Sự Tin Tưởng Cảm Nhận (Tt) Case Processing Summary


RR4

150

0

3.75

4.00

4

.843

RR5

150

0

3.59

4.00

4

.828

TL1

150

0

2.51

2.00

2

1.104

TL2

150

0

2.94

3.00

3

1.063

TL3

150

0

3.41

4.00

4

.991

TL4

150

0

3.20

3.00

3

.912

WT1

150

0

3.55

4.00

4

.916

WT2

150

0

3.67

4.00

4

.880

WT3

150

0

3.75

4.00

4

.926

WT4

150

0

3.51

4.00

4

.932

WT5

150

0

4.31

4.00

4

.787

TD1

150

0

3.60

4.00

4

0.912

TD2

150

0

3.39

3.00

3

0.834

TD3

150

0

3.56

4.00

4

.886

TD4

150

0

3.71

4.00

4

.738

QD1

150

0

3.36

3.00

3

.638

QD2

150

0

3.39

3.00

3

.665

QD3

150

0

3.39

3.00

3

.675

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đồng Nai - 13Statistics


TT

RR

TL

WT

TD

QD

N

Valid

150

150

150

150

150

150

Missing

0

0

0

0

0

0

Mean

2.75

3.63

3.02

3.75

3.49

3.41

Median

3.00

4.00

3.00

4.00

4.00

3.00

Mode

3

4

3

4

4

3

Std. Deviation

.677

.661

.807

.734

.809

.558


Phụ lục 3: KIỂM ỊNH THANG O


N

%

3.1 Sự tin tưởng cảm nhận (TT) Case Processing SummaryValid

150

100.0


Cases

Excluded

a


0


.0


Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.886

4


Item StatisticsMean

Std.

Deviation

N

TT1

2.43

.878

150

TT2

2.88

1.009

150

TT3

2.92

.973

150

TT4

2.69

.963

150


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TT1

8.49

6.775

.741

.859


TT2

8.04

6.092

.767

.849

TT3

8.00

6.148

.796

.837

TT4

8.23

6.516

.710

.870


Scale Statistics


Mean

Varianc e

Std.

Deviation

N of Items

10.92

10.933

3.307

4


3.2 Sự rủi ro cảm nhận

Case Processing Summary


N

%


Valid

150

100.0

Cases

Excluded

a

0

.0


Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

.711

5


Formatted Table

Item StatisticsMean

Std.

Deviation

N

RR1

3.31

.882

150

RR2

3.57

.893

150

RR3

3.85

.712

150

RR4

3.75

.843

150

RR5

3.59

.828

150


Formatted Table

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

RR1

14.76

5.325

.482

.657

RR2

14.50

5.352

.463

.666

RR3

14.22

6.146

.400

.689

RR4

14.31

5.317

.523

.639

RR5

14.47

5.526

.475

.660


Scale Statistics

Mean

Varianc

e

Std.

Deviation

N of

Items

18.07

8.063

2.839

5


3.3 Sự tiện lợi


Case Processing Summary


N

%


Cases

Valid

150

100.0

Excludeda

0

.0

Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.630

4


Item Statistics


Mean

Std.

Deviation

N

TL1

2.51

1.104

150

TL2

2.94

1.063

150

TL3

3.41

.991

150

TL4

3.20

.912

150


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TL1

9.55

5.068

.323

.628

TL2

9.13

4.380

.534

.461

TL3

8.65

5.168

.386

.577

TL4

8.87

5.324

.411

.562


Scale Statistics

Mean

Variance

Std.

Deviation

N of Items

12.07

7.888

2.809

4


3.4 Website thân thiện


Case Processing Summary


N

%Cases

Valid

150

100.0

Excludeda

0

.0

Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.789

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

WT1

15.24

7.123

.566

.749

WT2

15.13

7.346

.547

.755

WT3

15.04

6.737

.652

.719

WT4

15.29

7.226

.525

.763

WT5

14.48

7.714

.548

.756


Scale Statistics

Mean

Variance

Std.

Deviation

N of Items

18.79

10.729

3.275

5


3.5 Thái độ


Case Processing Summary


N

%

Cases

Valid

150

100.0


Excluded

a

0

.0

Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

.738

4


Item Statistics


Mean

Std.

Deviation

N

TD1

3.51

.939

150

TD2

3.82

.868

150

TD3

3.39

.982

150

TD4

3.01

1.068

150


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TD1

10.23

4.687

.692

.585

TD2

9.91

5.664

.477

.709

TD3

10.34

5.259

.479

.708

TD4

10.72

4.901

.495

.704


Scale Statistics


Mean

Varianc e

Std.

Deviation

N of Items

13.73

8.385

2.896

4


3.6 Quyết định


Case Processing Summary


N

%


Valid

150

100.0

Cases

Excluded

a

0

.0


Total

150

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

.655

3


Item Statistics


Mean

Std.

Deviation

N

QD1

3.36

.638

150

QD2

3.39

.665

150

QD3

3.39

.675

150


Item-Total Statistics

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí