Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN GỖ MINH AN HUẾ


Giáo viên hướng dẫn:

TS. HOÀNG THỊ DIỆU THÚY

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 90 trang: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế

Sinh viên thực hiện: VÒ THỊ HÀ

Mã sinh viên: 17K4021050 Lớp: K51D - QTKD

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 1

Niên khóa: 2017 – 2021


Huế, tháng 5/2021

Lời Cảm Ơn

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này trước hết em xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế - Đại học Huế lời cảm ơn chân thành.

Đặc biệt, em xin gửi đến TS Hoàng Thị Diệu Thúy, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận thực tập này lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, các phòng ban của Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập tại Công ty.

Cuối cùng em xin cảm ơn các Anh, Chị Phòng Hành chính- nhân sự, phòng kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cho em những kiến thức mới, tạo cơ hội được làm việc thực tiễn và cung cấp những thông tin cần thiết để em có thể hoàn thành được khóa luận này.

Vì kiến thức bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện khóa luận này em không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô cũng như quý Công ty.

Em xin chân thành cám ơn!


Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2020


Sinh viên thực hiện


SVTH: Vò Thị Hà i

VÒ THỊ HÀ


MỤC LỤC

Lời Cảm Ơn i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH vii

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: 2

2.1. Mục tiêu tổng quát 2

2.2 Mục tiêu cụ thể 2

2.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3

3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3

3.2 Phạm vi nghiên cứu 3

4. Phương pháp thu thập dữ liệu: 3

4.1 Dữ liệu thứ cấp: 3

4.2 Dữ liệu sơ cấp 4

5. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: 5

6. Bố cục của đề tài 7

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 7

1.1 Khái niệm về sự hài lòng: 7

1.2 Tầm quan trọng của việc làm hài lòng người lao động: 8

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người lao động: 9

1.3.1 Bản chất công việc: 9

1.3.2 Điều kiện làm việc: 10

1.3.3 Đào tạo và thăng tiến: 10

1.3.4 Lãnh đạo: ..............................................

1.3.5 Đồng nghiệp: 11

1.3.6 Tiền lương/thu nhập: 11

1.4 Các lý thuyết về hài lòng công việc: 12

1.4.1 Thuyết nhu cầu của Maslow 12

1.4.2 Thuyết nhu cầu của Mc. Clelland's: 14

1.4.3 Lý thuyết kỳ vọng của Vroom: 16

1.4.4. Thuyết hai nhân tố Herzberg: 16

1.5 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 17

1.5.1. Chỉ số mô tả công việc JDI của Smith, Kendall và Hulin (1969) 17

1.5.2. Mô hình nghiên cứu của Mosammod Mahamuda Parvin (2011) 17

1.5.3 Nghiên cứu của AlamdarHussainKhan & cộng sự (2011) 17

1.5.4. Tiêu chí đo lường thoả mãn MSQ của Weiss (1967) 18

1.5.5 Mô hình nghiên cứu của PGS.TS Trần Kim Dung (2005) 18

1.5.6 Mô hình động cơ thúc đẩy 18

1.6 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: 19

1.6.1 Quá trình hình thành thang đo: 19

1.6.2. Xây dựng thang đo các biến nghiên cứu 21

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 23

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN 24

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 24

2.1.1 Thông tin chung về Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 24

2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty 24

2.1.3 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 25

2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Công ty 26

2.1.5 Tình hình lao động của Công ty 29

2.1.6 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của người lao động tại Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 32

2.1.6.1 Bản chất công việc: 32

2.1.6.2 Điều kiện làm việc 33

2.1.6.3 Cơ hội đào tạo và thăng tiến: 33

2.1.6.4 Chính sách về tiền lương và phúc lợi: 34

2.1.6.5 Mối quan hệ với đồng nghiệp: 37

2.2 Phân tích và đánh giá sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 37

2.2.1 Mô tả mẫu quan sát 37

2.2.1.1 Về độ tuổi 37

2.2.1.2 Về số năm công tác: 38

2.2.1.3 Về thu nhập: 39

2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá: 39

2.2.2.1 Kết quả phân tích nhân tố khám phá: 39

2.2.4 Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 43

2.2.4.1 Kiểm định mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc 43

2.2.4.2 Xây dựng mô hình hồi quy 44

2.2.4.3 Phân tích hồi quy 45

2.2.5 Đánh giá của người lao động về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An 46

2.2.5.1. Đánh giá của người lao động về điều kiện làm việc 46

2.2.5.2. Đánh giá của người lao động về cơ hội đào tạo và thăng tiến 47

2.2.5.3. Đánh giá của người lao động về tiền lương và phúc lợi 48

2.2.5.4. Đánh giá của người lao động về mối quan hệ với đồng nghiệp 49

2.2.5.5 Đánh giá sự hài lòng của người lao động 50

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 51

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN 52

3.1. Chiến lược phát triển của Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An giai đoạn từ năm 2021 – 2023: 52

3.2. Những giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng đối với công việc của người lao

động tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 53

3.2.1 Giải pháp về điều kiện làm việc: 53

3.2.2 Giải pháp về cơ hội đào tạo và thăng tiến 54

3.2.3 Giải pháp về tiền lương và phúc lợi: 54

3.2.4 Giải pháp duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp: 55

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57

1. Kết luận 57

2. Kiến nghị đối với cấp trên: 55

3. Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

PHỤ LỤC 61


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Nhân tố duy trì và nhân tố động viên 17

Bảng 1.2: Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động 19

Bảng 1.3: Thang đo sự hài lòng của người lao động 22

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 –

2020 25

Bảng 2.2: Cơ cấu lao động của Công ty giai đoạn 2018- 2020 30

Bảng 2.3: Tình hình tiền lương của Công ty TNHH Chế biến Gỗ Minh An năm

2020 35

Bảng 2.4: Các mức trợ cấp của người lao động tại Công ty TNHH chế biến gỗ Minh

An 36

Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập lần 1 40

Bảng 2.7: Giá trị KMO của biến phụ thuộc 42

Bảng 2.8: Hệ số xoay nhân tố cho biến phụ thuộc 42

Bảng 2.9: Ma trận các hệ số tương quan Pearson 43

Bảng 2.10: Hệ số tương quan 44

Bảng 2.11: Độ phù hợp của mô hình 45

Bảng 2.12: Kết luận kiểm định giả thuyết 45

Bảng 2.13: Đánh giá của người lao động về yếu tố điều kiện làm việc 46

Bảng 2.14: Đánh giá của người lao động về yếu tố cơ hội đào tạo và thăng tiến 47

Bảng 2.15: Đánh giá của người lao động về yếu tố tiền lương và phúc lợi 48

Bảng 2.16: Đánh giá của người lao động về yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp ..49 Bảng 2.17: Đánh giá của người lao động về sự hài lòng 50


DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Mô hình Maslow 13

Hình 1.2: Thuyết của David MC.Clelland 15

Hình 1.3: Lý thuyết kỳ vọng của Vroom 16

Hình 1.4: Mô hình thúc đẩy động cơ của Porter and Lawler 19

Hình 1.5: Mô hình nghiên cứu sự hài lòng công việc của người lao động tác giả đề xuất

...................................................................................................................................21

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty 27

Hình 2.1`: Cơ cấu độ tuổi của mẫu khảo sát 37

Hình 2.2: Cơ cấu số năm công tác của mẫu khảo sát 38

Hình 2.3: Cơ cấu thu nhập của mẫu khảo sát 39

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số