Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 16

PHỤ LỤC 2

(Phiếu đánh giá dành cho HS)

Các em học sinh thân mến ! Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu X vào ô .

Câu 1. Đánh giá của em về tầm quan trọng của các mục tiêu giáo dục môi trường cho HS THPT?


TT


Mục tiêu GDMT

Mức độ quan trọng

Quan trọng

Bình

thường

Không

quan trọng


1

Hình thành ở HS sự quan tâm và khả năng nhận biết về môi trường và các vấn đề liên quan

đến môi trường

2

HS được trang bị ý thức, trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của trái đất, một khả năng đánh giá vẻ đẹp của thiên nhiên và một nhân cách được khắc sâu nền tảng đạo lý về

môi trường

3

Hình thành ở HS những hiểu biết cơ bản về môi trường và tinh thần trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề môi

trường
4

Hình thành HS kỹ năng giải

quyết các vấn đề môi trường

5

Có năng lực đánh giá để nhận

ra, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề môi trường
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 133 trang: Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 16

Câu 2. Đánh giá của em về mức độ đạt được của các nội dung giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Nội dung giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Tốt

Trung bình

Yếu

1

Cung cấp cho HS hệ thống tri thức về

khái niệm môi trường, giáo dục môi trường
2

Cung cấp cho HS tri thức về ô nhiễm

MT và một số biện pháp bảo vệ môi trường

3

Hệ thống thái độ tích cực, kỹ năng và hành vi chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, trân trọng thiên

nhiên; tham gia bảo vệ môi trường sống cho thực vật, động vật và con người

4

Cung cấp cho HS hệ thống tri thức về tài nguyên thiên nhiên, tình hình sử dụng

các loại tài nguyên và hậu quả đối với môi trường
Câu 3. Đánh giá của em về mức độ thực hiện của các phương pháp giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Phương pháp giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Thường

xuyên

Đôi khi

Không

thực hiện

1

Phương pháp xử lý tình huống
2

Phương pháp thuyết trình
3

Dạy học hợp tác theo nhóm
4

Dạy học giải quyết vấn đề
5

Phương pháp sử dụng bài tập
6

Dạy học dự án
7

Phương pháp thực địa
8

Phương pháp thí nghiệm
Câu 4. Đánh giá của em về mức độ hiệu quả của các hình thức giáo dục môi trường cho HS THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Hình thức giáo dục môi trường

Mức độ đạt được

Hiệu quả

Ít hiệu quả

Không

hiệu quả

1

Các dạng bài có nội dung tích hợp

GDMT
2

Tích hợp trong nội bộ môn học
3

Tích hợp đa môn
4

Tích hợp liên môn
5

Tích hợp xuyên môn
6

Lồng ghép
PHỤ LỤC 3

(Dành cho chuyên gia, cán bộ quản lí và giáo viên trường THPT)

Để ứng dụng các biện pháp vào quản lý hoạt động GDMT cho HS các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có hiệu quả, xin thầy (cô) vui lòng đánh giá về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào các cột tương ứng.

Câu 1. Thầy/cô đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho HS các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Các biện pháp

Mức độ cần thiết

Cần thiết

Ít cần thiết

Không

cần thiết


1

Nâng cao hiệu quả quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường THPT thị

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2

Chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục môi trường và đổi mới phương pháp giáo dục môi

trường cho học sinh

3

Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ

hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh

4

Chỉ đạo phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục môi trường cho

học sinh
Câu 2. Thầy/cô đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho HS các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên?


TT


Các biện pháp

Mức độ khả thi

Khả thi

Ít khả thi

Không

khả thi


1

Nâng cao hiệu quả quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường THPT thị

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2

Chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục môi trường và đổi mới phương pháp giáo dục môi

trường cho học sinh

3

Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục môi trường

cho học sinh

4

Chỉ đạo phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo

dục môi trường cho học sinh
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *