Đôi khi

Không

thực hiện

1

Đánh giá nhận thức của học

sinh về môi trường, các vấn đề ô nhiễm môi trường
2

Đánh giá thái độ của học sinh

trước các vấn đề về môi trường, các vấn đề ô nhiễm môi trường
3

Đánh giá về kỹ năng hành vi của học sinh các vấn đề về môi trường, các vấn đề ô nhiễm

môi trường
4

Tổ trưởng, Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện giờ dạy GDMT theo kế hoạch

đã đề ra
Câu 6. Đánh giá của thầy/cô về mức độ phối hợp của các lực lượng giáo dục thực hiện giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Các nguồn lực tham gia GDMT

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Đôi khi

Không

thực hiện

1

Vai trò của nhà trường
2

GV chủ nhiệm lớp
3

GV bộ môn
4

Vai trò của Hội cha mẹ HS, các lực

lượng xã hội
5

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
6

Giáo dục gia đình
Câu 7. Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện của công tác lập kế hoạch giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Lập kế hoạch

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Đôi khi

Không thực hiện

1

Lập kế hoạch GDMT chung cho cả

năm học

2

Kế hoạch rút kinh nghiệm về việc thực hiện hoạt động giáo dục môi trường cho HS, đánh giá kết quả đạt

được, những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của hạn chế

3

Hiệu trưởng thực hiện phân cấp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động GDMT với các cấp độ: Cấp độ

Khối, Lớp

4

Hiệu trưởng chỉ đạo GV lập kế

hoạch GDMT qua môn học chiếm ưu thế
5

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nội dung,

phương pháp và hình thức GDMT

6

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị dạy học để thực hiện hoạt động GDMT

7

Kế hoạch huy động các lực lượng sau để thực hiện giáo dục môi

trường cho học sinh
Câu 8. Đánh giá của thầy/cô về mức độ đạt được của công tác tổ chức giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?

TT

Tổ chức thực hiện

Mức độ thực hiện

Tốt/khá

Trung bình

Yếu/kém


1

Thành lập Ban chỉ đạo GDMT, quy định chức năng, nhiệm vụ

của từng thành viên trong Ban chỉ đạo
2

Chỉ đạo Tổ chuyên môn tổ

chức thực hiện

3

Tổ chuyên môn họp nhóm định kỳ có sự thống nhất trong mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy

học từng bài

4

Chuẩn bị cơ vật chất, thiết bị dạy học, tài chính, xây dựng môi trường dạy học để phục vụ cho

hoạt động GDMT

5

Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm về giảng dạy tích hợp

GDMT với những tổ chuyên môn đã tổ chức thành công.
6

Tổ chức các buổi tập huấn, bồi

dưỡng chuyên đề về GDMT

7

Khuyến khích GV tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ về GDMT.
Câu 9. Đánh giá của thầy/cô về mức độ đạt được của công tác chỉ đạo thực hiện giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?

TT

Chỉ đạo thực hiện

Mức độ thực hiện

Tốt/khá

Trung bình

Yếu/kém


1

Hiệu trưởng chỉ đạo Tổ chuyên môn thực hiện tốt các nội dung tích hợp GDMT đã được xác

định trong chương trình

2

Hiệu trưởng chỉ đạo Tổ chuyên môn tổ chức dự giờ, thao giảng

về GDMT

3

Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn đánh giá kết quả giảng dạy

GDMT theo hướng tích hợp

4

Hiệu trưởng cần có cơ chế kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh nội dung chương trình và các hình thức tổ chức

GDMT cho phù hợp

5

Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên về GDMT, chỉ đạo GV tự bồi

dưỡng

6

Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ

chức giáo dục môi trường

7

Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phối hợp với các lực lượng trong và ngoài trường để tổ

chức có hiệu quả hoạt động GDMT cho học sinh
8

Chỉ đạo tăng cường cơ sở vật

chất phục vụ cho hoạt động GDMT cho học sinh THPT
Câu 10. Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Kiểm tra, đánh giá

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Đôi khi

Không

thực hiện

1

Hiệu trưởng chỉ đạo thiết lập tiêu

chí kiểm tra, đánh giá
2

Giám sát việc thực hiện dạy học

GDMT của GV

3

Tổ chuyên môn, BGH tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học tích hợp của GV để tránh

việc thực hiện mang tính hình thức

4

CBQL lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất quá trình thực hiện GDGMT

của GV

5

HT chỉ đạo GV tự đánh giá về công tác GDMT qua các nội dung: hiệu quả giáo dục, tự học của bản thân, những

đề xuất với tổ, với nhà trường…

6

Chỉ đạo tổ chuyên môn tổng kết đánh giá GDMT, giải quyết những vẫn đề phát sinh, vạch ra phương

hướng GDMT cho năm học tới

7

Các GV chủ động, tự giác tham gia các hoạt động kiểm tra, đánh giá

theo kế hoạch

8

CBQL kiểm tra mức độ phối hợp giữa các cá nhân và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

để tổ chức thực hiện GDMT
Câu 11. Đánh giá của thầy/cô về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan đến hoạt động giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Các yếu tố

Mức độ thực hiện

Ảnh hưởng

Ít ảnh

hưởng

Không ảnh

hưởng

1

Nhận thức và năng lực của đội

ngũ CBQL
2

CBQL tham mưu với cấp ủy

Đảng, chính quyền địa phương

3

CBQL tổ chức phối hợp với gia đình HS và Ban đại diện cha mẹ HS, các lực lượng giáo dục khác
Câu 12. Đánh giá của thầy/cô về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan quan đến hoạt động giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Các yếu tố

Mức độ thực hiện

Ảnh hưởng

Ít ảnh

hưởng

Không ảnh

hưởng

1

Năng lực thực hiện GDMT

của GV

2

Sự quan tâm của chính quyền địa phương đến hoạt động

GDMT

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động

GDMT của nhà trường

4

Thuận lợi, khó khăn về điều

kiện kinh tế, xã hội của địa phương
5

Tính tích cực học tập của học

sinh
6

Chương trình và kế hoạch dạy

học môn học
Xem tất cả 133 trang.

Ngày đăng: 25/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí