Sự Tin Tưởng Cảm Nhận (Tt) Case Processing Summary

RR4 150 0 3.75 4.00 4 .843 RR5 150 0 3.59 4.00 4 .828 TL1 150 0 2.51 2.00 2 1.104 TL2 150 0 2.94 3.00 3 1.063 TL3 150 0 3.41 4.00 4 .991 TL4 150 0 3.20 3.00 3 .912 WT1 150 0 3.55 4.00 4 .916 WT2 150 0 3.67 4.00 4 .880 WT3 150 0 3.75 4.00 4 .926 WT4 150 0 3.51 4.00 4 .932 WT5 150 0 4.31 4.00 4 .787 ...

Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa

 Nhận xét: TD4 nh h cảm thấy yên t m khi sử ng Internet anking 10.72 4.901 0.495 0.704 Quyết định sử dụng: Cron ach’s Alpha = 0,655 QD1 Trung th nh với ch v I của Agribank 6.79 1.310 0.409 0.631 QD2 Mạnh ạn đ ngh người khác sử ng 6.75 1.180 0.479 0.540 QD3 ...

Thống Kê Mô Tả Các Biến Và Mô Tả Mẫu Nghiên Cứu

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN VÀ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 4.1.1 ặc điểm mẫu quan sát Biểu đồ 4.1: Biểu đồ mô tả giới tính và độ tuổi Trong 150 bảng hỏi được khảo sát với 150 khách hàng, có 84 khách ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Explore Factor Analysis (Efa)

Dữ liệu sơ cấp: là các thông tin mà tác giả khảo sát được từ các cán bộ nhân viên tại gri ank cùng các khách h ng đang giao ch và sử d ng d ch v Internet Banking tại gri ank chi nhánh ng Nai được tổng hợp lại r i sau đó được đưa v o SPSS ...

Kết Quả Huy Động Vốn Giai Đoạn 2015-2017 Vt: Tỷ Vnd

Hoạt động huy động vốn: Huy động vốn lu n l cuộc cạnh tranh gay gắt nhất giữa các tổ chức t n ng v huy động vốn sẽ quyết đ nh đến quy m tăng trưởng t n ng đ ng thời huy động vốn c n tạo ngu n để kinh oanh những sản ph m ch v khác. ...

Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Quá Trình Ra Quyết Ịnh

Tiết kiệm chi ph m c n cải thiện chất lượng ch v v tăng sự h i l ng của khách h ng.  Đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm Ng y nay ch v ng n h ng đang vươn tới từng người n đó l ch v ng n h ng tiêu ùng v án lẻ với sự trợ giúp của NTT cho phép ...

Cơ Sở Lý Thuyết Về Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Ền Quyết

Dimitriads và Kyrezis (2010) o lường ý đ nh sử d ng như một yếu tố khác biệt sau đó kiểm tra vai trò của nó trong việc xây dựng ý đ nh sử d ng Internet Banking ở ức Ý đ nh sử d ng, sự hữu ích cảm nhận, sự dễ sử d ng cảm nhận, sự bảo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số