Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) - 12


d) Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

đ) Hình phạt do Tòa án cấp sơ thẩm quyết định không phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm đã thực hiện, cũng như nhân thân của bị cáo.

TTHS là trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và người phạm tội. Thấu suốt tư tưởng “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”[97, tr.72], TTHS phải là công cụ sắc bén, hiệu lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ và công bằng xã hội, tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi phạm tội, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Những yêu cầu đó được quán triệt và thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật TTHS hơn 60 năm qua ở nước ta. Bên cạnh những mặt đã đạt được, thủ tục TTHS ở nước ta còn những mặt hạn chế nhất định và có nhiều thách thức, việc hoàn thiện BLTTHS trong đó có bổ sung năm căn cứ cụ thể nêu tại điều luật định hướng hoàn thiện trên đây thì tác giả nghĩ rằng do tính chất đa dạng và phức tạp của vấn đề và còn cần thiết được đúc kết từ thực tiễn xét xử nên sẽ được nghiên cứu chuyên khảo trong một công trình khác sâu hơn nữa.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự

Thứ nhất, phải có sự đổi mới, cải cách mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện chức năng đó chính là tổ chức, sắp xếp, bố trí hợp lý và khoa học công tác tổ chức cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, phù hợp với khả năng, trình độ của đội ngũ Kiểm sát viên.


Thứ hai, phải có sự điều chỉnh mạnh mẽ, khẩn trương, tích cực trong công tác tổ chức cán bộ. Phải mạnh dạn và kiên quyết điều chuyển những cán bộ có năng lực thực sự để bổ sung cho khâu công tác này, đây phải được xác định là hướng ưu tiên trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành kiểm sát. Đồng thời, thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ nói chung và kỹ năng thực hiện kháng nghị nói riêng.

Thứ ba, tăng cường công tác lãnh đạo của Viện kiểm sát các cấp trong công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 111 trang tài liệu này.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Viện cấp cao với các Viện kiểm sát địa phương trong công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS


Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) - 12

KẾT LUẬN CHUNG

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS nói riêng và việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nói chung là những vấn đề phức tạp, xét trên các phương diện lý luận, khoa học và thực tiễn. Ngay từ khi thành lập Nhà nước, công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS đã được Nhà nước Việt Nam qui định tại Sắc lệnh đầu tiên, một quyền năng pháp lý đặc biệt mà duy nhất Nhà nước chỉ giao cho Viện Công tố (sau này là VKS). Quá trình xây dựng và trưởng thành qua các thời kỳ phát triển, công tác này đã lần lượt được hoàn thiện để đáp ứng với nhu cầu của xã hội, từ BLTTHS năm 1988 đến BLTTHS năm 2003 và Dự thảo BLTTHS sửa đổi trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015 đã được bổ sung và cơ bản hoàn thiện, thích nghi với từng giai đoạn kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, qua thực tế xét xử, chế định về kháng nghị phúc thẩm còn những hạn chế nhất định, nhất là trong BLTTHS năm 2003 và cả Dự thảo BLTTHS sửa đổi trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015 vẫn chưa qui định căn cứ kháng nghị phúc thẩm VAHS, đây được coi là một trở ngại lớn đối với công tác này, dẫn đến các căn cứ để kháng nghị phúc thẩm VAHS của VKS trong một số trường hợp vẫn còn nhiều quan điểm chưa đồng nhất, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm VAHS của cấp dưới còn bị cấp trên rút kháng nghị hay Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đây là một trong những quy định về kháng nghị phúc thẩm VAHS cần phải định hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS trong thời gian tới. Trên cơ sở qui định của BLTTHS năm 2003 về công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS của VKSND và thực tiễn công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS trên địa bàn tỉnh Hà Giang (những năm 2010 - 2014) cho thấy,


hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn xét xử nói chung, công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS cơ bản đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân công dân, tạo niềm tin trong lòng dân chúng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Với yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn xét xử cũng như công tác kháng nghị phúc thẩm VAHS còn không ít những hạn chế, thiếu sót, chưa đáp ứng được yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đưa ra một mặt do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, hoàn thiện; căn cứ kháng nghị phúc thẩm không được qui định cụ thể trong BLTTHS năm 2003 mà chỉ được qui định trong qui chế của riêng ngành kiểm sát dẫn đến việc áp dụng và quan điểm giải quyết nhiều lúc, nhiều nơi chưa được thống nhất, còn nhiều quan điểm, cơ cấu tổ chức, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ là công tác này còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; công tác chỉ đạo, điều hành mặc dù đã có chuyển biến nhưng hiệu quả thiết thực mang lại chưa cao. Để thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013 liên quan đến tố tụng hình sự, bảo đảm tính liên tục, hiệu lực, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay, Nhà nước ta cần hoàn thiện chính sách tố tụng hình sự hoàn thiện hơn về căn cứ kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự nói riêng, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nói chung.


Qua việc nghiên cứu đề tài này tác giả của luận văn đã đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện BLTTHS năm 2003 về kháng nghị phúc thẩm VAHS, như việc định hướng bổ sung hai điều trong Dự thảo BLTTHS sửa đổi trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015 về tính chất của kháng nghị phúc thẩm VAHS và các căn cứ kháng nghị phúc thẩm VAHS. Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện việc áp dụng pháp luật về thủ tục phúc thẩm VAHS sự, trong đó có công tác cán bộ và công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong ngành kiểm sát nhân dân.


DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ


* Lê Cảm, Nguyễn Thị Thu Hà (2015), “Cần pháp điểm hóa các căn cứ kháng nghị phúc thẩm vào Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)”, Tạp chí kiểm sát, số 23, tr 22 – 27.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Phạm Văn An (2012), “Những khó khăn, vướng mắc trong việc thụ lý, giải quyết các trường hợp đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự ở VKSND tối cao”, Tạp chí Kiểm sát, số 05.

2. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự (2009), NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

3. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (2002).Nghị quyết số 08/NQ-TW “Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”

4. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (2005).Nghị quyết số 48- NQ/TW “Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”

5. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (2005). Nghị quyết số 49- NQ/TW “Về chiến lược cải cách công tác tư pháp đến năm 2020”.

6. Bộ Chính trị (2007) - Chỉ thị số 15 - CT/TW của Bộ chính trị “Về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.

7. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1988 (Sửa đổi bổ sung năm 1990, 1992, 2000). Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.

8. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003 và văn bản liên quan, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

9. Bộ Tư pháp (1957), Thông tư, số 141-HCTP.

10. Dương Thanh Biểu (2007) “Những vấn đề cần chú ý để nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự củaViện kiểm sát nhân dân”, Tạp chí Kiểm sát, số 8.


11. Chủ tịch nước (1946), Sắc lệnh số 13/SL “Về tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán”, Hà Nội.

12. Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 51/SL “về ấn định thẩm quyền các Toà án và sự phân công giữa các nhân viên trong Toà án”.

13. Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 131/SL “về tổ chức Tư pháp”.

14. Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 112.

15. Chuyên đề về Viện kiểm sát/Viện Công tố của một số nước trên thế giới của Viện Khoa học kiểm sát (2008), Thông tin khoa học pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số (1+2).

16. Chuyên đề về so sánh pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam và một số nước trên thế giới (2008), Thông tin khoa học pháp lý của Viện Khoa học kiểm sát - số (3+4)

17. Chuyên đề cơ quan công tố một số nước (2005), Thông tin khoa học pháp lý Viện Khoa học kiểm sát, số (3 +4+ 5)

18. Chuyên đề về cơ quan công tố một số nước (2006), Thông tin khoa học pháp lý của Viện Khoa học, số (5+6)

19. Lê Văn Cảm (2004), “Những vấn đề lý luận cơ bản về chế định các nguyên tắc của Luật Tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, các số (5, 6, 7)

20. Lê Văn Cảm (2006), “Những vấn đề chủ yếu của công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dụng Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 3.

21. Lê Văn Cảm (2009), Hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà Nước pháp quyền (Sách chuyên khảo)”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

22. Lê Văn Cảm (2012), “Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà Nước pháp quyền”, (Sách chuyên khảo), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xem tất cả 111 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí