Ứng dụng mô hình Logit nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng quốc tế chi nhánh Hoàn Kiếm - 14

PHỤ LỤC 02: Bảng dữ liệu khách hàng sử dụng để chạy mô hình Logit KH Y X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Điểm Hạng 1 0 1 0 5.2 1.2 0.2 1.5 0.7 5.8 12.03 0.2 0.1 0 12 4 3 70.9 BBB 2 1 1 0 3.8 1.4 0.3 1.4 1.8 6.7 15.14 0.3 0.1 0.1 12 6 3 85.3 AA 3 0 1 0 ...

Ứng dụng mô hình Logit nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng quốc tế chi nhánh Hoàn Kiếm - 13

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó và rất phức tạp với phạm vi rộng lớn, đan xen với nhiều nghiệp vụ cũng như công tác tổ chức hoạt động của ngân hàng Quốc tế, thêm vào đó là quá trình thực tập và kiến thức thực tế của em về ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí