Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đồng Nai - 2

2.5.2 Đặc điểm của mô hình TAM 22

2.6 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 23

2.6.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 24

2.6.2 Cơ sở lý thuyết về mối liên hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập 26

2.7 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK 28

2.7.1 Tổng quan về Agribank chi nhánh Đồng Nai 28

2.7.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2017 29

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 35

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 36

3.1.1 Quy trình nghiên cứu 36

3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 37

3.1.3 Nghiên cứu định tính 37

3.1.4 Nghiên cứu định lượng 38

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40

3.2.1 Phân tích mô tả 40

3.2.2 Phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo 40

3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá Explore Factor Analysis (EFA) 41

3.2.4 Phân tích hồi quy 42

3.2.5 Kiểm định mô hình 42

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 44

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45

4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN VÀ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 45

4.1.1 Đặc điểm mẫu quan sát 45

4.1.2 Thống kê mô tả các biến 48

4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 50

4.2.1 Kết quả đánh giá thang đo qua kiểm định Cronbach’s Alpha 50

4.2.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 53

4.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 56

4.3.1 Ma trận tương quan 56

4.3.2 Phân tích hồi quy 57

4.3.3 Kiểm định mô hình 60

4.4 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ IB GIỮA CÁC NHÓM 62

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 65

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65

5.1 KẾT LUẬN 65

5.2 KHUYẾN NGHỊ 66

5.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 70

5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 71

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCụm từ viết tắt


Nghĩa tiếng Anh


Nghĩa tiếng Việt

ANOVA

Analysis Of Variance

Phân tích phương sai

EFA

Exploratory Factor Analysis

Phân tích nhân tố khám phá


IB


Internet Banking

Dịch vụ giao dịch ngân hàng sử dụng Internet


KMO


Kaiser – Meyer – Olkin

Hệ số kiểm định sự phù hợp của mô hình

TAM

Technology Acceptance Model

Mô hình chấp nhận công nghệ

TPB

Theory of Planned Behaviour

Thuyết hành vi dự định

TRA

Theory of Reasoned Action

Thuyết hành động hợp lý

VIF

Variance Inflation Factor

Hệ số phóng đại phương sai

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đồng Nai - 2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU

1.1Tính cấp thiết của đề tài


Hiện nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã mang lại những cơ hội cũng như những thách thức lớn đối với các nước trên thế giới h ng loạt các tổ chức t n ng nước ngo i với số vốn khổng l c ng nghệ hiện đại ch v đa ạng v y kinh nghiệm tham gia v o l nh vực t i ch nh ng n h ng. ặc biệt là sự phát triển một cách nhanh chóng của Internet ở thời đại chú trọng v công nghệ như hiện tại đã đem lại không ít thành tựu cũng như những khó khăn lớn cho các doanh nghiệp trong tất cả l nh vực kinh oanh. ó cũng l ti n đ cho sự phát triển của hàng loạt các d ch v có liên quan đến công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu. Từ sự phát triển đó các oanh nghiệp trong và ngoài nước đã thu được những khoản thu không nhỏ từ các d ch v này.

Thêm v o đó mọi ngành ngh hay l nh vực hiện n y đ u áp d ng công nghệ thông tin để các giao d ch được xử lý một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn tiết kiệm công sức thời gian cũng như ti n bạc. ối với l nh vực t i ch nh ng n h ng cũng kh ng ngoại lệ với vai tr l tổ chức trung gian mua bán, giao d ch của các chủ thể trong n n kinh tế th việc ứng ng c ng nghệ th ng tin trong các ch v ng n h ng đã góp phần tạo nên một sự cạnh tranh cao v đem lại nhi u lợi ch to lớn cho các khách h ng cũng như ản th n các ng n h ng. Nhận thức được tầm quan trọng của đi u n y nhi u ng n h ng ở Việt Nam như gri ank, Vietcombank, Vietin ank I V đã tiến h nh áp ng c ng nghệ th ng tin để phát triển v ần ho n thiện các ch v ng n h ng nhằm th a mãn tối đa nhu cầu ng y c ng đa ạng của mọi khách h ng. thể là kể từ đầu năm 2003 các ng n h ng thương mại lần lượt tung ra các sản ph m

ch v mới đặc biệt l các ch v ng n h ng điện tử. ác ch v ng n h ng điện tử hay E anking đang có hiện nay là: Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking,... Trong các d ch v kể trên thì Internet Banking (IB) là một trong những d ch v được các ngân hàng quan tâm nhi u nhất hiện nay v cũng phần n o đem lại thành công cho các ngân hàng.

Ở một khía cạnh khác, những tiện ích mà IB mang lại là rất thực tế và hữu ch đã ần gây dựng được ni m tin và chinh ph c được những khách hàng có kiến thức tr nh độ và thói quen. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận không nhỏ các khách hàng vẫn chưa chú ý đến d ch


v này, có thể là do số lượng khách hàng biết sử d ng Internet l chưa cao hay khách hàng vẫn chưa có thói quen hoặc chưa thực sự tin tưởng trước những d ch v mới n y. ể thành công thì vấn đ đặt ra cho các ng n h ng l l m sao để t m ra được những nhân tố chủ chốt khiến khách hàng tiếp cận và quyết đ nh sử d ng d ch v này từ đó có các giải pháp hợp lý để đưa ch v của m nh đến gần hơn với các khách hàng, từ đó thúc đ y hoạt động kinh doanh của ngân hàng một cách hiệu quả.

Agribank – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những ngân hàng chú trọng việc đầu tư đổi mới ph c v đắc lực cho công tác quản tr kinh doanh và phát triển mạng lưới d ch v ngân hàng tiên tiến. gri ank lu n đi đầu trong việc áp d ng công nghệ tự động hoá, cung cấp cho khách hàng các d ch v với nhi u tiện ích thì việc quan tâm và phát triển các d ch v ngân hàng hiện đại như Internet anking l đi u tất yếu. Vì thế việc xác đ nh các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đ nh sử d ng d ch v là rất cần thiết từ đó ho n thiện và nâng cao chất lượng d ch v Internet Banking

Xuất phát từ lý do trên v đ ng thời chưa có một nghiên cứu chính thức nào v động cơ sử d ng Internet Banking tại gri ank chi nhánh ng Nai của khách hàng cá nhân vì thế tác giả đã quyết đ nh chọn đ tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Agri an chi nhánh ồng Nai làm đ tài nghiên cứu của mình.


1.2.Mục tiêu nghiên cứu


Khóa luận sẽ hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết v khách hang, ngân hang và d ch v ngân hàng cũng như tổng hợp một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến việc quyết đ nh sử d ng Internet Banking của khách hàng cá nhân tại gri ank chi nhánh ng Nai.

Bên cạnh đó khóa luận cũng sẽ tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử d ng Internet Banking của khách hang cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh ng Nai. Từ đó đ ra các giải pháp nhằm phát triển các d ch v Internet Banking tại ngân hàng.1.3.Câu hỏi nghiên cứu


Khóa luận thực hiện nhằm m c tiêu trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:


- Các nhân tố chính nào ảnh hưởng đến quyết đ nh sử d ng d ch v IB của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank- hi nhánh ng Nai?

- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau như thế nào đến quyết đ nh sử d ng d ch v IB của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank- hi nhánh ng Nai?

1.4. ối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu:


Khóa luận tập trung phân tích làm rò các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử d ng Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Agri ank chi nhánh tỉnh ng Nai khảo sát trên các khách hàng hiện đang giao ch tại Agri ank chi nhánh tỉnh ng Nai v đang sử d ng d ch v Internet Banking.


2017.

Phạm vi nghiên cứu:


- Thời gian:


+ Thu thập dữ liệu thứ cấp của gri ank chi nhánh tỉnh ng Nai trong 3 năm 2015-


+ Thu thập dữ liệu từ bảng khảo sát khách hàng cá nhân từ 26/02/2018 đến 26/03/2018.


- Không gian: gri ank - chi nhánh ng Nai.


1.5.Phương pháp nghiên cứu


1.5.1 Phương pháp định tính

Sử d ng phương pháp nghiên cứu đ nh tính nhằm khái quát những kiến thức v IB và xây dựng m h nh để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý đ nh sử d ng d ch v IB của khách hàng cá nhân, từ đó đi u chỉnh các nhân tố cho phù hợp với thực tế đang áp ng tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh ng Nai.

a) Tổng hợp lý thuyết


Th ng tin được thu thập, tổng hợp từ các giáo trình, sách báo nghiệp v trên Internet, các tài liệu liên quan đến Internet Banking tại đơn v khảo sát cũng như Internet v các khoá luận có liên quan trên thư viện, ...

Từ các nghiên cứu liên quan đến I trước đ y của các tác giả trong v ngo i nước để ph n t ch đánh giá v đưa ra m h nh phù hợp nhất với đ a bàn nghiên cứu.

b) Phỏng vấn chuyên gia

t i tiến h nh phỏng vấn các chuyên gia. ác chuyên gia ự kiến lựa chọn phỏng vấn l các nh n viên lãnh đạo có kinh nghiệm của ng n h ng gri ank khoảng 3-5 người . M c đ ch của việc sử ng phương pháp n y l để ước đầu thu thập các th ng tin c thể liên quan đến chủ đ nghiên cứu v tiến h nh thiết lập ảng c u hỏi sơ ộ.

c) Phỏng vấn, chạy thử

Dựa trên lý thuyết và ý kiến của chuyên gia, tác giả tiến h nh đi u tra thử 30 khách h ng để kiểm đ nh thử bảng câu hỏi sơ ộ. 30 khách h ng n y được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả thu được sẽ được xử lý ằng phần m m SPSS phát hiện các iến thừa kiểm đ nh sự phù hợp của thang đo v đi u chỉnh ảng hỏi nháp x y ựng ảng hỏi ch nh thức.

1.5.2 Phương pháp định lượng

Thông qua bảng câu hỏi chính thức, tác giả tiến h nh đi u tra những khách h ng đang sử d ng Internet anking v đang giao ch tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh ng Nai. Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả tiến h nh kiểm đ nh thang đo ph n t ch các nh n tố v tiến h nh kiểm đ nh các giả thuyết đặt ra ằng phần m m SPSS.

1.6. Ý nghĩa của đề tài


tài sau khi thực hiện, dự kiến sẽ có những đóng góp như sau:


- V mặt lý luận: đ t i giúp hệ thống các vấn đ lý thuyết v ng n h ng ch v ng n h ng điện tử Internet anking khách h ng sử d ng lý thuyết và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) vào trong nghiên cứu để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đ nh sử d ng Internet Banking của khách hàng cá nhân tại gri ank chi nhánh tỉnh ng Nai.


- V mặt thực tiễn: Dựa vào kết quả đã nghiên cứu từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển chất lượng d ch v Internet Banking tại gri ank chi nhánh tỉnh ng Nai cũng như thu được nhi u lợi ích từ d ch v n y trong tương lai.

1.7. Các nghiên cứu liên quan


LÃNH

THỔ

TÁC GIẢ VÀ NỘI DUNG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


Châu Âu

Daniel (1999), Sự cung cấp Ng n h ng điện tử ở Anh và Ireland

Xem xét c thể các vấn đ của Ngân hàng trực tuyến: văn hoá cải tiến, thông tin th trường, những hạn chế trong tổ

chức, từ đó liên hệ đến sự chấp nhận IB.

Giovanis và cộng sự (2012) Phân tích ảnh hưởng của rủi ro an toàn, bảo mật đến việc chấp nhận sử d ng d ch v Internet Banking ở Hy Lạp

Kinh nghiệm sử d ng công nghệ, giới tính, tuổi, sự hữu ích cảm nhận, sự dễ sử d ng cảm nhận, khả năng tương th ch rủi ro v an toàn và bảo mật v ý đ nh sử d ng ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử

d ng d ch v IB

Eriksson & cộng sự (2005), Sự chấp nhận d ch v IB ở

Estonia

Sự dễ sử d ng, sự hữu ích cảm nhận và sự tin cậy cảm nhận là 3 nhân tố ảnh

hưởng trực tiếp đến ý đ nh.

Polatoglu và Ekin (2001) nghiên cứu đi u tra v việc chấp nhận d ch v Internet Banking của khách hàng ở Thổ Nh Kỹ


Làm rò các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử d ng d ch v Internet Banking của khách h ng như: độ phức tạp, rủi ro nhận thức, lợi ch tương đối.

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí