Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình - 16


Phụ lục 2.4. Kiểm định One way ANOVA

1. Chương trình đào tạo

Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Viec lua chon doi tuong la cong bang


2.031


4


124


.094

Noi dung dao tao mang

tinh thuc tien


1.423


4


124


.230

Kien thuc de hieu phu hop

voi mong muon nguoi hoc


1.682


4


124


.158

Quy trinh dao tao duoc to

chuc chat che, co ke

1.688

4

124

.157

hoach, chuyen nghiep

Chuong trinh xung dang

voi chi phi tien bac va thoi

1.262

4

124

.288

gian

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 134 trang: Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình

Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình - 16

ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

Viec lua chon doi tuong la

Within Groups

cong bang

Total

Between Groups

Noi dung dao tao mang

Within Groups

tinh thuc tien

Total

Between Groups

Kien thuc de hieu phu hop

Within Groups

voi mong muon nguoi hoc

Total

Quy trinh dao tao duoc to Between Groups chuc chat che, co ke Within Groups hoach, chuyen nghiep Total

Chuong trinh xung dang Between Groups voi chi phi tien bac va thoi Within Groups

gian Total

1.610

4

.403

.726

.576

68.762

124

.55570.372

128
2.040

4

.510

1.014

.403

62.348

124

.50364.388

128
1.517

4

.379

.653

.626

71.971

124

.58073.488

128
1.314

4

.329

.743

.565

54.841

124

.44256.155

128
2.751

4

.688

1.331

.262

64.056

124

.51766.806

128


2. Đội ngũ giảng viên

Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Dam bao trinh do chuyen

mon, tac phong chuyen

1.277

4

124

.282

nghiep

Kha nang truyen dat de

hieu, de tiep thu


1.771


4


124


.139

Thiet ke duoc chuong trinh

giang day chat che


1.999


4


124


.099

Phuong phap giang day

khoa hoc


2.287


4


124


.064

ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Dam bao trinh do chuyen mon, tac phong chuyen nghiep


Kha nang truyen dat de hieu, de tiep thu


Thiet ke duoc chuong trinh giang day chat che


Phuong phap giang day khoa hoc

Between Groups Within Groups Total

Between Groups

Within Groups Total

Between Groups Within Groups Total

Between Groups

Within Groups Total

2.947

4

.737

1.943

.107

47.022

124

.37949.969

128
4.612

4

1.153

2.255

.067

63.404

124

.51168.016

128
1.541

4

.385

.865

.487

55.218

124

.44556.760

128
6.260

4

1.565

3.143

.017

61.755

124

.49868.016

128


3. Cách thức tổ chức

Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Thuc hien dung cac

chuong trinh dao tao va

hoan thanh dung thoi gian


1.562


4


124


.189

nhu da cam ket

Co so vat chat tot

1.297

4

124

.275

Trang thiet bi dap ung day

du nhu cau dao tao


1.918


4


124


.112

Moi truong dao tao thoai

mai khong o nhiem


1.071


4


124


.374

ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Thuc hien dung cac chuong Between Groups

1.830

4

.457

.955

.435

trinh dao tao va hoan thanh Within Groups

59.395

124

.479dung thoi gian nhu da cam


ket Total

61.225

128
Between Groups

1.127

4

.282

.619

.650

Co so vat chat tot Within Groups

56.470

124

.455Total

57.597

128
Between Groups

Trang thiet bi dap ung day

Within Groups

du nhu cau dao tao

Total

3.947

59.557

63.504

4

124

128

.987

.480

2.055

.091

Between Groups

3.328

4

.832

1.757

.142

Moi truong dao tao thoai

Within Groups

mai khong o nhiem

58.734

124

.474Total

62.062

128


4. Kết quả sau đào tạo

Test of Homogeneity of VariancesLevene

Statistic

df1

df2

Sig.

Ket qua dao tao duoc danh gia cong tam


1.599


4


124


.179

Nang luc chuyen mon duoc cai thien


.435


4


124


.783

Kien thuc duoc van dung mot cach triet de


1.628


4


124


.171

Hoc hoi them nhieu ky nang

1.075

4

124

.372

Duoc chia se thong tin,

kien thuc voi hoc vien

2.298

4

124

.063

khac

Sau dao tao co nhieu co hoi thang tien

.408

4

124

.803

ANOVASum of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

Ket qua dao tao duoc danh Within Groups gia cong tam

Total

Between Groups Nang luc chuyen mon Within Groups

duoc cai thien

Total

Between Groups Kien thuc duoc van dung Within Groups

mot cach triet de

Total

Between Groups Hoc hoi them nhieu ky Within Groups nang

Total

Between Groups Duoc chia se thong tin, Within Groups

kien thuc voi hoc vien khac

Total

Between Groups

Sau dao tao co nhieu co Within Groups hoi thang tien

Total

1.716

4

.429

1.180

.323

45.090

124

.36446.806

128
4.481

4

1.120

1.707

.153

81.395

124

.65685.876

128
2.480

4

.620

1.106

.357

69.489

124

.56071.969

128
3.189

4

.797

1.670

.161

59.183

124

.47762.372

128
1.516

4

.379

.882

.477

53.290

124

.43054.806

128
3.628

4

.907

1.775

.138

63.365

124

.51166.992

128


5. Sự hài lòng

Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Anh/chi mong muon gan bo lau dai voi cong ty


1.051


4


124


.384

Anh/chi se tham gia cac

buoi dao tao tiep theo cua

.239

4

124

.916

cong ty

Cong tac dao tao nguon

nhan luc hieu qua, nen

.150

4

124

.963

tiep tuc

ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Between Groups

4.035

4

1.009

2.292

.063

Anh/chi mong muon gan

bo lau dai voi cong ty

Within Groups

54.585

124

.440
Total

58.620

128
Anh/chi se tham gia cac

Between Groups

2.451

4

.613

1.187

.320

buoi dao tao tiep theo cua

Within Groups

64.029

124

.516cong ty

Total

66.481

128
Cong tac dao tao nguon

Between Groups

4.233

4

1.058

2.093

.086

nhan luc hieu qua, nen

Within Groups

62.697

124

.506tiep tuc

Total

66.930

128
Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số