Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

--------------------


LÂM THANH PHI QUỲNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA 1


LÂM THANH PHI QUỲNH


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

– NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018LỜI CAM ĐOAN

----&&&----

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Trang phụ bìa

MỤC LỤC

----&&&----


Trang

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU ix

TÓM TẮT xii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1

1.2 Vấn đề nghiên cứu 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 4

1.5 Đối tượng, phạm vi, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 4

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 5

1.6.1 Ý nghĩa khoa học 5

1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 5

1.7 Những đóng góp của luận án 6

1.8 Kết cấu của luận án 6

CHƯƠNG 2: XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

2.1 Tổng quan về MXHTN của NHTM 8

2.1.1 Khái niệm về MXHTN của NHTM 8

2.1.2 Phương pháp đánh giá MXHTN của NHTM 11

2.1.2.1 Hệ thống thống nhất đánh giá các tổ chức tài chính (The Uniform Financial Institutions Rating System - UFIRS) 11

2.1.2.2 Phương pháp đánh giá MXHTN NHTM của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm

quốc tế 12

2.2 Đặc điểm kinh tế và đặc điểm của các NHTM tại các nền kinh tế phát triển

và các nền kinh tế mới nổi14

2.2.1 Một số đặc điểm kinh tế của các nền kinh tế phát triển 14

2.2.2 Một số đặc điểm của các NHTM tại các nền kinh tế phát triển 14

2.2.3 Một số đặc điểm kinh tế của các nền kinh tế mới nổi 16

2.2.4 Một số đặc điểm của các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi 18

2.3 Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của NHTM 20

2.3.1 Sự tác động của các yếu tố vĩ mô đến MXHTN của NHTM 22

2.3.2 Sự tác động của yếu tố hỗ trợ từ chính phủ hay tập đoàn mẹ đến MXHTN của

các NHTM 23

2.3.3 Sự tác động của các yếu tố đặc thù của NHTM đến MXHTN 24

2.4 Cơ sở lý thuyết về sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế mới nổi so với các nền kinh tế phát triển 25

2.4.1 Khái niệm về bất cân xứng thông tin 25

2.4.2 Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế mới nổi so với các nền kinh tế phát

triển 25

2.4.3 Bất cân xứng thông tin tạo ra sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế mới nổi so với các nền kinh tế

phát triển 30

2.5 Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan 33

2.5.1 Mức độ tin cậy và tính thống nhất trong các đánh giá MXHTN của NHTM 35

2.5.2 Xây dựng mô hình dự báo MXHTN 38

2.5.2.1 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp phân loại bằng các mô hình hồi quy thống kê 38

2.5.2.2 Các nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân loại trí tuệ nhân tạo 39

2.6 Khe hổng nghiên cứu và khung phân tích của luận án 43

2.6.1 Khe hổng nghiên cứu 43

2.6.2 Khung phân tích của luận án 44

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 47

3.1.1 Mô hình hồi quy Ordered Logit 47

3.1.2 Xác định và đo lường biến phụ thuộc 51

3.1.3 Xác định và đo lường các biến giải thích 51

3.2 Dữ liệu nghiên cứu 59

3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 63

3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu 66

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1 Phân tích phương sai một yếu tố các chỉ tiêu tài chính NHTM theo từng MXHTN 72

4.2 Kết quả phương pháp lựa chọn biến giải thích và đánh giá mức độ phù hợp

của mô hình hồi quy Ordered logit 82

4.2.1 Kết quả phương pháp lựa chọn biến giải thích trong mô hình hồi quy Ordered

logit 82

4.2.2 Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 89

4.3 Kiểm định các giả định trong mô hình Ordered logit 93

4.3.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình (Multicollinearity) 93

4.3.2 Kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình (heteroskedasticity) 94

4.3.3 Kiểm tra việc thiếu biến giải thích cần thiết trong mô hình 96

4.4 Đánh giá tác động biên của một số biến giải thích trong mô hình 98

4.5 Xác định sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN

của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi 100

4.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu 106

4.6.1 Thảo luận các kết quả nghiên cứu từ mô hình dự đoán MXHTN của NHTM

tại các nền kinh tế mới nổi 106

4.6.1.1 Tác động của các yếu tố mang tính chất hệ thống đến MXHTN của NHTM

tại các nền kinh tế mới nổi 106

4.6.1.2 Tác động của yếu tố sở hữu đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế

mới nổi 108

4.6.1.3 Tác động của yếu tố quy mô đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế

mới nổi. 109

4.6.1.4 Tác động của các chỉ tiêu tài chính đến MXHTN của NHTM tại các nền

kinh tế mới nổi. 111

4.6.2 Thảo luận các kết quả nghiên cứu từ mô hình dự đoán MXHTN của NHTM

tại các nền kinh tế phát triển 116

4.6.2.1 Tác động của các yếu tố mang tính chất hệ thống đến MXHTN của NHTM

tại các nền kinh tế phát triển 116

4.6.2.2 Tác động của yếu tố sở hữu đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế

phát triển 117

4.6.2.3 Tác động của yếu tố quy mô đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế

phát triển. 118

4.6.2.4 Tác động của các chỉ tiêu tài chính đến MXHTN của NHTM tại các nền

kinh tế phát triển. 119

4.6.3 Thảo luận kết quả xác định sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền

kinh tế mới nổi 125

4.6.3.1 Sự khác biệt trong tác động của các yếu tố mang tính chất hệ thống đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi 125

4.6.3.2 Sự khác biệt trong tác động của yếu tố sở hữu đến MXHTN của NHTM tại

các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi 126

4.6.3.3 Sự khác biệt trong tác động của yếu tố quy mô và các chỉ tiêu tài chính đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi 128

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

5.1 Kết luận 134

5.2 Gợi ý chính sách 137

5.2.1 Các gợi ý chính sách cho các cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng 137

5.2.2 Các gợi ý chính sách cho các NHTM 139

5.3 Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 141

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1a i

Phụ lục 1b ii

Phụ lục 2 iii

Phụ lục 3 v

Phụ lục 4 vii

Phụ lục 5 xvii

Phụ lục 6a xix

Phụ lục 6b xx

Phụ lục 7 xxi

Phụ lục 8 xxii

Phụ lục 9 xxiii

Phụ lục 10 xxiv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

----&&&----


Ký hiệu

Tiếng Anh

Tiếng Việt

ANOVA

Analysis of variance

Phân tích phương sai

FFIEC

Federal Financial Instutions

Examination Council

Hội đồng Giám sát các tổ

chức tài chính liên bang

GNP

Gross National Products

Tổng sản phẩm quốc gia

HSHQ


Hệ số hồi quy

IMF

International Monetary Fund

Quỹ Tiền tệ quốc tế

MDA

Multiple discriminant analysis

Phân tích đa biệt thức

MXHTN


Mức xếp hạng tín nhiệm

NIM

Net Interest Margin

Tỷ lệ lãi cận biên

NHNN


Ngân hàng nhà nước

NHTM


Ngân hàng thương mại

NHTW


Ngân hàng trung ương

OBS

Observations

Các quan sát

OECD

Organization for Economic

Co-operation and Development

Tổ chức Hợp tác và

Phát triển kinh tế

OLS

Ordinary Least Squares

Bình phương nhỏ nhất

ROAA

Return on average assets

Tỷ số lợi nhuận trên tổng

tài sản bình quân

ROAE

Return on average equity

Tỷ số lợi nhuận trên tổng

vốn chủ sở hữu bình quân

VIF

Variance inflation factor

Hệ số khuếch đại phương

sai

WB

World Bank

Ngân hàng thế giới

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.


DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ

----&&&----


Đồ thị 2.1: Mức độ tập trung trong lĩnh vực ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển và

các nền kinh tế mới nổi giai đoạn 1999 – 2008 15

Đồ thị 2.1: ROAA của các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế phát

triển giai đoạn 1999-2008 19

Đồ thị 3.1: Minh họa xác suất trong mô hình Ordered Logit 51

Đồ thị 4.1: Tác động của biến Coutry_Rating đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi 107

Đồ thị 4.2: Tác động của biến Bicra đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN

khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi 108

Đồ thị 4.3: Tác động của biến LnAss đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN

khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi. 110

Đồ thị 4.4: Tác động của biến AssGrow đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi. 112

Đồ thị 4.5: Tác động của biến LoanLoss_Ln đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi. 113

Đồ thị 4.6: Tác động của biến OthIn_Ass đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế mới nổi. 116

Đồ thị 4.7: Tác động của biến LnAss đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN

khác nhau tại các nền kinh tế phát triển 118

Đồ thị 4.8: Tác động của biến LoanLoss_Ln đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế phát triển 119

Đồ thị 4.9: Tác động của biến NIM đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN

khác nhau tại các nền kinh tế phát triển 122

Đồ thị 4.10: Tác động của biến ROAE đến xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau tại các nền kinh tế phát triển 123

Sơ đồ 2.1: Khung phân tích MXHTN NHTM của Fitch 13

Sơ đồ 2.2: Các yếu tố tác động đến MXHTN của NHTM 21

Sơ đồ 2.3: Khung phân tích của luận án 45

Sơ đồ 3.1: Trình tự thực hiện các bước phân tích của luận án 66

Sơ đồ 3.2: Xác định sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến

MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế mới nổi so với các nền kinh tế phát triển 70


DANH MỤC BẢNG BIỂU

----&&&----


Bảng 3.1: Định nghĩa các biến giải thích trong mô hình nghiên cứu 52

Bảng 3.2: Mức xếp hạng tín nhiệm NHTM tại các nền kinh tế phát triển trong mẫu dữ

liệu nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2015 62

Bảng 3.2: Mức xếp hạng tín nhiệm NHTM tại các nền kinh tế mới nổi trong mẫu dữ

liệu nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2015 62

Bảng 4.1: Giá trị trung bình các chỉ số tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các

nền kinh tế mới nổi 73

Bảng 4.2: Kết quả kiểm định phương sai đồng nhất và phân tích phương sai một yếu

tố các chỉ tiêu tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các nền kinh tế mới nổi 75

Bảng 4.3: Kết quả kiểm định Kruskal - Wallis các chỉ tiêu tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các nền kinh tế mới nổi 76

Bảng 4.4: Giá trị trung bình các chỉ số tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các nền

kinh tế phát triển 77

Bảng 4.5: Kết quả kiểm định phương sai đồng nhất và phân tích phương sai một yếu

tố các chỉ tiêu tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các nền kinh tế phát triển 80

Bảng 4.6: Kết quả kiểm định Kruskal - Wallis các chỉ tiêu tài chính NHTM theo từng MXHTN tại các nền kinh tế phát triển 81

Bảng 4.7: Mô hình Ordered logit với 5 mẫu dữ liệu con và toàn bộ mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi. 82

Bảng 4.8: Tần suất xuất hiện của các biến giải thích có hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê trong các mô hình Ordered logit trên các mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh

tế mới nổi 84

Bảng 4.9: Mô hình Ordered logit trên tập hợp các biến giải thích được lựa chọn và

toàn bộ mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi. 85

Bảng 4.10: Mô hình Ordered logit với 5 mẫu dữ liệu con và toàn bộ mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế phát triển 86

Bảng 4.11: Tần suất xuất hiện của các biến giải thích có hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê trong các mô hình Ordered logit trên các mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền

kinh tế phát triển. 88


Bảng 4.12: Mô hình Ordered logit trên tập hợp các biến được lựa chọn và toàn bộ mẫu

dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế phát triển. 89

Bảng 4.13: Giá trị tuyệt đối chênh lệch giữa chỉ tiêu BIC1 và BIC2 để so sánh mức độ

phù hợp giữa 2 mô hình Ordered logit 90

Bảng 4.14: Hệ số BIC của các mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại

các nền kinh tế mới nổi 91

Bảng 4.15: Hệ số BIC của các mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại

các nền kinh tế phát triển. 92

Bảng 4.16: Hệ số VIF của các biến giải thích trong mô hình Ordered logit trên mẫu dữ

liệu các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi 94

Bảng 4.17: Hệ số VIF của các biến giải thích trong mô hình Ordered logit trên mẫu dữ

liệu các NHTM tại các nền kinh tế phát triển 94

Bảng 4.18: Mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế mới

nổi với giả định phương sai thay đổi 95

Bảng 4.19: Mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế

phát triển với giả định phương sai thay đổi 96

Bảng 4.20: Mô hình kiểm tra đối với mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế mới nổi. 97

Bảng 4.21: Mô hình kiểm tra đối với mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các nền kinh tế phát triển. 98

Bảng 4.22: Tác động biên của các biến giải thích lên xác suất phân loại biến phụ thuộc vào từng MXHTN trong mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các

nền kinh tế mới nổi. 98

Bảng 4.23: Tác động biên của các biến giải thích lên xác suất phân loại biến phụ thuộc vào từng MXHTN trong mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu các NHTM tại các

nền kinh tế phát triển. 99

Bảng 4.24: Mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu gộp khi thêm biến Emer và Country_rating_Emer. 100

Bảng 4.25: Mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu gộp khi thêm biến Emer và Bicra_Emer. 101

Bảng 4.26: Mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu gộp khi thêm biến Emer, Government_Emer và Group_Emer. 102

Bảng 4.27: Các mô hình Ordered logit trên mẫu dữ liệu gộp với các biến tương tác 103

Xem tất cả 120 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí