Trọng Số Điểm Phi Tài Chính Kh Đã Quan Hệ Tín Dụng

Bước 1: Thu thập thông tin và các hồ sơ pháp lý có liên quan Cán bộ chấm điểm phải thu thập các thông tin và hồ sơ bao gồm hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp, Quyết định giao vốn/Biên bản góp ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí