Tình Hình Sử Dụng Vốn Của Chi Nhánh Giai Đoạn 2010 - 2012

2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn Trước khi đi sâu vào nghiên cứu thực trạng cũng như chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương, chúng ta sẽ khái quát tình hình chất lượng tín dụng của chi nhánh qua năm 2010 – 2012. Từ ...

Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Của Chi Nhánh Giai Đoạn 2010 – 2012

Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của chi nhánh có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2010 là 1,65%, năm 2011 là 0,68% và năm 2012 là 0,56%. Tỷ lệ này trong 3 năm điều giảm đi. Theo như Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thì tỷ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí