Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) - 13


23. Lê Văn Cảm (2011) “Hoàn thiện nguyên tắc tranh tụng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số 11.

24. Lê Văn Cảm (2013), “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam: Suy ngẫm về những nguyên tắc cơ bản”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3.

25. Lê Tiến Châu (2012), “Tìm hiểu các kiểu (hình thức) tố tụng hình sự”,

Tạp chí khoa học pháp lý, số 8.

26. Dự thảo BLTTHS sửa đổi trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015, Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội.

27. Lê Thành Dương (2014), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kháng nghị phúc thẩm hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 12.

28. Trần Đức Dương (2010), “Mối quan hệ giữa phạm vi xét xử sơ thẩm và giới hạn kháng cáo, kháng nghị phúc”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 07.

29. Trần Đức Dương (2011), “Hoàn thiện các qui định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến Chương XXIV - Thủ tục xét xử phúc thẩm”, Tạp chí Kiểm sát, số 17.

30. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (2014) của PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 111 trang tài liệu này.

31. Giáo trình công tác kiểm sát tập 1 (2012). Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội.

32. Giáo trình công tác kiểm sát tập 4 (2012). Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội.

Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) - 13

33. Giới thiệu hệ thống tư pháp hình sự của Nhật Bản (2000) - Trong thông tin khoa học pháp lý của Viện Khoa học thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

34. Phạm Văn Gòn (2010), “ Những kết quả và đề xuất nhằm tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự ở Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí kiểm sát, số 16.


35. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP “Hướng dẫn thi hành một số qui định trong phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”.

36. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (2005), Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP của Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự”

37. Hệ thống hóa luật lệ về tố tụng hình sự (1976). Tòa án nhân dân tối cao. Hà Nội.

38. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946, 1959, 1980), Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.

39. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi) (2002). Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.

40. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (2014). Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội.

41. Hướng dẫn về trình tự tố tụng phúc thẩm về hình sự” ban hành kèm theo Thông tư của TANDTC số 19 - TATC ngày 02/10/1974. Trong tập hệ thống hóa các văn bản về hình sự và tố tụng hình sự các năm 1945 - 1974, Tòa án nhân dân tối cao.

42. Phạm Hồng Hải. Mô hình lý luận Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam (2013). Nxb Công an Nhân dân. Hà Nội.

43. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp (2013). Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

44. Tạ Trung Kiên (2014), “Một số đề xuất tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự trong thời gian tới”,Tạp chí Kiểm sát, số 23.

45. Bùi Văn Kim (2014), “Một số vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm”, Tạp chí Kiểm sát, số 19.


46. Duy Kiên (2015), “Một số vấn đề về các qui định chung trong thủ tục xét xử phúc thẩm”, Tạp chí Kiểm sát, số Tân xuân.

47. Nguyễn Công Lộc (2010), “Kết quả đạt được và một số kiến nghị thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 và những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16.

48. Luật tổ chức VKSND năm 2002 (2010). Nxb tư pháp, Hà Nội.

49. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (mới sửa đổi, bổ sung) năm 2014 (2015). Nhà xuất bản tư pháp, Hà Nội.

50. Luật tổ chứcViện kiểm sát nhân dân các năm 1960, 1981, 1992

51. Nguyễn Đức Mai (2010), “Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự theo pháp luật một số nước”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 02.

52. Nguyễn Hải Ninh (2014), “Căn cứ kháng nghị tái thẩm vụ án hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10.

53. Nguyễn Nông (1994), “Hoàn thiện pháp luật về xét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự” Tạp chí Tòa án nhân dân, số 8.

54. Nguyễn Nông (2014), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, số 12.

55. Nguyễn Hoài Nam (2010), “Những kết quả đạt được trong hai năm thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự””, Tạp chí kiểm sát, số 16.

56. Trần Thị Minh Ngọc (2010), “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự của VKSND tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí kiểm sát, số 10.

57. Trần Thị Minh Ngọc (2011), “Kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, một số vấn đề lý luận và thực tiễn” Luận văn thạc sỹ luật học. Khoa Luật Đại học Quốc gia. Hà Nội.


58. Nguyễn Thái Phúc (2012), “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát số 13.

59. Trần Công Phàn (2007), “Cần nhận thức thống nhất một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục xét xử phúc thẩm và kháng nghị phúc thẩm” Tạp chí Kiểm sát, số 8.

60. Quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các năm 1996, 2004, 2007.

61. Quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được ban hành kèm theo quyết định số 121/2004/QĐ- VKSTC ngày 16/9/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

62. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ -VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSND tối cao.

63. Nguyễn Khắc Quang (2010), “Cần hoàn thiện về thủ tục phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 05.

64. Đinh Văn Quế (2011), “Trình tự thủ tục giải quyết các vụ án hình sự”

Sách kỹ năng, Nxb Hải Phòng.

65. Đinh Văn Quế (2007), “Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự”, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

66. Đinh Văn Quế (2003), “Thủ tục xét xử các vụ án hình sự”, NXB thành phố Hồ Chí Minh.

67. Đinh Văn Quế (2013), “Một số vấn đề về kháng nghị theo thủ tục Phúc thẩm vụ án hình sự”, Hà Nội.

68. Đinh Văn Quế (2007), “Bình luận Bộ luạt tố tụng hình sự năm 2003 về xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm”, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

69. Đinh Văn Quế (2013), “Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 11.


93


70. Đinh Văn Quế (2013), “Kháng nghị của Viện kiểm sát có đúng luật?”,

Tạp chí Tòa án nhân dân, số 19.

71. Trương Tấn Sang (2011), “Ngành kiểm sát phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa về phương thức, biện pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác; về tổ chức, cán bộ và hoàn thiện thể chế pháp luật”, Tạp chí Kiểm sát, số 13

72. Lê Văn Sua (2014), “Tòa án cấp phúc thẩm có được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và chuyển không cho hưởng án treo đối với M không?”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 05.

73. Sổ tay kiểm sát viên hình sự tập II (2002) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nxb. Văn hóa dân tộc.

74. Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện (2000), “Những nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam”, Nxb Công an Nhân dân. Hà Nội.

75. Thông tư liên tịch số: 01/2010/TTLT - VKSNDTC - BCA - TANDTC ngày 27/08/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao.

76. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm hình sự của Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2006). Chuyên đề của Viện Phúc thẩm I thuộc VKSND tối cao, Hà Nội.

77. Từ điển Luật học (2008). Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp. Nxb Tư pháp. Hà Nội.

78. Từ điển tiếng Việt (2006) - Trung tâm từ điển học, Viện ngôn ngữ học. Nxb. Đà Nẵng

79. Nguyễn Thị Thanh Tú (2009), “Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự Luận văn thạc sỹ luật học”, Khoa Luật Đại học Quốc gia. Hà Nội.

80. Tập thể tác giả đồng chủ biên TS Lê Hữu Thể - TS. Đỗ Văn Đương - Ths. Nguyễn Thị Thủy (2013), “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách


của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” (Sách chuyên khảo) NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội .

81. Lê Hữu Thể (2012), “Một số vấn đề về cơ quan Viện kiểm sát từ ngày thành lập nước cho đến nay, qua đó, nêu một số suy nghĩ về định hướng của chúng ta trong tương lai đối với Viện kiểm sát”, Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành kiểm sát.

82. Hồ Ngọc Thảo (2013), “Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự” - Tạp chí Kiểm sát, số 21.

83. Nguyễn Huy Tiến (2010), “Chế định kháng nghị phúc thẩm hình sự một số vấn đề về lý luận và thực tiễn”, Tạp chí kiểm sát, số 16.

84. Nguyễn Huy Tiến (2014), “Quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án”, Tạp chí Kiểm sát, số 12.

85. Nguyễn Huy Tiến (2012), “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân”, Tạp chí kiểm sát, số tết.

86. Phạm Thị Thùy (2010), “Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16.

87. Cao Thị Thu Thắng (2014), “Tăng cường kháng nghị phúc thẩm hình sự theo Chỉ thị 03/CT-VKSTC-VPT1 của Viện trưởng VKSND tối cao để đạt hiệu quả cao hơn”, Tạp chí Kiểm sát, số 13.

88. Mai Thị Thanh Thảo (2015), “Góp ý một số qui định về xét xử phúc thẩm trong dự thảo BLTTHS (sửa đổi)”, Tạp chí Kiểm sát, số 06.

89. Đào Trí Úc chủ biên (1994), “Tội phạm học, Luật hình sự và Tố tụng hình sự” NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội

90. Đào Trí Úc chủ biên (2004), “Cải cách tư pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 9.

91. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

(2011) - Nxb.Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội.


92. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Các báo cáo “Việc tổng kết công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự” (những năm 2010 - 2014)

93. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Các báo cáo “Việc tổng kết công tác kiểm sát” (Những năm 2010 - 2014)”

94. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2008), Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC- VPT1 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự”.

95. Ngô Thanh Xuyên (2012), “Một số ý kiến về bổ sung, thay đổi và rút kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm hình sự” Tạp chí Tòa án nhân dân, số 17.

96. Đinh Xuân Thảo (2010), “Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT- VKSTC-VPT1 và những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự” - Tạp chí kiểm sát, số 16.

97. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) .Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Xem tất cả 111 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí